Collegebesluiten 4 juni 2024

Collegebesluiten 4 juni 2024

De Regionale Energiestrategie (RES) van Zeeland wordt iedere twee jaar geactualiseerd. Hierin staan afspraken en keuzes om Zeeland duurzamer te maken. Dus om samen meer rekening te houden met het klimaat. We begonnen met een eerste stap: de RES 1.0. Zeeuwse overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners hebben nu de tweede stap op papier gezet: de RES 2.0. Hierin staat wat we moeten doen om in de provincie onze duurzame energiedoelen voor 2030 te halen.

In Zeeland werken de Zeeuwse gemeenten samen in verschillende gemeenschappelijke regelingen. Een gemeenschappelijke regeling (GR) is een samenwerkingsverband met een eigen bestuur, die taken en bevoegdheden overneemt van gemeenten. Bijvoorbeeld de Veiligheidsregio Zeeland en de GGD. Iedere GR moet financiële stukken aanbieden aan de gemeenteraden. Het is in Goes gebruikelijk om de negen gemeenschappelijke regelingen gezamenlijk te behandelen in de raad. Het college heeft besloten om een verzamel raadsvoorstel- en besluit aan te bieden aan de gemeenteraad.

De vijf Bevelandse gemeenten maken nieuwe afspraken met elkaar over  passende woningen voor iedereen. Dit doen zij samen met woningcorporaties, huurdersverenigingen en zorginstellingen voor ouderen, gehandicapten en geestelijke gezondheidszorg. De nieuwe afspraken  zetten we in een overeenkomst. Dit willen we half oktober 2024 klaar hebben. Daarna beslissen de vijf gemeenteraden hierover.

Vanuit het Arbeidsomstandighedenbesluit (ARBO-besluit) heeft de werkgever de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van medewerkers en derden binnen het gebouw. Als onderdeel van deze verantwoordelijkheid wordt een bedrijfsnoodplan opgesteld. In het bedrijfsnoodplan staan de taken en procedures met betrekking tot bedrijfshulpverlening beschreven. Het zorgen voor een veilige omgeving van personen in en rondom het gebouw staat hierbij centraal. De bedrijfshulpverlening omvat onder andere het verlenen van eerste hulp, het bestrijden van beginnende branden, ontruiming, evacuatie en communicatie. Het college heeft het bedrijfsnoodplan vastgesteld.

De RUD heeft een negatief resultaat. Dit wordt met de deelnemers verrekend. Gevolg voor Goes is dat we een lager bedrag terugkrijgen dan begroot. Dat verwerken we met de 33e begrotingswijziging 2024.

Het openbaar vervoerssysteem in Zeeland gaat veranderen. We noemen dit de regionale mobiliteitsstrategie (RMS). Deze nieuwe aanpak betekent dat gemeenten en de provincie Zeeland goed moeten samenwerken. We hebben onderzocht hoe we dat het beste kunnen doen. In een intentieverklaring staat hoe we alles willen organiseren. Het college van B&W gaat akkoord met dit document.

Het college en raad krijgen twee keer per jaar een rapport over de voortgang in het Sociaal Domein (inhoudelijk en financieel). Dit rapport is bedoeld om hen bij te praten. Het college heeft kennisgenomen van het rapport en stuurt deze nu door aan de gemeenteraad.

De vijf Bevelandse gemeenten maken nieuwe afspraken met elkaar over passende woningen voor arbeidsmigranten. Dit doen zij samen met werkgevers, huisvesters, detacheerders, brancheorganisaties en de provincie Zeeland. De nieuwe afspraken staan in een overeenkomst. Die willen we in december 2024 klaar hebben. Daarna beslissen de vijf gemeenteraden hierover.

Dinsdag 4 juni 

Verzorgt Burgemeester Cees van den Bos op het Calvijn College de afsluiting van het Zeeuws Debattoernooi voor leerlingen VO Zeeland en Gent.


Woensdag 5 juni

Wethouder Joan Veldhuizen opent het 2e biljart in wijkgebouw de Westkant.


Donderdag 6 juni 

Burgemeester Cees van den Bos doet een ronde langs de stembureaus.
Wethouder Joost de Goffau woont mogelijk te Wissenkerke gedeeltelijk de finish van de 2e etappe ZLM Toer bij.

 

Vrijdag 7 juni

Burgemeester Cees van den Bos geeft op de Grote Markt het startschot voor de Delta Ladies Right of the Roses.

 

Zaterdag 8 juni

Burgemeester Cees van den Bos geeft tezamen met gedeputeerde Jo-Annes de Bat bij de Roompot het startschot voor de Delta Ride for the Roses.