Collegebesluiten 28 november 2023

Collegebesluiten 28 november 2023

Sinds 2021 stelt Stichting Hersteltalent in opdracht van de gemeente Goes hulp-/crisiskaarten beschikbaar voor inwoners. Op een hulp-/crisiskaart staat beschreven hoe je met iemand moet omgaan en wie je moet bellen wanneer een persoon dat zelf niet meer weet of kan aangeven. Omdat er nog steeds behoefte is aan nieuwe kaarten, heeft het college besloten om hier in de eerste helft van 2024 mee door te gaan.

Jaarlijkse worden aan de raad diverse (ken)getallen gepresenteerd over de leerplicht. Een van die kengetallen gaat over het aantal thuiszitters. Naar aanleiding van deze cijfers heeft de raad uitleg gevraagd over de thuiszittersproblematiek. Door middel van een memo krijgt de raad uitleg over dit onderwerp.

Het college heeft een nieuw bestemmingsplan goedgekeurd voor de woonwijk ‘Riethoek’ in Goes. Het vorige bestemmingsplan was meer dan 14 jaar oud. In dit nieuwe ontwerp bestemmingsplan staat hoe de situatie nu is. Iedereen kan het plan voor zes weken bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en een reactie opsturen.

In het collegeakkoord 2023-2026 is afgesproken dat de gemeente Goes een proef gaat invoeren voor basisbanen. Een basisbaan is een betaalde baan voor mensen met een bijstandsuitkering die moeilijk of helemaal niet aan een baan kunnen komen. Zij gaan taken uitvoeren die belangrijk zijn voor de buurt. Het college heeft ingestemd met een plan van aanpak waarin staat beschreven hoe de proef met de basisbanen eruit gaat zien.

Het Gors heeft plannen om stadsboerderij ‘Kom us Kieke’ in Goes uit te breiden en nieuw te bouwen. Zij verstuurden hiervoor een verzoek naar de gemeente. Het college besluit om onder voorwaarden mee te werken aan de uitbreiding en nieuwbouw op de locatie waar de stadsboerderij nu staat. Om dit te kunnen doen, heeft het Gors een omgevingsvergunning nodig. Zij kunnen de voorbereidingen voor de vergunning nu verder uitwerken.

Woensdag 6 december 
Burgemeester Marcel Fränzel heeft om 14.00 uur een gesprek met omwonenden van Café de Kelder.

Donderdag 7 december 
Wethouder André van der Reest is bij de ondertekening van het Memorandum of Understanding.

Vrijdag 8 december
Wethouder André van der Reest gaat naar de Zeeuwse Inspiratiesessie “De beledigende Broccoli”.

Wethouder Joan Veldhuizen geeft om 08.45 uur het zebrapad bij het CIOS een kleur in het kader van Paarse Vrijdag.