Collegebesluiten 28 mei 2024

Collegebesluiten 28 mei 2024

De gemeente Goes werkt samen met andere gemeenten in Zeeland in het verwerken van ons huishoudelijk afval. Dit doen zij in de samenwerking O.L.A.Z., dat staat voor Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. De jaarrekening 2023 en de begroting 2024 van het O.L.A.Z. zijn bekend. In de jaarrekening staat hoeveel geld O.L.A.Z. in dat jaar heeft bespaard en uitgegeven. In de begroting staat hoeveel geld O.L.A.Z. verwacht in dat jaar te besparen en uit te geven. De financiële stukken zijn positief voor het budget van de gemeente Goes. We verwachten in 2024 € 43.840,- over te houden en in 2025 € 34.773,- voor afval. We vragen de gemeenteraad van Goes de jaarrekening 2023 en begroting 2024 van O.L.A.Z. vast te stellen.

Het college besluit de voetbalkooi aan de Fransen van de Puttestraat te verwijderen. Als er in de voetbalkooi wordt gespeeld, maakt dat te veel geluid. Na het verwijderen van de voetbalkooi, gaan we samen met de wijk bedenken hoe het voetbalgedeelte opnieuw ingericht kan worden. Zodat het voor iedereen fijn/leuk spelen is.

De fractie van Nieuw Goes heeft een aantal vragen gesteld over de sluiting van het Auris College in de gemeente Goes. Het college heeft de vragen beantwoord door middel van een brief.

In het coalitieakkoord van 2023-2026 is benadrukt dat de gemeente toegankelijk en begrijpelijk moet communiceren voor iedereen. Recente inspanningen hebben zich gericht op het verbeteren van de duidelijkheid en toegankelijkheid van teksten door ambtenaren. De gemeente Goes gaat de Direct Duidelijk-deal ondertekenen. Zo beloven we om duidelijk en begrijpelijk te schrijven. Helaas zijn onze teksten nog niet allemaal begrijpelijk, maar we doen ons best. Zo trainen we collega’s om begrijpelijke teksten te schrijven.

Binnenkort kunnen inwoners bij ons een melding doen als ze een tekst te moeilijk vinden. Dat kan via de website: goes.nl/moeilijketekst. We gaan dan kijken hoe we de tekst kunnen verbeteren.

Gemeenschappelijke regelingen zoals De Betho sturen ieder jaar hun jaarrekening en begroting naar de gemeenteraad. De gemeenteraad kan vervolgens een reactie geven op deze stukken. Het college van de gemeente Goes adviseert aan de gemeenteraad om een positieve reactie te geven op de jaarrekening 2023 en begroting 2025 van De Betho.

Het college stemde in om het jaarverslag 2023 en de eerste begrotingswijziging 2024 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland ter kennisgeving door te sturen aan de gemeenteraad. Verder stemde het college in om begroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland door te sturen aan de gemeenteraad met het advies hier een positieve zienswijze op te geven. Het voorstel wordt nu via een integraal voorstel van alle gemeenschappelijke regelingen waar Goes in deelneemt, voorgelegd aan de gemeenteraad.

De begroting 2025-2028 van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst(GGD) Zeeland wordt voorgelegd. Deze bestaat uit twee onderdelen, namelijk GGD Zeeland en de Inkooporganisatie Jeugd Zeeland (IJZ). Gemeenteraden wordt gevraagd om aan te geven of ze opmerkingen hebben op de begroting.

Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (GR SWVO) heeft haar financiële stukken (jaarrekening 2023, 1e begrotingswijziging 2024 en begroting 2025) aangeboden aan de zeven gemeenten in de regio. Het college stemde in met de jaarstukken en stuurde deze met een positief advies door aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt hierover later een besluit.

We maken een nieuw huurcontract met SMWO over het gebruik van ruimtes in de brede school Goese Polder. Dit moeten we doen omdat er veranderingen zijn in hoe de ruimtes in dit gebouw gebruikt worden.

GR de Bevelanden heeft de jaarrekening 2023 en de begroting 2025-208 opgeleverd. De accountant heeft de jaarcontrole uitgevoerd en heeft een goedkeurende verklaring afgeven. GR de Bevelanden sluit af met een positief resultaat. Dit komt deels doordat activiteiten doorschuiven naar het volgend jaar. Hiervoor maakt GR de Bevelanden een bestemmingsreserve aan.
Ook heeft GR de Bevelanden de begroting 2025 naar de deelnemers gestuurd. In de begroting geeft GR de Bevelanden een doorkijk naar de activiteiten die zij gaat uitvoeren.

Op 30 april hebben wij de jaarstukken 2023 en de conceptbegroting 2025 van Gemeenschappelijke Regeling De Zeeuwse Muziekschool ontvangen. Op 27 juni wordt hier een besluit over genomen door de gemeenteraad.

Maandag 27 mei 
Burgemeester Cees van den Bos brengt een bezoek aan een echtpaar in verband met hun 60-jarig huwelijk.

Dinsdag 28 mei
Burgemeester Cees van den Bos brengt een bezoek aan twee echtparen in verband met hun 60-jarig huwelijk.

Donderdag 30 mei
Wethouder Stan Meulblok geeft het startschot voor het praktisch verkeersexamen.
Wethouder Stan Meulblok neemt een kijkje bij de Odyzee Springfair.
Wethouder Joost de Goffau brengt een bezoek aan kringloopwinkel Goed en Gebruikt in verband met het 10-jarig jubileum.