Collegebesluiten 27 februari 2024

Collegebesluiten 27 februari 2024

Collegebesluiten 27 februari 2024

Ieder jaar stelt de gemeente Goes een jaarverslag op over de Bedrijfshulpverlening (BHV) voor de locatie Stadskantoor en locatie Troelstralaan. BHV gaat over alle acties die we moeten oppakken als de veiligheid of gezondheid van medewerkers en derden wordt bedreigd. Hieronder vallen ook de oefeningen, zoals het ontruimen van het Stadskantoor. In het jaarverslag wordt teruggeblikt op het voorgaande jaar; hoeveel leden heeft het BHV-team? Hoeveel calamiteiten hebben zich voorgedaan? Hoe is de ontruimingsoefening verlopen? In het jaarverslag over 2023 staat dat organisatie rond de BHV goed is verlopen. Er hebben zich geen ernstige calamiteiten voorgedaan. Ook staan de doelen voor 2024 in dit verslag. We willen onder meer werken aan nog betere de communicatie met gebruikers van de gebouwen.

Het interne toezicht bij het Omnium wordt uitgevoerd door een vijftallige Raad van Commissarissen. Omdat van de huidige voorzitter, heer A.J. Huige er op 27 juni 2024 volgens de regels mee moet stoppen, komt de positie van voorzitter vacant. Het voorstel is om de heer J. Ennik, nu vicevoorzitter/secretaris, te benoemen als nieuwe voorzitter.

De gemeente Goes stelt de voorlopige subsidie voor Stichting Voedselbank de Bevelanden over het jaar 2022 definitief vast en gaat gezien de bijzondere omstandigheden rondom de donaties, niet over tot terugvordering. Dit echter wel met het besluit om over 2024 geen subsidie te verlenen.

Instemming met dit voorstel betekent dat kennis wordt genomen van de afwikkeling van 43 ingediende klachten en 37 ingediende bezwaarschriften in het jaar 2023. Ook wordt kennis genomen van (enkele) voor de hand liggende aanbevelingen, zoals het vasthouden aan de huidige juridische kwaliteit van besluiten en het - daar waar mogelijk - streven naar verbetering daarvan en aandacht voor communicatie.

We hebben onze overeenkomst met de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) voor 2024 geactualiseerd. De RUD is verantwoordelijk voor het uitvoeren van milieutaken in heel Zeeland. Onze afspraak met de RUD houdt in dat deze organisatie milieutaken voor Goes zal uitvoeren.

Natuurmonumenten diende een verzoek bij de gemeente in om het gebied Ooster-Schenge te veranderen in natuur. Daarmee wordt het natuurgebied Schenge groter. De gemeente ging hiermee akkoord. De uitbreiding van het natuurgebied staat in het ontwerp wijzigingsplan. Iedereen kon een mening geven over dit plan. Er kwamen geen reacties binnen. Het plan is nu vastgesteld en zal nogmaals zes weken ter inzage worden gelegd. Wanneer er geen reacties binnenkomen is het plan definitief.

Toekomstbeeld Centrum-Zuid

Samen met inwoners, bedrijven en andere belangstellenden werkten we aan een nieuw plan voor de toekomst van het gebied Centrum-zuid. Het concept is nu af. De visie laat zien hoe het gebied er in de toekomst uit kan zien en wat er mogelijk is. We willen er een mix van stads wonen, werken, leren en ontspannen, omringd door groen. We vragen ondernemers, inwoners en geïnteresseerden wat zij van het plan vinden. Zij kunnen reageren via www.goespraatmee.nl (tot 1 april) of tijdens een inloopmoment op 18 maart 2024.

Het college heeft ingestemd met het projectplan warmtetransitie. In dit projectplan is vastgelegd welke stappen de gemeente gaat zetten om invulling te geven aan de doelstelling om woningen ‘aardgasvrij’ te krijgen.

De gemeente wil de milieustraat aan het Geldeloozepad, de gemeentewerf (opslag en stalling) aan de Troelstralaan, en de steunpunten aan het Geldeloozepad en de Lorentzstraat verhuizen naar één locatie die klaar is voor de toekomst. De ZRD (Zeeuwse Reinigingsdienst) wil voor de regio graag één grote centrale milieustraat, met ruimte voor kringloop en hergebruik. Zo’n milieustraat heet ook wel een circulair ambachtscentrum. Uit het onderzoek van de gemeente en de ZRD blijkt dat de locatie op het bedrijvenpark Deltaweg in Goes geschikt is voor zo’n milieustraat, de gemeentewerf en de steunpunten. Een gezamenlijke plek biedt ook voordelen, bijvoorbeeld gedeeld gebruik van kantoren en parkeerplaatsen. Daarnaast bekijken we aanvullende opties met lagere kosten. We vragen de gemeenteraad om een voorbereidingskrediet, daarmee gaan we de aanvullende opties onderzoeken.

De gemeente is eigenaar van verschillende gebouwen zoals scholen, wijkgebouwen en gymzalen. We willen die gebouwen energieneutraal maken. Uiteindelijk willen we daardoor in 2035 95% minder CO2 uitstoten vergeleken met 1990. Vanuit een routekaart, slimme selectie en onderzoeken stelden we een uitvoeringsplan op. Hierin staan bijvoorbeeld de 16 gebouwen die we de eerste vier jaar aan willen pakken, hoeveel CO2-uitstoot we daarmee verminderen en hoeveel het kost. We vragen de gemeenteraad €25,3 miljoen beschikbaar te stellen, zodat we de 16 gebouwen kunnen verduurzamen.

De gemeente is verantwoordelijk voor de toezicht- en handhavingstaken in het kader van de Wet Kinderopvang. Jaarlijks moeten gemeenten bij de onderwijsinspectie hierover verslag doen. 

De onderwijsinspectie heeft het door de gemeente Goes verstuurde verslag van 2022 bekeken en is positief. Zij hebben hierover een brief gestuurd met het verzoek deze brief ter kennisname aan het college aan te bieden. Het college heeft kennisgenomen van de brief.

Maandag 26 februari

Burgemeester Cees van den Bos brengt een felicitatiebezoek aan een echtpaar in ’s-Heer Arendskerke vanwege hun 65-jarig huwelijk.

 

Woensdag 28 februari 

Burgemeester Cees van den Bos brengt een bezoek aan de KMWP alwaar hij de bepalingen ondertekent voor bestendiging van het voeren van het recht tot het Predicaat Koninklijk. 
Burgemeester Cees van den Bos heeft een interview bij Streekomroep De Bevelanden.
Wethouder Stan Meulblok gaat mee met burgemeester Cees van den Bos op werkbezoek naar de KMWP alwaar hij de bepalingen ondertekent voor bestendiging van het voeren van het recht tot het Predicaat Koninklijk. 
Wethouder Joost de Goffau doet verzorgt het welkomstwoord tijdens het Vlaams Zeeuws Archivarissenoverleg in Slot Oostende.
Wethouder Joan Veldhuizen is aanwezig tijdens de inloopavond ondernemers Centrum Zuid.

 

Donderdag 29 februari 

Burgemeester Cees van den Bos is aanwezig bij het studenten-ondernemersontbijt BNI Neeltje Jans op het Hoornbeeckcollege in Goes.

 

Vrijdag 1 maart

Wethouder André van der Reest verricht een handeling tijdens de Kick-off bijeenkomst samenwerking Rookvrij terrein Omnium.

 

Zaterdag 2 maart

Het college is aanwezig bij de Open Dag van de gemeente Goes.
Wethouder Joan Veldhuizen is aanwezig in het bespaarhuis tijdens de uitdeelactie bomen en doet daar ook een woordje.
Wethouder Joan Veldhuizen woont het concert bij Johannes Passion in de 
RK-kerk.

 

Maandag 4 maart

Wethouder Joan Veldhuizen is aanwezig tijdens de 
slotbijeenkomst 100-100-100.
Wethouder Joost de Goffau doet een openingswoordje tijdens het Event Jong Ondernemerschap.

 

Dinsdag 5 maart

Wethouder Joost de Goffau doet een openingswoordje tijdens het Event Jong Ondernemerschap.

 

Woensdag 6 maart

Wethouder Joan Veldhuizen is aanwezig tijdens de boomfeestdag in wijk Aria.
Wethouder Joan Veldhuizen is aanwezig tijdens de afscheidsreceptie van burgemeester Bergmann van de gemeente Middelburg.

 

Vrijdag 8 maart

Wethouder Joost de Goffau is aanwezig tijdens de uitreiking van de culturele prijs 2024 in ’t Beest.