Collegebesluiten 26 maart 2024

Collegebesluiten 26 maart 2024

Collegebesluiten 26 maart 2024

Om de klimaatdoelstellingen te realiseren wordt onder andere ingezet op meer energie uit zon en wind, waaronder meer windenergie op zee. Om de energie van, nog te bouwen, windparken op zee aan land te brengen vinden rond 2030 nieuwe aanlandingen plaats in de regio’s Eemshaven, Borsele, Noordzeekanaalgebied, Maasvlakte en Moerdijk/Geertruidenberg. Om een verantwoorde inpassing van de windparken en de bijbehorende infrastructuur van het net op zee mogelijk te maken heeft het demissionaire kabinet besloten om een maatregelenpakket in te zetten. Voor Zeeland (regio Borssele) is er voor de eerste tranche 50 miljoen euro beschikbaar gesteld.  Van de 50 miljoen euro die zal worden toegekend aan Zeeland voor fase 1 van de Gebiedsinvesteringen Netten op Zee, zal er naar verwachting circa € 1.8 miljoen beschikbaar zijn voor de gemeente Goes. Voorgesteld wordt deze middelen te investeren in de projecten Poelbos en Veerse Meer.

In april 2023 is de bestuursopdracht ‘Toekomst van De Betho binnen de arbeidsmarktregio Zeeland’ vastgesteld. Op basis hiervan is gekeken naar de rol van De Betho in de toekomst voor de doelgroep die zich niet zelfstandig kan redden op de arbeidsmarkt. Dit is verwerkt in een rapport. Dit rapport geeft een beeld van de huidige situatie en voorstellen voor ontwikkeling op korte- en lange termijn. De gemeenteraad wordt over dit rapport geïnformeerd via een raadsmemo.

De fractie van PvdA - GroenLinks stelde schriftelijke vragen aan het college over een melkveebedrijf. Het college beantwoordt deze vragen.

Ieder jaar overleggen wij met de besturen van de kinderopvang, het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. We bespreken dan een aantal belangrijke onderwerpen en maken daar afspraken over. Bijvoorbeeld over het voorkomen van onderwijsachterstanden. Na afloop vullen wij een formulier in. Volgens de wet moeten we dit doen. Hiermee geven we uitleg aan de Inspectie van het Onderwijs. Het college gaat akkoord met het ingevulde verantwoordingsformulier.

In de kinderopvang en het onderwijs leggen kinderen een basis voor hun (school)loopbaan en deelname aan de maatschappij. Wie op jonge leeftijd achterloopt in het onderwijs, moet alles op alles zetten om die achterstand weer in te lopen. Daarom werken we al jaren samen met kinderopvangorganisaties, onderwijspartners en jeugdgezondheidszorg (JGZ). Dit is onderdeel van de Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD). Door samen te werken groeien kinderen veilig en gezond op, en krijgen ze een gelijke kans. Op basis van landelijke afspraken hebben we samen met alle Bevelandse gemeenten een nieuw regionaal beleid opgesteld. Het college heeft ‘Het Bevelandse Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026’ vastgesteld.

De Goese gemeenteraad heeft gevraagd om een overzicht met de activiteiten die worden georganiseerd om eenzaamheid tegen te gaan. We laten dit aan de gemeenteraad weten met deze memo.

In 2019 ging de website Wij zijn Goes online. Een website van en voor inwoners waar nieuws, activiteiten en algemene informatie van en over de dorpen en wijken in Goes te vinden was. Nu vijf jaar later zijn de wensen en behoeften van gebruikers en andere betrokkenen veranderd. Ze willen meer met elkaar in gesprek en elkaar vaker en makkelijker fysiek ontmoeten. Tijd om de website Wij zijn Goes verder te ontwikkelen en nieuw leven in te blazen. Het college heeft daarom besloten om het platform ‘Mijn Buurtje’ aan te schaffen. Een platform dat als doel heeft om inwoners met elkaar en andere partijen te verbinden en ontmoetingen in de wijk aan te moedigen.

Het college beantwoordt de vragen van de SGP/CU fractie over het Havengebied Wolphaartsdijk. De vragen hebben betrekking op de ontwikkelingen in en rond het havengebied.

Er zijn raadsvragen gesteld over de opzegging van de huurovereenkomst met het Ambachtscentrum. Het college beantwoordt deze.

Het gebied rondom het station in Goes is het belangrijkste openbaar vervoer-knooppunt van Zeeland. Het gebied voldoet alleen niet meer aan de huidige wensen en eisen. Daarom willen we samen met de Provincie Zeeland, ProRail en NS het gebied vernieuwen. We willen bijvoorbeeld meer en betere fietsparkeerplaatsen, deelmobiliteit, een heldere loop- en fietsverbinding naar het centrum en onderzoeken of woningbouw in dit gebied mogelijk is. Ook pakken we de leefbaarheid rondom het station aan. Hiermee bedoelen we dat de omgeving ook fijn moet zijn om naar te kijken en te bezoeken. Momenteel zijn we aan het onderzoeken wat er allemaal mogelijk is. Dit kost geld. Het college vraagt aan de raad om hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen.

Vrijdag 29 maart 

Wethouder Joost de Goffau is aanwezig bij de voetbalwedstrijd VV Kloetinge-Hoek.

 

Vrijdag 5 april

Wethouder Joost de Goffau verricht de aftrap van de BOB campagne.