Collegebesluiten 21 mei 2024

Collegebesluiten 21 mei 2024

Gemeenten, waterschap en provincie werken sinds een aantal jaren samen op het gebied van lobby en strategie richting politiek Den Haag en Brussel. Er is nu één Zeeuwse lobbyist in Den Haag werkzaam. Omdat de noodzaak om Zeeuwse dossiers goed onder de aandacht te blijven brengen steeds groter wordt, komt er een extra Zeeuwse lobbyist bij.

De Nota verbonden partijen Goes 2024 is een geactualiseerde versie van de nota die in 2021 voor de eerste keer door de gemeenteraad werd vastgesteld. In de nota is aangegeven wat de gemeente Goes onder verbonden partijen verstaat. Dit zijn partijen waarbij de gemeente zeggenschap heeft omdat het (mede) in het bestuur zit en hierbij financiële verplichtingen heeft. In de nota staat aan welke verbonden partijen deelgenomen wordt. Dit zijn enerzijds publiek rechtelijke instellingen zoals gemeenschappelijke regelingen (zoals GGD, GR de Bevelanden, de RUD en de VRZ) en anderzijds privaatrechtelijke rechtspersonen zoals verenigingen (VNG en VZG) en vennootschappen (zoals Omnium Goes BV). In de nota staat het juridische en financiële kader voor de verbonden partijen. Ook is aangegeven welke afspraken de Zeeuwse gemeenten met elkaar hebben gemaakt ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen (de VZG-richtlijnen). Tot slot staat in de nota hoe de gemeente Goes wil sturen op de verschillende verbonden partijen.

Van 1 juli 2023 tot 1 oktober 2024 loopt de pilot (geen) handhaving I-criterium. Het I-criterium (ingezetenecriterium) houdt in dat alleen personen die staan ingeschreven in Nederland de coffeeshops mogen bezoeken. Voor de pilot werd hierop gehandhaafd en gedurende de pilot niet. Ook personen die niet zijn ingeschreven in Nederland mogen tijdens de pilot de coffeeshops bezoeken. De raad is op de hoogte van de pilot. We informeren de raadsleden regelmatig over het verloop. Het beeld rondom de pilot is rustig.

We gaan binnenkort op diverse plaatsen in onze gemeente aan de slag met het vervangen van het asfalt. Ook vernieuwen we de verkeerslichten op vier kruispunten. De eerste werkzaamheden starten deze zomer en worden in de nacht uitgevoerd. Hierdoor heeft het verkeer er het minste last van.
We hebben een aantal bedrijven gevraagd om een plan van aanpak te maken, inclusief kostenoverzicht.  KWS Infra B.V. heeft het beste plan. Dit bedrijf kan nu aan de slag. In totaal kosten de werkzaamheden ongeveer €1,2 miljoen.

Sabewa Zeeland regelt dat inwoners een rekening krijgen voor gemeentelijke belastingen zoals de onroerende zaakbelasting (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing. Ze doen dit namens acht Zeeuwse gemeenten en het waterschap.
De aangesloten gemeenten en het waterschap moeten de Jaarrekening 2023 en de Begroting 2025 goedkeuren. Het college heeft deze documenten doorgenomen en keurt de documenten goed.

Er is geen specifiek participatietraject doorlopen. Zoals eerder in dit voorstel aangegeven zijn bij het ontwikkelen van het beleid rondom het bestrijden van onderwijsachterstanden de kinderopvangorganisaties, de onderwijspartners en de GGD betrokken. Hun input is meegenomen. Daarnaast zijn, conform de afspraken, werkgroepen opgericht waaraan de hiervoor genoemde partijen deelnemen.

VluchtelingenWerk De Bevelanden heeft eerder voor 2022 een voorlopige subsidie gekregen voor het huisvesten van vluchtelingen die tijdelijk in Nederland mogen blijven. Na ontvangst van het jaarrapport, blijkt dat VluchtelingenWerk meer vluchtelingen heeft geholpen. Het college heeft daarom besloten de subsidie voor 2022 definitief vast te stellen en een extra subsidie te geven voor het extra werk dat VluchtelingenWerk heeft gedaan.

In 2023 begon een samenwerking met de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die elke dinsdag een loket in het Goese Stadskantoor bemanden. Deze samenwerking verloopt goed en trok de aandacht van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). DUO gaat nu ook een loket openen in het Goese stadskantoor vanaf dinsdag 18 juni 2024. Dit is het eerste DUO-loket in Zeeland. DUO helpt verschillende doelgroepen met studiegerelateerde vragen en zou op afspraak beschikbaar zijn om drukte te spreiden. Als Dienstverlening zien we dit als een waardevolle toevoeging en versterking van Goes' regionale functie in dienstverlening, waardoor belangrijke rijksdiensten toegankelijk worden voor inwoners en de regio.

Dinsdag 21 mei 

Burgemeester Cees van den Bos, wethouder Stan Meulblok en wethouder Joost de Goffau zijn aanwezig bij de thema-avond Goese ondernemers over verduurzaming, innovatie en het bevorderen van een gezonde economie.

 

Woensdag 22 mei 

Burgemeester Cees van den Bos bezoekt een echtpaar dat 60 jaar is getrouwd.

Burgemeester Cees van den Bos is aanwezig bij de sponsoravond van Delta Ride for the Roses op het Provinciehuis.

Het College brengt een bedrijfsbezoek aan MacCain in ’s-Heer Arendskerke.

 

Donderdag 23 mei

Wethouder André van der Reest reikt certificaten uit aan Chinese studenten.

 

Vrijdag 24 mei

Wethouder André van der Reest is aanwezig tijdens de open dag sociaal pension Emergis.

 

Zaterdag 25 mei 

Burgemeester Cees van den Bos is aanwezig bij de Vaardigheidstoets Brandweer team Goes Oranjeweg 2 (Klasse Brandbestrijding, 1e Gewestelijke).

Wethouder Joost de Goffau heropent samen met burgemeester Cees van den Bos het kunstgrasveld van KV Blauw-Wit de Weitjes.