Collegebesluiten 20 februari 2024

Collegebesluiten 20 februari 2024

Collegebesluiten 13 februari 2024

Gemeenten zijn verplicht een regeling vast te stellen voor het vervoer van leerlingen die door afstand, ziekte of handicap niet zelfstandig naar school kunnen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft voor deze regeling een nieuw model gemaakt die gemeenten kunnen gebruiken: modelverordening bekostiging leerlingenvervoer. Op basis van dit model blijkt dat we de huidige regeling van de gemeenten in de Oosterschelderegio op onderdelen moesten aanpassen. Er is nu een nieuwe regeling ‘Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Goes 2024’ die de gemeenteraad moet vaststellen.

Het college van burgemeester en wethouders gaat zeven gemeentelijk lijkschouwers aanstellen voor 2024. Dit moet volgens de wet.

De gemeente gaat in 2024 participatiebeleid maken. Een onderdeel daarvan is om een inwonersonderzoek te doen. We sturen een vragenlijst naar 5.000 gelote inwoners. We vragen inwoners hoe, wanneer en waarover zij willen meedoen en meepraten. De gemeente geeft opdracht aan onderzoeksbureau Ipsos I&O om het onderzoek uit te voeren. Dit gaat Ipsos I&O doen in de eerste helft van 2024.

Het opleggen van een tijdelijk huisverbod is een bevoegdheid van de burgemeester. De hulpofficieren van justitie en politie mogen dit namens de burgemeesters van heel Zeeland doen. Hiervoor is er een zogenaamd mandateringsbesluit. Dit wordt nu vernieuwd.

Het college heeft een aantal jaarplannen over de uitvoeringswerkzaamheden vastgesteld. Het zijn plannen over het beheer en onderhoud van wegen, riolering, civiele kunstwerken, groen, bouwkunde, openbare verlichting, havens, sluizen en bruggen. In ieder jaarplan staat wat we precies dit jaar gaan doen, wanneer we starten en hoeveel dit ongeveer gaat kosten.

Evolution Terminals BV wil in het Sloegebied van Vlissingen een bulkopslag bouwen om groene waterstoffen te realiseren. Binnen de terminal gaat ammoniak, LPG, methanol en biodiesel/biobrandstoffen opgeslagen en op transport gezet (op- en overslag) worden. Hiervoor is voor de omgevingsvergunning ondertussen een milieueffectrapport (MER) opgesteld. In het MER worden de milieu- en veiligheidseffecten op de omgeving in beeld gebracht. Deze effecten worden meegenomen in de besluitvorming over de omgevingsvergunning. In de MER zijn de effecten van het transport van de gevaarlijke stoffen over weg, spoor en water onvoldoende meegenomen. Dit heeft effect op de gemeente Goes, Borsele, Kapelle en Reimerswaal. Samen met deze gemeenten en de RUD Zeeland is een zienswijze opgesteld en kenbaar gemaakt.

26 februari
Burgemeester Cees van den Bos brengt felicitatiebezoek aan echtpaar vanwege 65-jarig huwelijk.

 

28 februari 
Burgemeester Cees van den Bos en wethouder Stan Meulblok brengen een bezoek aan de KMWP waar de burgemeester de bepalingen ondertekent voor bestendiging van het voeren van het recht tot het Predicaat Koninklijk. 

Wethouder Joost de Goffau verzorgt het welkomstwoord tijdens het Vlaams Zeeuws Archivarissenoverleg in Slot Oostende.

 

29 februari
Burgemeester Cees van de Bos is aanwezig bij het studenten-ondernemersontbijt BNI Neeltje Jans op het Hoornbeeckcollege in Goes.

 

Zaterdag 2 maart
Open dag gemeente Goes: het college is tussen 13.00-16.00 uur aanwezig in het stadskantoor.

Wethouder Joan Veldhuizen is aanwezig in het Bespaarhuis tijdens de uitdeelactie bomen en hodt daar een toespraak.