Collegebesluiten 19 maart 2024

Collegebesluiten van 19 maart 2024

Vanuit de Wet Structuur Uitvoeringorganisatie Werk en Inkomen (SUWI) hebben gemeenten en UWV de wettelijke verplichting om met één gezicht naar werkgevers op te treden. Met ingang van 1 januari 2021 zijn het Besluit SUWI en de regeling SUWI gewijzigd. Eén van de wijzigingen houdt in dat arbeidsmarktregio’s een uitvoeringsplan SUWI moeten opstellen. Met het vastgestelde Uitvoeringsplan SUWI voldoet Arbeidsmarktregio Zeeland aan deze wettelijke verplichting.

De gemeenteraad heeft gevraagd met een voorstel te komen om een burgerberaad te organiseren over de jaarwisseling in de gemeente Goes. Een burgerberaad is een manier om inwoners mee te laten praten en mee te laten denken over een onderwerp. Het college wil geen burgerberaad over het onderwerp ‘jaarwisseling’. Dit is om verschillende redenen geen geschikt middel. We laten dit aan de gemeenteraad weten met een memo en tijdens een inloopsessie.

Het college besluit om ‘Magis marketing en research’ opdracht te geven om het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek Wmo uit te voeren. In dit onderzoek worden inwoners gevraagd naar hun ervaringen met bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, dagbesteding of begeleiding. Het gaat om een voortzetting van de werkwijze uit vorige jaren, maar nu met een andere organisatie die het onderzoek uitvoert.

Er komt een nieuw landgoed tussen de Nieuwe Rijksweg en de Nieuwedijk in ’s-Heer Hendrikskinderen. Het college stemde eerder in met dit plan. Het gaat om een landhuis met bijgebouwen, veel groen en een groot deel wordt openbaar voor iedereen. Het gebied sluit aan op de wandelroutes. Het ontwerp voor de vergunning was voor zes weken te bekijken. Er kwam één reactie. Het college beantwoordt deze reactie en verleent de omgevingsvergunning.

In januari besloot het college om op Stationsplein 2 (Hotel Terminus) Oekraïense ontheemden op te vangen. Het gaat om een vervangende opvanglocatie. Om deze locatie geschikt te maken voor bewoning, hebben we geld aangevraagd bij het ministerie. Regel is dat het ministerie de verbouwingskosten betaalt om een gebouw geschikt te maken voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. In dit geval krijgen we minder geld dan we hebben aangevraagd. Het voorzieningenniveau zal daarom soberder worden.

In Nederland is een grote verandering bezig op zorg en welzijn. Gemeenten hebben hier ook een rol in. Hiervoor is de regeling Specifieke uitkering Integraal zorgakkoord (SPUK IZA) opgesteld. Gemeente Goes is voor de uitvoering van deze regeling mandaatgemeente. Dit betekent onder andere dat zij namens de andere Zeeuwse gemeenten opdrachten mag geven voor de uitvoering van werkzaamheden van deze regeling. Binnen deze regeling hebben gemeenten verschillende opgaven. De GGD Zeeland krijgt twee opdrachten: het bouwen van een netwerk gericht op preventie en gezondheid en het uitvoeren van een aantal projecten zoals 'Welzijn op Recept", 'Valpreventie' en 'aanpak overgewicht'.

Maandag 18 maart 2024

Wethouder joan Veldhuizen verricht de Kick Off Race against Waste op basisschool het Samenspel te Wolphaartsdijk.

 

Woensdag 20 maart

Wethouder André van der Reest doet een woordje en bezoekt het nabestaandencafé in verband met het 5-jarig bestaan.

 

Donderdag 21 maart

Burgemeester Cees van den Bos is aanwezig bij de netwerkbijeenkomst LHBT in de Spinne in Goes. Wethouder Joan Veldhuizen verricht de opening van de netwerkbijeenkomst LHBTI in wijkgebouw de Spinne.