Collegebesluiten 19 december 2023

Collegebesluiten 19 december 2023

De gemeente wil 59 nieuwe woningen in Wilhelminadorp-Zuid laten bouwen. In de zogeheten exploitatieberekening staan alle kosten en opbrengsten van de gemeente voor het bouwen van deze woonwijk. Bijvoorbeeld voor het kopen van de grond, maar ook voor het aanleggen van bouwwegen, straten en het groen. Het college vraagt de gemeenteraad om akkoord te gaan met de berekening. Als dat gebeurt, kan de gemeente verder met het plan.

Musea de Bevelanden krijgt subsidie voor 2024 voor het draaiende houden van het Historisch Museum de Bevelanden en het Fruitteeltmuseum in Kapelle.

Stichting 't Beest krijgt subsidie voor 2024. Dit geld is bestemd voor de organisatie van culturele activiteiten zoals concerten, clubavonden, filmvoorstellingen en talentontwikkeling binnen het eigen podium.

De gemeente Goes huurt panden van Emergis voor de huisvesting van Oekraïense ontheemden. De huidige overeenkomst eindigt op 1 januari 2024 en wordt verlengd tot 1 juli 2024.

Het college geeft de bestuurscommissie Inkoop Jeugdhulp Zeeland tijdelijk toestemming om een crisisteam te vormen op het moment dat er grote problemen zijn bij jeugdhulporganisaties en instellingen. Dit met als doel om heel belangrijke hulp door te kunnen laten gaan. Dit crisisteam mag namens de deelnemende gemeenten besluiten nemen en geeft achteraf uitleg hierover. Het gaat om een tijdelijke toestemming, tot er een definitief bestuurlijk besluit is genomen over het opnieuw bekijken van de taken en bevoegdheden van het bestuur rond de inkoop van Jeugdhulp. Het college informeert de gemeenteraad over dit besluit via een raadsbrief.

Het klimaat verandert. Door droogte, extreme regenval en hitte is het belangrijk om bewust om te gaan met water. De gemeente gaat meedoen aan het pilotproject 'duurzaam watergebruik' en draagt hier maximaal 40.000 euro aan bij. In dit project onderzoeken Goese ondernemers in de recreatiesector hoe ze water kunnen besparen en hergebruiken. Zo zorgen we ervoor dat ondernemers klaar zijn voor de toekomst.

Het college stelt voor om met de belastingverordeningen onroerendezaakbelasting, rioolheffing en forensenbelasting aan te sluiten bij de meest recente WOZ-waardeontwikkelingen die we in december van Sabewa Zeeland hebben ontvangen.

Goes tekent samen met Scalda sport- en bewegen (CIOS Zuidwest) Scalda zorg -en welzijn en SMWO (Stichting maatschappelijk werk Oosterschelde) een samenwerkingsovereenkomst voor hybride leeromgeving Goes United. Dit is een samenwerking tussen organisaties die het opleiden van studenten rondom de thema's sport, gezondheid en welzijn op een vernieuwende manier organiseert. Nieuwe jong professionals worden opgeleid vanuit de brede kijk op gezondheid. Studenten worden veelzijdig opgeleid, maken kennis met veel verschillende doelgroepen en organisaties in Goes, leren projectmatig te werken en kunnen zo een goede keuze maken voor hun toekomst.

De vijf Bevelandse gemeenten hebben met de schoolbesturen en schoolbegeleidingsdiensten nieuwe afspraken gemaakt over schoolbegeleiding. We hebben de afgelopen beleidsperiode geëvalueerd en gekeken of we dingen beter of anders kunnen doen. De nieuwe afspraken en regels gelden voor de jaren 2023 – 2026.

De GGD Zeeland is aangewezen als toezichthouder voor de kwaliteit van de locaties voor kinderopvang. De inspecteurs van de GGD inspecteren jaarlijks alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvangen en gastouders. Om deze taak in 2024 uit te kunnen voeren heeft de GGD een verzoek tot opdrachtverstrekking ingediend. Het college stemt hiermee in. 

In 2011 werd besloten om de Frans Naerebout vrijwilligerspenning in te voeren in de gemeente Goes. In de afgelopen 11 jaar ontstond soms verwarring over de toekenning aan personen met een koninklijke onderscheiding. De nieuwe criteria stellen dat zij geen recht meer hebben op de penning. Ook wordt nu gevraagd om minimaal 2 referenties die de inzet van de vrijwilliger bevestigen en een bovengemiddelde positieve impact op de gemeenschap hebben. Deze strengere criteria verhogen de waarde van de penning en zorgen voor een eerlijke toekenning op basis van verdienste.

Beveland Wonen wil vijf appartementsgebouwen met 60 woningen aan de Nachtegaallaan slopen. Die woningen zijn verouderd. Op dezelfde plek wil zij vier appartementsgebouwen met 82 woningen nieuw bouwen. Dit worden sociale huurwoningen. Het college keurde het nieuwe ontwerpbestemmingsplan goed. In dit bestemmingsplan staat onder andere de maximale bouwhoogte en waar de nieuwe gebouwen, de straten en het groen komen. Iedereen kan het plan voor zes weken bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en een reactie opsturen.

JOGG betekent Jongeren op Gezond Gewicht. JOGG Goes is een aanpak die zich richt op de omgeving van jongeren. Ongezond gedrag wordt in deze aanpak zo veel mogelijk omgebogen naar gezond gedrag door de omgeving gezonder in te richten en het voor de jeugd makkelijker te maken om tot gezonde keuzes te komen. Het college heeft kennisgenomen van deze aanpak en informeert de gemeenteraad hierover via een raadsbrief.

De gemeente gaat een stuk grond aan de westkant van Wilhelminadorp kopen van de Maatschap Wilhelminapolder. Op 28 september 2023 stemde de gemeenteraad hiermee in. Op het stuk grond wil de gemeente een nieuwe woonwijk gaan bouwen. Om dat goed te doen, zijn er veel voorbereidingen nodig. Een projectgroep met medewerkers van de gemeente gaat aan de slag met die voorbereidingen. Daarna gaat de gemeente, samen met de inwoners in de omgeving, bepalen hoe de nieuwe woonwijk eruit komt te zien.

Aan de Westerstraat 2 in Goes wil de eigenaar 34 appartementen bouwen. Daarvoor heeft het college een nieuw ontwerpbestemmingsplan goedgekeurd. In dit bestemmingsplan staat onder andere hoe het appartementengebouw eruit komt te zien en waar deze komt te staan. Ook staan in het bestemmingsplan de resultaten van de milieuonderzoeken. Iedereen kan het plan voor zes weken bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en een reactie opsturen.

Biologisch Bedrijf Blok in ’s-Heer Arendskerke heeft plannen om uit te breiden en twee pluimveestallen nieuw te bouwen. De eigenaar vroeg hiervoor medewerking van de gemeente. Het college keurde het verzoek goed, onder voorwaarden. We vroegen GGD Zeeland om advies over mogelijke gezondheidsrisico’s. Uit het advies van de GGD blijkt dat er geen gezondheidsrisico’s zijn voor mensen die in de buurt van de pluimveestallen wonen. De eigenaar kan de plannen nu verder uitwerken.

De gemeente zet op veel verschillende manieren burgerparticipatie in. Het college wil dit nog beter regelen door een algemeen participatiebeleid te maken. Door middel van een memo krijgt de gemeenteraad uitleg over dit onderwerp. In de memo staat onder andere een overzicht van de verschillende opgaven en de aanpak om een algemeen participatiebeleid te maken. 

Theater de Mythe in Goes krijgt subsidie voor 2024. Met deze subsidie wordt het theater draaiende gehouden.

De vijf Bevelandse gemeenten werken samen op het gebied van wonen. Zo werken ze aan een nieuwe regionale woon(zorg)visie. Daarin staat hoe de gemeenten de komende jaren om willen gaan met nieuwbouw, (ouderen)zorg, aandachtsgroepen, bestaande bouw en toekomstbestendigheid en de betaalbaarheid van woningen. De gemeenten leggen dit plan nu voor aan de gemeenteraden en andere betrokken personen om te reageren. Met deze reacties wordt een definitieve visie gemaakt.

Beveland Wonen heeft plannen om in de Schildersbuurt in Goes in totaal 30 verouderde portiek-etagewoningen te slopen en te vervangen door 15 levensloopbestendige woningen. Zij dienden hiervoor een verzoek bij de gemeente in. Het college besluit om onder voorwaarden mee te werken aan de sloop- en nieuwbouwplannen. Om dit te kunnen doen, heeft Beveland Wonen een omgevingsvergunning nodig. Zij kunnen de voorbereidingen voor de vergunning nu verder uitwerken.

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is na de coronacrisis door het Rijk ontwikkeld om jongeren te helpen met talentontwikkeling en om eventuele studievertraging te verminderen. De gemeente Goes heeft hiervoor ruim een miljoen euro van het Rijk ontvangen. Samen met de scholen en onze partners hebben we afspraken gemaakt hoe we dit geld gaan inzetten. Het college is akkoord gegaan met deze subsidieaanvragen.

De financiële stukken van welzijnsorganisatie SMWO zijn beoordeeld. Het college besluit voor 2024 een subsidie te verstrekken aan het SMWO voor het onderdeel Welzijn Goes.

De gemeente en Beveland Wonen werken samen aan de vernieuwing van de wijk Goes-West. Het zuidelijke deel van de wijk is inmiddels klaar. Het noordelijke deel van de wijk is de komende jaren aan de beurt. Na de sloop van verouderde woningen, worden 227 woningen nieuw gebouwd. Waarvan minimaal 200 huurwoningen. Ook verandert de openbare ruimte, zoals het groen en de parkeerplaatsen. In het ontwerp bestemmingsplan staat de nieuwe situatie. Het college stemde in met dit plan. Iedereen kan het plan zes weken bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en reageren. Daarna leggen we het definitieve bestemmingsplan voor aan de gemeenteraad. 

Naar aanleiding van een ingezonden brief aan de gemeenteraad heeft het college een gesprek gehad met de opsteller. Het gaat over zijn plan voor de realisering van een centrum voor weerbaarheid in het Omnium. Uitkomst is dat het college met initiatiefnemer in gesprek blijft en het raadsvoorstel om investeringskredieten te verstrekken voor de realisering van een school en de vervanging van sporthal 3 kan worden gehandhaafd.

De Provincie Zeeland gaat de N664 tussen de Deltaweg en de afslag naar de N668 opnieuw inrichten. De verkeerslichten bij de ingang van ’s-Heer Hendrikskinderen gaan weg en er komt een nieuwe rotonde. De gemeente Goes gaat aan de slag met het vernieuwen van de dorpsentree. Stichting Overlegorgaan 's-Heer Arendskerke en Vereniging gemeenschap Wolfaartsdijk hebben een brief gestuurd met daarin vragen over het project. Het college reageert per brief op deze vragen.

Het college heeft besloten om de noodopvang in de Zeelandhallen nog één maal te verlengen tot 1 april 2024. Eerder heeft het college gecommuniceerd dat de huidige verlenging de laatste zou zijn omdat COA opvang in hotel Van der Valk voorbereid. Gelet op tegenvallende werkzaamheden heeft die voorbereiding vertraging opgeleverd. Tegelijkertijd houdt de druk vanuit het Rijk op gemeenten om opvangplekken te faciliteren aan omdat de instroom van asielzoekers aanhoudt en de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel onhoudbaar is.

Het college van B&W heeft besloten de procedure te starten voor een nieuw bestemmingsplan met regels over detailhandel. Het gaat om een bestemmingsplan dat de regels over detailhandel in andere bestemmingsplannen wijzigt. Het bestemmingsplan heeft als belangrijkste doel om ongebruikte detailhandelsmogelijkheden buiten de binnenstad, Marconistraat, Beukenhof, Westerschans en Spinne weg te bestemmen. Bestaande winkels behouden hun rechten. Daarnaast wordt met het bestemmingsplan ook een algemeen verbod op zogeheten darkstores ingevoerd en wordt de bestaande showroomzone op het bedrijventerrein De Poel uitgebreid. Het bestemmingsplan is zes weken te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Iedereen kan reageren.

Vrijdag 29 december 
Burgmeester Marcel Fränzel en wethouder de Goffau zijn aanwezig tijdens de musical Legally Blonde om 14.00 uur in de Mythe.

Woensdag 30 december 
Wethouder Joost de Goffau is om 16.00 uur aanwezig bij de uitreiking van 2 Frans Naereboutpenningen tijdens het jeugdkerstzaalvoetbaltoernooi.

Zondag 31 december
Burgemeester Marcel Fränzel bezoekt om 14.00 uur een 100-jarige.

Woensdag 3 januari 
Wethouder Joost de Goffau neemt een kijkje tijdens het E-sports evenement in het Omnium.

Vrijdag 5 januari
Wethouder Joost de Goffau doet om 19.30 uur een woordje bij de afscheidsreceptie van Jan Blok-VV Wolfaartsdijk.