Collegebesluiten 18 juni 2024

Collegebesluiten 18 juni 2024

We informeren de gemeenteraad met een raadsmemo over de situatie rondom de voetbalkooi aan de Fransen van de Puttestraat en het gesprek wat vrijdag 7 juni hierover met omwonenden en belanghebbenden heeft plaatsgevonden.

Provincie, gemeenten en het Rijk maakten in de Zeeuwse Woondeal afspraken over woningbouw. Nu hebben ze extra afspraken gemaakt over aantallen om ook voldoende woningen voor ouderen te bouwen. Deze afspraken staan in het Afsprakenkader ouderenhuisvesting.

De Zeeuwse Houdstermaatschappij (ZEH) is de opvolger van Pzem waar gemeente Goes aandeelhouder is. Op 19 juni 2024 vindt de Algemene vergadering van Aandeelhouders plaats. In deze vergadering wordt instemming met het jaarverslag 2023 en de dividenduitkering gevraagd. Met dit collegeadvies wordt voorgesteld om hiermee in te stemmen.

De provincie Zeeland en Zeeuwse gemeenten werken samen met toeristische organisaties aan een betere vrijetijdssector. Samen is er een plan voor 2030 gemaakt. Eén van de doelen is verschillen tussen gemeenten verkleinen door een gezamenlijke aanpak voor logiesaccommodaties. Dit zijn plekken waar mensen kunnen overnachten tijdens hun vakantie of verblijf. Door samen te werken maken we de vrijetijdssector sterker en bewaren we een goede balans tussen inwoners en gasten. Het college is over het plan bijgepraat. De gemeenteraad ontvangt een memo en wordt uitgenodigd voor een webinar.

De gemeente Goes huurt panden van Emergis voor de huisvesting van Oekraïense ontheemden. De huidige overeenkomst eindigt op 1 juli 2024 en wordt voor de woontorens Motte 8 en 10 verlengd tot 1 januari 2025. De huur van de woontoren Motte 4-6 vervalt per 1 juli 2024. Voor Oekraïners wordt vervangende huisvesting geregeld in het pand aan het Stationsplein (bekend als Hotel Terminus).

Samen met inwoners, bedrijven en andere belangstellenden werkten we aan een nieuw plan voor de toekomst van het gebied Goes Centrum-zuid. De visie laat zien hoe het gebied er in de toekomst uit kan zien en wat er mogelijk is. We willen er een mix van stads wonen, werken, leren en ontspannen, omringd door groen. Ondernemers, inwoners en geïnteresseerden konden tijdens een inloopavond en via www.goespraatmee.nl laten weten wat zij van het plan vinden. De visie leggen we nu voor aan de gemeenteraad om vast te stellen.

We zijn als gemeente 100% aandeelhouder van het Omnium. Dit betekent dat we eigenaar zijn. In dit collegeadvies adviseren we om tijdens de aandeelhoudersvergadering akkoord te gaan met de jaarrekening 2023. In dit document kijken we terug naar de inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar.

De RUD, GGD en VRZ hebben een adviesrapport laten opstellen naar verdere samenwerking en mogelijk gezamenlijke huisvesting. Dit adviesrapport wordt nu gedeeld met de gemeenteraadsleden.

Woensdag 19 juni
Wethouder Joan Veldhuizen reikt speldjes uit aan vrijwilligers die helpen bij het opruimen van zwerfafval, dit op verzoek van het Milieu Educatie Centrum.
Burgemeester Cees van den Bos en wethouder Joost de Goffau zijn aanwezig op de Haringparty in Slot Oostende.

Donderdag 20 juni
Wethouder Joost de Goffau is aanwezig bij het congres de Nationale Dorpentop 2024 in de Grote Kerk in Veere.

Vrijdag 21 juni
Wethouder André van der Reest maakt tijdens festival De Veste bekend wie er zitting krijgen in het Kindercollege 2024-2025.
Wethouder Joost de Goffau en wethouder André van der Reest nemen deel aan de Goese Zomeravondwandeling.