Collegebesluiten 14 november 2023

Collegebesluiten 14 november 2023

Een biologisch pluimveebedrijf in de gemeente heeft plannen om twee pluimveestallen uit te breiden en nieuw te bouwen. De eigenaar diende hiervoor in mei 2023 een verzoek in. Het college keurde dit verzoek goed. Voorwaarde was wel dat uit onderzoek van de Agrarische Adviescommissie Zeeland moet blijken dat de uitbreiding (financieel) noodzakelijk is voor de toekomst van het bedrijf. Uit het onderzoek blijkt dat dit zo is. De eigenaar kan zijn plannen nu verder uitwerken.

Het college nam deze week een besluit over de belastingverordeningen 2024. Belastingverordeningen maken duidelijk hoeveel belasting mensen en bedrijven moeten betalen. Deze bedragen worden jaarlijks aangepast en zijn in lijn met de begroting. Voor 2024 verhogen we de belastingen met 6,2%. Dit geldt niet voor de onroerendezaakbelasting en rioolheffing niet-woningen zoals winkels en kantoren. Deze verhogen we met 3,4%. Goes zit hierdoor onder de gemiddelde lastendruk van de vier grote Zeeuwse gemeenten, maar wel boven het Zeeuwse en landelijke gemiddelde.

Het college van burgemeester en wethouders wil de Oude Melkfabriek aan de Marconistraat in Goes een nieuwe functie geven. Gemeente Goes roept daarom ondernemers op die de fabriek en het terrein eromheen willen kopen, verbouwen en exploiteren, om uitgewerkte plannen in te dienen. Zij kunnen dat doen tot 10 januari 2024. De gemeente en de ondernemers in het Marconigebied willen de woonboulevard aantrekkelijker maken. Een nieuwe functie voor de Melkfabriek en de directe omgeving draagt daaraan bij.

Met de raadsmemo WOZ-waardeontwikkeling (Waardering onroerende zaken) worden technische vragen van de gemeenteraad beantwoord over de WOZ-waardeontwikkeling in de afgelopen jaren.

Het college heeft besloten om de gemeenteraad via een raadsmemo te informeren over de uitvoering van de energietoeslag 2023. Informatie over de energietoeslag kunt u vinden op:  https://www.grdebevelanden.nl/energietoeslag-2023.

Het is momenteel erg druk op de Anthony Fokkerstraat in Goes. In de spits staat het verkeer regelmatig vast. Het wordt straks nóg drukker door de komst van het Bedrijvenpark Deltaweg. Om de verkeersdrukte te verminderen komt er aan de westkant een nieuw kruispunt met stoplichten. Voor de oostkant, bij afrit Goes-De Poel, is er een projectplan gemaakt. We gaan onder meer onderzoeken welke verkeerskundige oplossing het beste is voor de doorstroming. We bekijken diverse varianten, mét en zonder fietstunnel.

In de gemeente Goes ontvangen stichting Kibeo en stichting Prokino subsidie voor de uitvoering van peuteropvang en voorschoolse educatie. Stichting Kibeo en stichting Prokino hebben voor 2022 een verantwoording voor deze subsidie ingediend. Het college heeft op basis hiervan besloten de subsidie voor 2022 vast te stellen.

Woensdag 22 november
Burgemeester Marcel Fränzel bezoekt tussen 8:30 en 17:30 uur alle 23 stembureaus in Goes.

Zaterdag 25 november
Burgemeester Marcel Fränzel ontvangt om 13:45 uur Sinterklaas op het bordes van het stadhuis. De aankomst van Sinterklaas in de haven is om 13:20 uur.