Collegebesluiten 14 mei 2024

Collegebesluiten 14 mei 2024

Om raadsleden beter te betrekken bij beleidsontwikkelingen bij een gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden/provinciale staten van de deelnemende gemeenten/provincie op grond van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen een Adviescommissie instellen. Voorwaarde is dat alle raden/PS besluiten tot het instellen van een Adviescommissie bij de RUD.

Doordat de zittingstermijn van de voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van Omnium Goes B.V. op 27 juni 2024 afloopt, is er een vacature ontstaan binnen de deze Raad. Eerder heeft het college ingestemd met het benoemen van de plaatsvervangend voorzitter, tot voorzitter. De vacature heeft daardoor betrekking op de functie van lid van de RvC. De RvC heeft na een openbare oproep en een sollicitatieprocedure, mede gelet op het opgestelde profiel voor de functie, de heer L. van den Berg MSc. uit Goes voorgedragen voor benoeming. Het college stemde hiermee in.

Aan de Westerstraat 2 in Goes wil de eigenaar 34 appartementen bouwen en heeft hiervoor een bestemmingsplan gemaakt. Het ontwerpbestemmingsplan lag zes weken ter inzage. Hierop zijn 2 reacties binnengekomen. Het college besloot in te stemmen met de antwoorden op deze reacties en vraagt de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen.

De gemeente vindt het erg belangrijk dat inwoners kunnen meedenken en meepraten. Om dit beter vorm te geven, gaan we nieuw beleid opstellen. Met dit besluit stemt het college in met de aanpak hiervan.

Het Grensinfopunt Scheldemond is sinds 2019 onderdeel van de regionale arbeidsmarktdienstverlening in de arbeidsmarktregio Zeeland. Via dit besluit komt de financiële bijdrage die het Rijk jaarlijks voor het GIP Scheldemond beschikbaar stelt, vanaf 2024 rechtstreeks terecht bij de gemeente Terneuzen, waar het GIP Scheldemond gevestigd is.

Het college heeft een nieuw bestemmingsplan goedgekeurd voor het Hoogspanningsstation de Poel, dat ligt aan de Repelweg in Goes. De uitbreiding van het hoogspanningsstation zorgt ervoor dat er meer geluid te horen zal zijn. Het bestemmingsplan zorgt ervoor dat toekomstige ontwikkelingen niet teveel last van dit geluid zullen krijgen, door bijvoorbeeld op een bepaalde afstand van het station te blijven. Het ontwerpbestemmingsplan lag zes weken ter inzage. Er kwamen hierop twee reacties. Het college besloot in te stemmen met de beantwoording van deze reacties en vraagt de gemeenteraad om te beslissen over de vaststelling van het bestemmingsplan.

De gegevens over milieuzaken van de Goese afdeling VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving) zijn in een ander computerprogramma gezet. De deelnemers van RUD Zeeland moeten hiervoor een migratieverklaring afgeven.

Dit nieuwe beweegakkoord is een bijgestelde visie rondom sport- en bewegen in de gemeente Goes. Landelijk beleid (Sportakkoord II) en het Gezond Actief Leven Akkoord geven richting aan de inhoud van de visie. 

We richten ons op; Voldoende vaardig zijn voor jong en oud, we werken samen en sport verbindt, sociaal veilig en toekomstgerichte sportaanbieders en een vitale woonomgeving voor iedereen.

De volgende thema's geven inhoud aan de verschillende onderwerpen;

 

1. Inclusie en diversiteit

2. Vaardig en voldoende bewegen

3. Sociaal veilig en toekomstgerichte sportaanbieders

4. Ruimte voor sport en beweging

5. Evenementen brengen Goes in beweging

Maandag 13 mei

Burgemeester Cees van den Bos bezoekt een echtpaar in verband met hun een 65-jarig huwelijk.

Wethouder André van der Reest bezoekt een echtpaar in verband met hun 60-jarig huwelijk.

Wethouder Stan Meulblok bezoekt een echtpaar in verband met hun 60-jarig huwelijk.

Wethouder Joost de Goffau verricht om 17.30 uur de opening van de binnenstadsmarkt in de Grote Kerk.

 

Dinsdag 14 mei

Wethouder Joost de Goffau bezoekt een echtpaar in verband met hun 60-jarig huwelijk.

Wethouder de Goffau neemt om 20.00 uur een kijkje bij Forza Gymnastica.

 

Donderdag 16 mei

Burgemeester Cees van den Bos ontvangt om 19.00 uur samen met het Kindercollege in wijkgebouw De Pit de wandelaars op de laatste avond van de Avond4daagse Goes.

 

Zaterdag 18 mei

Burgemeester Cees van den Bos en wethouder Joost de Goffau wonen een uitvoering bij van de Cantatekaravaan in de Grote Kerk.

 

Zondag 19 mei

Wethouder Joost de Goffau verricht om 10.30 uur het startschot van de jaarlijkse Molentocht.