Collegebesluiten 12 maart 2024

Collegebesluiten 12 maart 2024

In de zomer van 2022 was de waterkwaliteit van het Goese Meer en de nabijgelegen wateren slecht. Het water was bruin en er dreven veel dode vissen. De stank zorgde voor overlast. Samen met de bewonersvereniging van het Goese Meer en Waterschap Scheldestromen hebben we de situatie onderzocht. Deze week verscheen het voortgangsrapport. Hierin staat dat de kans groot is dat de problemen zijn ontstaan door het extreem warme en droge weer, in combinatie met het niet goed werken van de pomp bij de Oosterschelde-sluis. Het college heeft het plan doorgenomen en gaat aan de slag met de aanbevelingen.

Door nieuwe wetgeving voegen we vanaf 2023 een 'rechtmatigheidsverantwoording' toe aan onze jaarrekening. In de jaarrekening laten we zien hoe het financieel met de gemeente gaat. In de 'rechtmatigheidsverantwoording' leggen we uit hoe we ons aan alle financiële regels houden. Vroeger schreef een externe accountant dit verslag. Nu doen we dit zelf. De accountant controleert wel of het verslag goed is. 

ZLND 2050 is een festival over duurzaamheid. Er zijn workshops, een markt, muziek, eten, kinderactiviteiten en meer. Het festival past bij het doel van de gemeente om Goes duurzamer te maken. Het college besluit om maximaal € 25.000,-- euro mee te betalen aan ZLND 2050 om het festival in Goes te organiseren.

Met deze memo wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de financiële situatie van de Zeeuwse Muziekschool per 31 december 2023.

De vijf Bevelandse gemeenten hebben met schoolbesturen en schoolbegeleidingsdiensten afspraken gemaakt over het begeleiden van basisschoolleerlingen. De afspraken gelden voor de periode 2023-2026. Voor het jaar 2024 hebben de schoolbegeleidingsdiensten nu geld aan ons gevraagd. Het college gaat subsidie geven. Voor 2024 komt het bedrag op € 29,03 per leerling. In totaal gaat het om 3.637 leerlingen, verspreid over 23 scholen.

Het college vraagt de gemeenteraad in te stemmen met een nieuwe verordening wet maatschappelijke ondersteuning. Dat is nodig omdat er vanaf 1 mei 2024 nieuwe afspraken met zorgaanbieders worden gemaakt over de inkoop en financiering van hulp bij het huishouden, dagbesteding en begeleiding. Ook een rechterlijke uitspraak door de Centrale Raad van Beroep over de hoogte van Persoonsgebonden (PGB) tarieven maakt dat een wijziging nodig is. Het gaat om technische wijzigingen, inhoudelijk wijzigt de verordening niet.

Er is veel verkeersdrukte rondom het Ronda Gosaplein. Dit is de rotonde tegenover het ZLM-gebouw. Volgens onderzoekers wordt het verkeer de komende jaren nóg drukker. Daarom willen we verkeerslichten en twee fietstunnels aanleggen. Hierdoor stroomt het verkeer beter door. Daarnaast willen we onderzoeken wat we kunnen doen met de weg naar ‘Ile de France’. Het project kost veel geld, dus gaan we binnenkort de gemeenteraad om geld vragen.

De raadsfractie SGP-ChristenUnie heeft vragen gesteld over de tarieven die wij rekenen in onze haven. Het college geeft antwoord op deze vragen. In een brief leggen we uit hoe we tot deze tarieven zijn gekomen.

De gemeenteraad heeft in juli 2023 geld beschikbaar gesteld voor de bouw van een nieuwe school in 's-Heer Arendskerke. In deze school komt ook kinderopvang van Kibeo. De afspraken met Kibeo staan in een huurovereenkomst. Deze overeenkomst wordt getekend door Kibeo en de gemeente Goes.

De gevraagde omgevingsvergunning voor het recreatief verhuren van 3 appartementen aan Sint Adriaanstraat 7A t/m 7C is afgewezen. Meer informatie kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl

Ambachtscentrum. Er is een jaarlijks negatief exploitatietekort op dit pand. Na onderzoek in 2019 blijkt dat kosten om het pand, voor zover mogelijk, aan de huidige wet- en regelgeving en duurzaamheidseisen te laten voldoen erg hoog zijn (1 miljoen euro). Sindsdien zijn er gesprekken met het Ambachtscentrum over de gevolgen hiervan en een mogelijke toekomstige verhuizing naar een andere locatie. 

Door de uitkomst van het onderzoek is het gebouw in beeld gekomen als mogelijke loods voor het Scalda Groencollege, bij een verhuizing naar het Omnium. De gemeenteraad heeft op 21 december 2023 besloten dat de verhuizing van Scalda Groencollege naar het Omnium doorgaat. Gevolg hiervan is dat de huurovereenkomst met het Ambachtscentrum per 1-1-2025 wordt opgezegd. Het Ambachtscentrum heeft een brief gestuurd met vragen over het vertrek van hun huidige locatie.

Het schoolgebouw van het Ostrea Lyceum aan de Fruitlaan in Goes, is aan vernieuwing toe. De school heeft hiervoor een plan gemaakt. In totaal kost het project ongeveer € 25.000.000. Het is de bedoeling dat de gemeente en de school de kosten betalen. Als de gemeenteraad in april akkoord gaat met de plannen en het bedrag dat de gemeente moet betalen, begint in augustus de bouw. Het nieuwe schoolgebouw is dan bij het begin van schooljaar 2025-2026 klaar.

Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV’ers) krijgen binnenkort onderwijs in het voormalige schoolgebouw aan de Lijnbaan. Sinds december 2023 vangt het COA AMV’ers op in Goes. Zij hebben recht op onderwijs. Hiervoor zijn klaslokalen nodig. Het college heeft beslist dat het voormalige schoolgebouw tot uiterlijk 1 augustus 2026 kan worden gebruikt als school voor de AMV’ers. Daarna moet het gebouw plaatsmaken voor woningen.

Dinsdag 12 maart

Burgemeester Cees van den Bos brengt een felicitatiebezoek aan een 100-jarige.
Burgemeester Cees van den Bos brengt een felicitatiebezoek aan een echtpaar voor hun 65-jarig huwelijk.

 

Woensdag 13 maart

Wethouder Joan Veldhuizen is aanwezig tijdens de netwerkbijeenkomst Circulair Bouwen Zeeland Ketenbijeenkomst.

 

Donderdag 14 maart

Wethouder André van der Reest verricht de opening inloop senioren Goes Zuid.

 

Vrijdag 15 maart

Burgemeester Cees van den Bos is actief voor Het Gors tezamen met Joud Al Shatti, zij leveren een bijdrage aan de verwendag van Het Gors op hun locatie De Cirkel in Goes-Zuid.
Wethouder Joan Veldhuizen levert een bijdrage aan Samen, groen, doen (terrein van Scalda Groen College) in het kader van NL Doet.
Wethouder Joost de Goffau verricht de openingshandeling bij SAV Recyling.
Wethouder Joost de Goffau levert een bijdrage aan de verwendag bij het Gors in het kader van NL doet.
Wethouder Joost de Goffau opent Studio Voici aan de Hoofdstraat in Wolphaartsdijk.

 

Zaterdag 16 maart 2024

Wethouder Stan Meulblok levert een bijdrage aan de buitenruimte van buurthuis de Pit om zomerklaar te maken in het kader van NL Doet.
Wethouder André van der Reest en de kinderwethouder Renée Schouwenaar levert vanaf een bijdrage aan de voorjaarsschoonmaak in en om dorpshuis ’t Katshuis te Kattendijke in het kader van NL Doet.
Wethouder Joan Veldhuizen woont het voorjaarsconcert van Het Zeeuws Orkest bij in de Mythe.