Collegebesluiten 12 december 2023

Collegebesluiten 12 december 2023

De eigenaar van de Bijsterweg 11 in Wolphaartsdijk wil zijn bestaande schuur verbouwen naar drie betaalbare woningen. Hij diende hiervoor een verzoek bij de gemeente in. De gemeente besluit om onder een aantal voorwaarden mee te werken. De eigenaar kan de plannen nu verder uitwerken.

De gemeente wil 59 nieuwe woningen aan de zuidkant van Wilhelminadorp bouwen. Daarvoor heeft het college een nieuw ontwerpbestemmingsplan goedgekeurd. In dit bestemmingsplan staat onder andere hoe de huizen eruit gaan zien en waar ze komen. En staan de resultaten van milieuonderzoeken. Iedereen kan het plan vanaf 28 december 2023 voor zes weken bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en een reactie opsturen. 

De gemeente en de eigenaar van een kantoorpand aan het Stationspark, maakten afspraken over extra parkeerplaatsen bij het kantoorpand. Het gaat om tijdelijke en vaste parkeerplaatsen. Deze afspraken staan in een gebruiksovereenkomst en een koopovereenkomst.

Het college wordt gevraagd om een brief te delen naar de gemeenteraad waarin wordt uitgelegd wat de taken en bevoegdheden zijn van het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO).

Samen met de Bevelandse gemeenten, het onderwijsveld en de schoolbegeleidingsdienst Bazalt Groep zijn er afspraken gemaakt over hoeveel geld er gaat naar schoolbegeleiding.  In 2022 ging het om € 85.000. In de subsidieverantwoording legt de Bazalt Groep uit hoeveel geld er is uitgegeven en met welk doel. Uit het document blijkt dat er nog € 10.300 niet is uitgegeven. Dit geld wordt teruggestort. Het college is akkoord gegaan met de subsidieverantwoording.

Veel medewerkers van de gemeente voeren werkzaamheden uit namens het college van burgemeester en wethouders. Het college heeft deze medewerkers daarvoor gemandateerd. Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Het is wenselijk dat medewerkers van de gemeente ook werkzaamheden op basis van de Omgevingswet mogen uitvoeren namens het college. Om dit te regelen wordt het Bevoegdhedenbesluit aangepast.

Het college heeft een nieuw bestemmingsplan goedgekeurd voor de uitbreiding van het Hoogspanningsstation de Poel. Deze ligt aan de Repelweg in Goes. De uitbreiding van het hoogspanningsstation zorgt ervoor dat er meer geluid te horen zal zijn. Het nieuwe plan zorgt ervoor dat toekomstige ontwikkelingen niet te veel last van dit geluid zullen krijgen, door bijvoorbeeld op een bepaalde afstand van het station te blijven. Iedereen kan het plan voor zes weken bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en een reactie opsturen. 

Natuurmonumenten diende een verzoek bij de gemeente in om het gebied Ooster-Schenge te veranderen in natuur. Daarmee wordt het natuurgebied Schenge groter. De gemeente ging hiermee akkoord. De verandering staat in het ontwerp wijzigingsplan. Iedereen kan het plan vanaf 21 december 2023 voor zes weken bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en een reactie opsturen. 

We zijn als gemeente Goes aandeelhouder in de Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij (ZEH). Met dit collegeadvies bereiden we ons voor op de Algemene vergadering van Aandeelhouders ZEH die op 14 december 2023 plaatsvindt.

De gemeente Goes heeft met andere gemeenten en overheden publieke bedrijven opgericht, zoals de GGD, de Veiligheidsregio (VRZ) en Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Het algemeen bestuur van deze publieke bedrijven worden gevormd door wethouders en burgemeesters van de gemeenten. Omdat de gemeente Goes weer een voltallig college heeft en de taken opnieuw verdeeld zijn, moeten deze AB-leden opnieuw aangewezen worden. Ook maakt het college een onderlinge afspraak wie elkaar vervangt binnen het college.

Bibliotheek Oosterschelde heeft subsidie aangevraagd voor het jaar 2024. Dit is voor het draaiende houden van de bibliotheek in Goes. Het college heeft besloten om de subsidie te verlenen.

Maandag 18 december 
Wethouder Stan Meulblok is om 15.15 uur aanwezig bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst glasvezelnetwerk Zeeland bij de gemeente Kapelle.  

Dinsdag 19 december
Burgemeester Marcel Fränzel bezoekt echtpaar Van Zunderen-Raad in verband met hun 60-jarig huwelijk. 

Woensdag 20 december 
Burgemeester Marcel Fränzel bezoekt echtpaar Redelijkheid-Moret in verband met hun 65-jarig huwelijk. 

Donderdag 21 december
Burgemeester Marcel Fränzel bezoekt het Hoornbeeckcollege in Goes. 

Wethouder Joan Veldhuizen is om 16.00 uur aanwezig bij de feestelijke start van de verkoop fase 13 Aria en de archeologische vondsten bij Hof Welgelegen. 

Wethouder André van der Reest neemt om 13.30 uur het onderzoeksrapport criminele uitbuiting in ontvangst. 

Vrijdag 22 december 2023
Wethouder Joost de Goffau neemt om 08.30 uur deel aan het Ondernemers Contact Goes kerstontbijt in Hof Olmenstein.  

Zondag 24 december 2024 
Wethouder Joost de Goffau verzorgt om 21.00 uur de Bijbellezing tijdens de kerstnachtdienst in de Grote Kerk.