Collegebesluiten 11 juni 2024

Collegebesluiten 11 juni 2024

De fractie van de Partij voor Goes heeft een aantal vragen gesteld over gratis openbaar vervoer voor mensen met een laag inkomen. Het college heeft de vragen beantwoord door middel van een brief.

Het college informeert de raad over de consequenties van de gestegen energietarieven voor de buurthuizen. Het college geeft daarbij aan dat in 2024 onderzocht wordt hoe de buurthuizen vanaf 2025 ondersteund  kunnen worden. Dit wordt in nauw overleg met de besturen van de buurthuizen gedaan.

Er zijn raadsvragen gesteld over het verkeer rond de Bergweg.

Het college van de Gemeente Goes wordt gevraagd om kennis te nemen van de werkbegroting voor Beschermd Wonen en Opvang voor Zeeland en de zienswijze hierop vast te stellen. Van het geld in deze begroting wordt de zorg voor mensen binnen beschermd wonen en de maatschappelijke opvangvoorzieningen in Zeeland betaald.

De Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder (KMWP) is eigenaar van enkele landbouwpercelen aan de Westeweg in ’s-Heer Hendrikskinderen. De KMWP wil deze percelen samenvoegen en een aantal sloten dempen en nieuwe sloten graven. Daarmee wordt de grond beter geschikt voor akkerbouw. De KMWP vraagt de gemeente hieraan mee te werken en een omgevingsvergunning te verlenen. De gemeente besluit de vergunning te verlenen.

We gaan de vertrouwelijke Meerjaren Prognoses Grondexploitaties (MPG’s) delen met de gemeenteraad. In deze documenten laten we zien wat er in 2023 is gebeurd op het gebied van de koop en verkoop van bouwgrond. Ook vertellen we wat we verwachten voor de bouwgrond in 2024 en de jaren daarna.

Als onze verwachtingen veranderen, vragen we de gemeenteraad om toestemming om het budget aan te passen. Het gaat om veel geld en brengt risico’s en kansen met zich mee. Daarom praten we de gemeenteraad uitgebreid, apart en vertrouwelijk bij.

De franchiseovereenkomst legt de gemaakte afspraken tussen Landelijke Vereniging tegen Discriminatie (LVtD) en antidiscriminatievoorziening Discriminatie.nl Zeeland formeel vast. Het voorkomt landelijke fragmentatie en zorgt voor verbetering van de kwaliteit, herkenbaarheid en toegankelijkheid voor de melder. Daarnaast past het bij de landelijke ontwikkeling naar één centrale organisatie en houden we hier invloed op. Dit proces wordt door het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) ondersteund. Het college van B&W stelt de franchiseovereenkomst vast en de burgemeester verleend volmacht aan wethouder Evertz (Gemeente Kapelle) als voorzitter van het OZO Sociaal Domein om de overeenkomst te ondertekenen namens de gemeente Goes.

Goes is een ambitieuze gemeente. We willen de gemeente duurzamer, gezonder, bereikbaarder en aantrekkelijker maken. Daarnaast neemt het aantal inwoners toe tot 2030 en bouwt Goes ruim 2500 woningen. Veel van de uitdagingen en ambities zullen gerealiseerd worden in de stad Goes. Door te kiezen voor inbreiding in de stad beschermen we de kwaliteiten van de omliggende dorpen en het landschap. De bouwhoogtevisie biedt een kader voor de omgang met de bouwhoogte van nieuwe gebouwen in de verschillende delen van Goes zonder direct in te gaan op individuele gevallen. Deze bouwhoogtevisie wijst plekken en gebieden aan waar verdichting een bijdrage kan leveren aan de stedelijke uitdagingen van Goes. De visie draagt hiermee bij aan een meer stedelijke bouwtypologie, nieuwe woonmilieus en markeert (nieuwe) plekken of locaties in de stad. Het is hierbij van belang om de identiteit als plattelandsstad en het Goese silhouet niet uit het oog te verliezen.

Ieder jaar kunnen de buitensportverenigingen met een eigen kleedaccommodatie bij ons subsidie aanvragen. Met deze subsidie betalen zij het onderhoud en de kosten van verwarming en schoonmaak van hun kleedkamers. Dit geldt niet voor buitensportverenigingen waarmee wij hebben afgesproken dat zij hiervoor zelf verantwoordelijk zijn. Bijvoorbeeld de tennisverenigingen, deze zijn geprivatiseerd.

Tot en met 2023 lag de coördinatie op opvang Oekraine formeel bij de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio kon gemaakte regionale meerkosten declareren bij de rijksoverheid. Vanaf 1 januari 2024 is deze mogelijkheid belegd bij het gemeentelijk samenwerkingsverband. De gemeente Terneuzen heeft aangegeven deze taak, namens de Zeeuwse gemeenten, over te willen nemen van de Veiligheidsregio.

Goed archief- en informatiebeheer is een basis voor een goede beleids- en besluitvorming en verantwoording aan de gemeenteraad. De informatie moet correct, vindbaar en toekomstproof zijn. De Archiefwet 1995 stelt hieraan eisen. In het zogenaamde KPI-verslag wordt aan de hand van een aantal vragen (Kritische Prestatie Indicatoren) het archief- en informatiebeheer van de gemeente getoetst. Het verslag geeft aanbevelingen voor het verbeteren van de kwaliteit van het informatiebeheer van de gemeente. Het college heeft het verslag vastgesteld en stuurt het ter informatie door aan de gemeenteraad.

Iedere jaar schrijven we een Kadernota. In dit document vertellen we wat we het komende jaar willen doen en hoeveel geld daarvoor nodig is.

Voor het jaar 2025 moeten we duidelijke keuzes maken. De Rijksoverheid gaat ons namelijk minder geld geven. Hierdoor hebben we niet genoeg geld om te doen wat we eigenlijk zouden willen. Dit brengt uitdagingen met zich mee, vooral op het gebied van de zorg en de openbare ruimte.

Het jaar 2023 was financieel gezien een goed jaar voor onze gemeente. De jaarstukken 2023 hebben een positief resultaat van € 6,4 mln. Het resultaat is positief beïnvloed door incidentele baten van de Rijksoverheid (€ 3,1 miljoen voordeel). Vanuit de decembercirculaire is, net zoals vorig jaar, nog veel geld beschikbaar gekomen voor de gemeenten. Ook voor de opvang van vluchtelingen is de Rijksoverheid ruimhartig (€ 5,9 miljoen voordeel). Daarnaast hebben we een tweetal grote tegenvallers in deze jaarrekening verwerkt. Enerzijds zijn we genoodzaakt om een schadevergoeding uit te keren aan onze inwoners die schade hebben geleden doordat zij bij de aanschaf van hun huis, een verplicht grijswatersysteem hebben moeten aanschaffen (€ 4 miljoen nadeel). De daadwerkelijke schadevergoedingen zullen wij in de tweede helft van 2024 gaan uitkeren, we hebben nu reeds een voorziening hiervoor getroffen. Een kleinere tegenvaller is een gedeeltelijke afwaardering van het Omnium (€ 925.000 nadeel). Dit als gevolg van de ombouw van het een gedeelte van het omnium tot een nieuwe school.

Woensdag 12 juni

Burgemeester Cees van den Bos bezoekt een 100-jarige.
Wethouder André van der Reest is aanwezig tijdens het tekenmoment van de overeenkomst inburgering Scalda.
Wethouder Joost de Goffau neemt een kijkje tijdens het muziekfeest op het plein.

 

Zaterdag 15 juni

Wethouder Stan Meulblok is aanwezig tijdens het 25-jarig bestaan van wijkvereniging Noordhoek.
Wethouder Stan Meulblok brengt een bezoekje aan het straatfeest/-bbq Goese Polder. 
Wethouder Joost de Goffau is aanwezig tijdens de feestelijke opening van het vlot van Roeivereniging Scaldis. 
Wethouder André van der Reest doet een woordje tijdens de opening van het zelfregiecentrum.