Coalitieakkoord 2023 – 2026

In vertrouwen samenwerken. Samenwerken aan een sociale, duurzame en financieel gezonde samenleving. Hieronder leest u het coalitieakkoord 2023 - 2026.

Dit coalitieakkoord 2023 - 2026 voor Goes is opgesteld door:

PvdA-GroenLinks
Marco Eestermans 
Joan Veldhuizen

CDA
Frans van der Knaap 
Joost de Goffau

SGP-ChristenUnie
Johnny Lukasse 
André van der Reest

Partij voor Goes
Gonneke de Boe 
Stan Meulblok

Logo's coalitie

Inleiding

Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 besloten PvdA-GroenLinks, Nieuw Goes, SGP-ChristenUnie en de Partij voor Goes een coalitie te vormen. In september 2023 is één partij uit deze coalitie gestapt. Alle partijen uit de raad van Goes hebben toen gezamenlijk met elkaar gesproken over deze voor Goes unieke situatie.

Omdat het overgebleven college geen meerderheid meer in de raad had, hebben alle partijen met elkaar naar een oplossing gezocht. Uiteindelijk hebben PvdA-GroenLinks, CDA, SGP-ChristenUnie en de Partij voor Goes elkaar op inhoudelijke gronden gevonden en besloten een nieuwe coalitie te vormen.

Goes staat bekend als een gemeente die de uitdaging aangaat en openstaat voor nieuwe ideeën. Goes is ook een gemeente waar het goed wonen en werken is. We kennen een open en transparante bestuurscultuur gericht op samenwerking. In toenemende mate lukt het oppositie en coalitie samen het beste beleid voor Goes tot stand te brengen. Een voorbeeld daarvan is de raadsagenda die door de raad is vastgesteld.

Dit nieuwe coalitieprogramma heeft als titel: In vertrouwen samenwerken. Samenwerken aan een sociale, duurzame en financieel gezonde samenleving. Met deze titel brengen we tot uitdrukking dat we vertrouwen in elkaar hebben om de uitdaging aan te gaan. Onze ambitie is om gezamenlijk te werken aan een sociale en duurzame samenleving voor alle inwoners, organisaties en bedrijven in Goes. Hoe we dit willen doen, leest u in dit coalitieakkoord.
 

Leeswijzer

Het coalitieakkoord bestaat uit vier programma’s: 

 1. Bestuur en financiën 
  a.    Financiën en openbare orde en veiligheid 
  b.    Burgerparticipatie en dienstverlening 
 2. Ruimte en economie 
  a.    Wonen 
  b.    Economie 
 3. Sociaal domein 
 4. Milieu

In ieder programma benoemen we verschillende onderwerpen en geven we aan wat we willen bereiken en hoe we dit willen doen. Ook staat in dit coalitieakkoord wie namens welke partij wethouder is en welke portefeuilles de wethouders en de burgemeester hebben. Tot slot is aangegeven wie welke projecten uitvoert en het eerste aanspreekpunt is voor een wijk of dorp.

Financieel gezond
Goes is financieel gezond. We streven naar een gemeentelijk beleid waarin ambitie en realiteit hand in hand gaan. Onze ambities zijn in evenwicht en gebaseerd op onze visie. We zijn realistisch waar het gaat om de financiële middelen en maatschappelijke uitdagingen. Het doel is een sluitende meerjarenbegroting. We gaan verantwoord om met de beschikbare middelen. Hierbij streven we naar een duurzaam financieel beleid als basis voor een gezonde en stabiele toekomst voor onze gemeente.

Werken met scenario’s
Het Rijk wil bezuinigen op de uitkering aan de gemeenten. Of dit doorgaat en wat dan de gevolgen zullen zijn, is nog onzeker. Daarom gaan we samen met het college uiterlijk juli 2024 scenario’s opstellen waaruit de raad een keuze kan maken. Op deze manier kunnen we op tijd passende maatregelen nemen.

Ontzien burgers en bedrijven
We vinden het belangrijk dat er geen extra lastenverzwaring komt voor de inwoners en bedrijven in Goes. Alleen de jaarlijks indexatie (1) wordt verwerkt in de tarieven. Ook houden we onze maatschappelijke voorzieningen op peil.

Prettig wonen
Goes is een gemeente waar mensen prettig wonen. De woonomgeving is veilig. Om dit te behouden is openbare orde en veiligheid een belangrijke pijler van het gemeentelijk beleid.

Toezichthouders
We handhaven onze regels. Hiervoor beschikt de gemeente over voldoende toezichthouders. De toezichthouders zijn ook gastvrouw en gastheer voor onze inwoners en bezoekers.

Goed werkgeverschap
De gemeente Goes is een aantrekkelijke en inclusieve werkgever. Medewerkers beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om hun taken op een goede manier uit te voeren. We werken aan de doorontwikkeling van de organisatie.

 1. In principe stijgen de lasten maximaal mee in de ontwikkeling van het indexcijfer prijs bruto binnenlands product zoals het CBS dit publiceert.

Dit gaan we doen

 • De werkgroep Planning & Control gaat samen met het college uiterlijk juli 2024 scenario’s ontwikkelen waarin rekening wordt gehouden met de bezuinigingen door het Rijk.
 • We volgen actief de ontwikkeling rond het gemeentefonds zodat de raad op basisvan de ontwikkelde scenario’s, tijdig bij kan sturen.
 • Lasten voor inwoners en bedrijven worden alleen verhoogd met de jaarlijkse kostenstijging.
 • We zetten in op een doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie. Doelstelling is het realiseren van een lerende organisatie. We investeren daarom actief in het opleiden, trainen en het werven van medewerkers. Ook zetten we actief in op meer stageplaatsen en trainees. Zo motiveren we ook jongeren om binnen de gemeente te blijven wonen en werken.
 • We hebben goed opgeleide en getrainde toezichthouders in dienst die nauw samenwerken met de politie.

Eerst begrijpen, dan begrepen worden
Goed luisteren naar de wensen en behoeften van inwoners en bedrijven is essentieel. Voor een optimale afstemming met de verschillende doelgroepen maken we gebruik van meerdere communicatiemiddelen. In de dagelijkse praktijk controleren we of we met onze acties goed inspelen op de vragen die onze inwoners, bedrijven en organisaties aan ons stellen. 

Begrijpelijke taal
De gemeente communiceert begrijpelijk en toegankelijk voor iedereen. We controleren of onze boodschap wordt begrepen.

Inclusief
Iedere inwoner en elk bedrijf telt mee. Iedereen wordt in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wijzen wij af.

Proactief
Luisteren en meedenken met de inwoners en bedrijven is een taak van alle medewerkers van de gemeente Goes. Zij dienen de samenleving en gaan proactief op zoek naar wat goed is voor Goes. Periodiek toetsen we of we hierin slagen.

Dit gaan we doen

 • Voor juli 2024 wordt het voorstel voor burgerparticipatie voorgelegd aan de raad. 
 • Wij betrekken inwoners en bedrijven op de juiste manier en op het juiste moment bij het maken van plannen. Onder meer via Goes Praat Mee. We luisteren goed naar de inwoners en bedrijven en houden hier rekening mee bij onze besluitvorming.
 • We communiceren op een voor iedereen begrijpelijk niveau. Dit doen we onder meer in beleidsvoorstellen, brieven, e-mails, via sociale media en op de website van de gemeente Goes.
 • We sturen actief op het nakomen van afspraken met inwoners en bedrijven.
 • We toetsen periodiek of we hierin slagen.
 • In het eerste half jaar van 2024 geven we duidelijkheid over de rol van adviesraden in Goes.

Bouwen
De woningmarkt staat sterk onder druk door de grote vraag naar betaalbare huur- en koopwoningen. We zetten in op het realiseren van voldoende en verschillende woningen voor alle doelgroepen in Goes en tonen daarin daadkracht. Met de raad maken we duidelijke afspraken over het woningbouwbeleid.

Visie en regie
We houden regie op de ruimtelijke ontwikkelingen. Wat we voor ogen hebben, laten we door de raad vastleggen in de Omgevingsvisie. Hierin krijgen ook ontwikkelingslocaties een plek, zodat nieuwe ontwikkelingen zo snel mogelijk gerealiseerd kunnen worden.

Grondbeleid
Om in de toekomst op het juiste moment en op de meest geschikte plaats te kunnen bouwen, is het nodig dat we het strategisch grondbeleid actualiseren voor juli 2024. We kiezen voor een financieel verantwoorde positie, maar blijven met het oog op de toekomst voldoende flexibel om snel te kunnen inspelen op de actuele situatie. We maken met de raad een brede afweging tussen de verschillende wensen, doelstellingen en mogelijkheden.

Aandacht voor natuur
Er is aandacht voor de flora en fauna. Daarom houden we bij renovaties, herontwikkelingen en nieuwbouw uitdrukkelijk rekening met de natuur- en landschappelijke waarden.

Stad en land
De gemeente Goes bestaat uit dorpen en de stad. In beide moet er met respect voor de eigenheid en schaal ruimte blijven voor uitbreiding. Tussen de stad en de dorpen moet het landschappelijke karakter behouden worden, zoals bijvoorbeeld in de zone tussen Wilhelminadorp en Goes.

Dit gaan we doen

 • We zetten in op de bouw van voldoende en betaalbare woningen. Dit in een gevarieerde mix van type woningen en in prijs. Zowel voor koopwoningen als sociale huurwoningen en huurwoningen voor de middeninkomens. De aantallen en typen zijn afhankelijk van de vraag en onze ambities en draagkracht. We stellen hiervoor een realistische planning op. 
 • In de jaarlijkse prestatie-afspraken met de woningcorporatie maken we afspraken over de bouw van voldoende sociale woningen.
 • We stimuleren meerdere woonvormen, zoals tiny houses, starterswoningen, ouderenwoningen en eenpersoonswoningen.
 • We zetten meerdere woningmarktinstrumenten in, zoals gronduitgifte voor verkoop en erfpacht, bestemmingsplannen, huisvestingsverordeningen en afspraken met de woningbouwcorporatie. We bewaken de voortgang in deze coalitieperiode.
 • Onze plannen en wensen leggen we uiterlijk in juli 2024 samen met de raad vast in een Omgevingsvisie. Dit om inhoud te geven aan onze regierol.
 • Samen met de gemeenteraad stellen we een beleid op voor het gemeentelijk strategisch grondbeleid.
 • Bij renovatie, herontwikkeling en nieuwbouw houden we rekening met klimaatadaptatie, warmtetransitie en natuur- en landschappelijke waarden.
 • De insteek is om bestaand groen te behouden en te investeren in extra kwalitatief groen waar dit mogelijk is.
 • We stimuleren een circulaire economie, circulair bouwen en waar redelijkerwijs mogelijk biobased bouwen.

Economisch hart van de regio
Goes staat al jaren hoog op de ranglijst van economisch best presterende gemeenten. Deze positie willen we behouden en waar mogelijk versterken. We stimuleren nieuwe initiatieven en zorgen ervoor dat ondernemers met vragen eenvoudig de weg kunnen vinden binnen de gemeente. Onze toekomstvisie is een optimaal samengaan van stedelijke aantrekkelijkheid, het vestigingsklimaat, de arbeidsmarkt, de woningmarkt en de natuur. We zetten in op een op brede welvaart voor toekomstige generaties. Hierbij versterken we de huidige economie en andere beleidsterreinen zoals welzijn, cultuur, onderwijs, sport en zorg.

Onderwijsstad
De stedelijke uitstraling vergroten we onder meer door (her)ontwikkeling van het Stationsgebied Zuid. We versterken Goes als onderwijsstad en faciliteren het bestaande onderwijs op het gebied van kwalitatieve huisvesting. Daarnaast creëren we een gunstig vestigingsklimaat voor nieuwe onderwijsinstellingen, zodat het onderwijsaanbod kan uitbreiden. Bij de (her)ontwikkeling van het Stationsgebied Zuid is ruimte voor nieuwe initiatieven. Op het gebied van zorg, sport, energie en voedsel benutten we kansen voor verdere ontwikkeling van het onderwijs in Goes.

Aantrekkelijke binnenstad
We willen een levendige en groene binnenstad. Om dit te realiseren gaan we de binnenstad aantrekkelijker maken. We pakken de leegstand aan en gaan en de binnenstad autoluw maken. Dit laatste doen we in deze coalitie- periode. We stellen ook een visie op over de doelstelling, inrichting en rol van Stichting Goes Marketing.

Ruimte voor de fiets
We geven ruim baan aan fietsers en stimuleren dat mensen met de fiets naar hun bestemming gaan. Daar hoort bij dat er een voldoende fietspaden zijn met genoeg ruimte voor fietsers en ander langzaam verkeer. Ook willen we meer fietsstallingen zodat bezoekers eenvoudig op de fiets naar de binnenstad kunnen. In deze coalitieperiode willen we hier uitvoering aan geven.

Zorgstad
Goes heeft een centrumfunctie voor de zorg. Er zijn veel zorginstellingen in onze gemeente. We faciliteren nieuwe ontwikkelingen binnen de zorg om deze positie te versterken.

Recreatie en toerisme
De gemeente Goes is met de historische binnenstad, de jachthavens, de recreatiezone in Wolphaartsdijk aan het Veerse Meer, en het Natura-2000 gebied langs de Oosterschelde een aantrekkelijke plaats voor toeristen en dagjesmensen. Zij komen graag in de gemeente recreëren. Hierdoor leveren recreatie en toerisme een belangrijke bijdrage aan de lokale economie. We willen de huidige recreatiezone binnen de vastgestelde regels versterken en zijn terughoudend in verdere uitbreidingen.

Dorpen
Een aantrekkelijk stedelijk gebied functioneert niet zonder vitale dorpen. We zetten daarom in op de leefbaarheid, voorzieningen en de economische vitaliteit van de dorpen. Ook een goede verbinding tussen de stad en dorpen is belangrijk. 

Voedsel
We willen aantrekkelijk zijn voor bedrijven die kennis en ervaring hebben op het gebied van productie en verwerking van duurzaam voedsel, met speciale aandacht voor lokale- en streekproducten. We hebben aandacht voor inkoop en consumptie van lokale producten en geven hierbij zelf het goede voorbeeld. Wij staan open voor initiatieven uit de markt en stimuleren en faciliteren deze.

Verkeer
We zetten in op het aanpakken van gevaarlijke verkeerssituaties. Ook kijken we naar de mogelijkheid om de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers bij rotondes te verbeteren. De inzet is om dit te gaan realiseren met slimme ingrepen. Een aandachtpunt is ook de verbetering van de doorstroming van het verkeer in Goes.

Dit gaan we doen

 • Er komt een ondernemersloket in deze coalitieperiode.
 • We geven de komende twee jaar extra inhoud aan het binnenstadmanagement. Dit door een proactieve opstelling en een betere organisatie.
 • We willen een aantrekkelijke binnenstad. We zetten ons in om leegstand tegen te gaan. In deze coalitieperiode maken we de binnenstad van Goes autoluw. We onderzoeken de mogelijkheid om de binnenstad aan te merken als een zero-emissie zone.
 • We stellen op korte termijn een visie op over de doelstelling, inrichting en rol van Stichting Goes Marketing. Dit doen we in gelijkwaardig overleg met belanghebbenden en het stichtingsbestuur.
 • Er is een gunstig vestigingsklimaat voor ondernemers en onderwijs- en zorginstellingen.
 • We maken ruimte voor onderwijsinstellingen in Stationsgebied Zuid.
 • De verkeersveiligheid en de doorstroming verbeteren we door knelpunten gericht aan te pakken. We verbeteren de verkeerssituatie aan de Westhavendijk en de Houtkade.
 • We gaan in deze coalitieperiode een analyse opstellen van gevaarlijke verkeerssituaties voor voetgangers, fietsers en automobilisten.

Menselijke maat
We zetten actief in op preventie en vroeg-signalering. We vertrouwen erop dat inwoners hun verantwoordelijkheid nemen voor zij een beroep op de gemeente doen. Als hulp nodig is, leveren we zorg op maat. We werken actief aan het realiseren van een gezonde en vitale samenleving. We vinden stabiliteit en continuïteit in de jeugdzorg belangrijk en stimuleren de samenwerking tussen de verschillende partijen in de jeugdzorg en het onderwijs. Ook hebben we aandacht voor de toenemende groep mensen met verward en onbegrepen gedrag.

Bestaanszekerheid en maatwerk
Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving. Het in stand houden van voorzieningen die ervoor zorgen dat mensen kunnen participeren in de samenleving vinden we heel belangrijk. De WMO-middelen blijven op peil. Dit geldt ook voor de middelen voor de bestrijding van armoede en achterstanden. Dat mensen in inkomen erop achteruitgaan als ze (meer) gaan werken is niet goed. Daarom nemen we maatregelen om deze armoedeval aan te pakken.

Gezinnen
De gezondheid en het welzijn van onze kinderen is een gedeelde verantwoordelijkheid. We stellen een plan op waarbij de gemeente (jonge) gezinnen ondersteunt.

Jeugd
In de jeugdzorg zetten we in op het tijdig signaleren van problemen en preventie. Onderwijsinstellingen spelen hierin een belangrijke rol. We toetsen maatregelen steeds aan effectiviteit.

Sport en cultuur
We erkennen dat cultuur, onderwijs en sport de samenleving sterker maken. Daarom ondersteunen we verenigingen en stichtingen en staan we open voor vernieuwing en initiatieven.

Verenigingsleven
We ondersteunen het verenigingsleven en faciliteren voorzieningen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dit vormt een verbindende kracht die gemeenschapszin bevordert.

Onderwijs
Met goede onderwijshuisvesting ondersteunen we onderwijsinstellingen om goed onderwijs te kunnen bieden. Dit past in het profiel van Goes als onderwijsstad.

Gezond leven
We stimuleren een gezonde levensstijl in brede zin. We doen dit door bewegen en sporten aan te moedigen en te faciliteren. We nemen concrete maatregelen om het sportvoorzieningenaanbod hierop aan te passen.

Vluchtelingen
We nemen onze verantwoordelijkheid voor een humane opvang van vluchtelingen. Binnen het programma wonen geven we actieve invulling aan het huisvesten van nieuwe Nederlanders.

Dit gaan we doen

 • Het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Zorg- en Veiligheidshuis werken structureel en frequent samen met andere partners, zoals het onderwijs en maatschappelijk werk. Dit om signalen zo vroeg mogelijk op te pakken en passende maatregelen te nemen. Daarnaast wordt met diverse partners gewerkt aan preventieve maatregelen om te voorkomen dat jongeren in ongewenste situaties terechtkomen.
 • We subsidiëren verenigingen en stichtingen in het sociale domein.
 • We vinden het belangrijk dat inwoners hun hobby kunnen uitoefenen en contact kunnen onderhouden met andere inwoners om op deze manier ook te kunnen deelnemen aan de samenleving.
 • Door verenigingen, stichtingen en inwoners beter te informeren over landelijke regelingen die financiële ondersteuning bieden, bijvoorbeeld het Sport- en cultuurfonds, willen we sport en cultuur toegankelijker maken.
 • We hebben een actueel onderwijshuisvestingsplan en monitoren dit met het oog op de ontwikkelingen in Goes om de schaarse middelen zo goed mogelijk in te zetten.
 • We streven naar het behouden van bestaanszekerheid en nemen maatregelen om de armoedeval tegen te gaan, zodat werken aantrekkelijker wordt en inwoners uit de bijstand komen.
 • We stellen budget beschikbaar voor een pilot ‘basisbaan’. Inwoners uit de bijstand kunnen op deze manier werk vinden. Deelnemers ervaren dit in de regel als waardevol. Het gevoel volwaardig deel te nemen aan de samenleving is van grote betekenis.
 • Er is aandacht voor kinderen in armoede en in achterstandssituaties. We zetten in op verdere verruiming en toegankelijkheid van het kindpakket. We gaan initiatieven samenvoegen zoals de Stichting STOP en de Stichting jarige Job.
 • We zien cultuur als belangrijke verbindende pijler. Om daadwerkelijk gebruik te maken van de potentie van cultuur en cultureel erfgoed, realiseren we een passende organisatiestructuur binnen de gemeente. Dit doen we kwalitatief en kwantitatief, zodat de samenwerking met andere partijen beter vormgegeven kan worden. We kijken welke ingrepen nodig zijn en wat hiervan de (financiële) consequenties zijn. 
 • Om beginnende artiesten en kunstenaars én vernieuwing op muzikaal en cultureel gebied te stimuleren, creëren we broedplaatsen. Waar dit mogelijk is op bestaande locaties.
 • We zorgen voor passende huisvesting voor vluchtelingen uit Oekraïne. We werken samen met het COA voor humane opvang van andere vluchtelingen.
 • We maken werk van inburgering. Dit doen we niet alleen voor statushouders, maar we hebben ook oog voor de behoeften van de andere vluchtelingen. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan een zinvolle dagbesteding. We kijken zo vroeg mogelijk in het opvangproces naar kansen voor deze vluchtelingen in onze samenleving.
 • In het Integrale Veiligheidsplan staat hoe we uitvoering geven aan een veilige woonomgeving.

Een duurzame samenleving

Bewustwording
We stimuleren actief energiebesparing, duurzame opwekking en innovatie op dit terrein. De inzet hierbij is om de belasting van het klimaat te beperken de energielasten van inwoners en bedrijven structureel te verlagen. Het Bespaarhuis speelt hierin een prominente rol. Hier geeft de gemeente informatie over duurzaam wonen en leven. Daarnaast zoeken we andere manieren om de bewustwording te vergroten. Zelf gaan we het eigen vastgoed planmatig verduurzamen.

Elektrisch rijden
De overstap naar elektrisch rijden is niet mogelijk als er onvoldoende oplaadpunten in de gemeente zijn. Voor de uitbreiding van het aantal laadpalen stellen we een laadvisie op. Dit doen we voor juli 2024.

Afval
We zorgen voor voldoende afvalbakken, kliko’s en (ondergrondse) containers waar mensen met hun afval terechtkunnen. Ook zorgen we voor een goede locatie waar het overige afval gebracht kan worden. We verstrekken regelmatig informatie over hoe inwoners en bedrijven het beste hun afval kunnen scheiden. We streven ernaar om het restafval van onze inwoners terug te brengen naar gemiddeld maximaal 100 kilo per huishouden per jaar. Tot slot stimuleren we het hergebruik van spullen.

Vergroening
We versterken groene verbindingen binnen en buiten de stad. Bij nieuwe ontwikkelingen gaan we voor meer groen. Dit om bij te dragen aan klimaatbestendigheid, biodiversiteit en een prettige leefomgeving. Bij het maken van beplantingsplannen houden we rekening met alle belangen. Hiermee willen we voorkomen dat later groen verplaatst of weg moet. Dus het juiste groen op de juiste plaats!

Klimaatgevolgen
We passen planmatig de buitenruimtes aan om hinderlijke gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. We doen dit op verschillende manieren en kijken goed welke maatregelen in andere gemeenten bewezen hebben effectief te zijn.

Duurzame energie
We staan voor het gebruik van meerdere duurzame energiebronnen. Zo stimuleren we bijvoorbeeld de toepassing van zonnepanelen en zonnethermie (1). We geven zelf het goede voorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed. We zien op dit moment geen mogelijkheden voor windturbines in Goes, omdat dit niet past in de omgeving van Goes. Wel zien we ruimte voor het plaatsen van kleine windmolens in het buitengebied. We denken mee om het vraagstuk van energienetcongestie door middel van energiehubs op te lossen (2). Ook hebben we aandacht voor de warmtetransitie. Deze collegeperiode ontwikkelen we verdere stappen om hier vorm aan te geven. 

 1. Opvang van warmte uit zonlicht via zonnecollectoren waarin water in buizen wordt opgewarmd. 
 2. Een tekort aan energieaansluitingen opvangen door samen te werken om het verbruik met elkaar af te stemmen.

Dit gaan we doen

 • We stimuleren allerlei duurzaamheidsmaatregelen en communiceren actief en regelmatig over alle maatregelen op dit terrein. We gaan mensen actief benaderen.
 • Met name die doelgroep die minder kennis heeft van alle regelingen op dit terrein.
 • Door middel van de jaarlijkse prestatieafspraken met de woningbouwcorporatie sturen we aan op het verduurzamen van hun huurwoningen in de gemeente Goes.
 • We stellen op korte termijn een plan op voor een netwerk van elektrische laadpalen in de gemeente Goes.
 • Voor de energietransitie zetten we in op zonne-energie in bestaand stedelijk gebied.
 • We kijken naar de mogelijkheid van toepassing van energiehubs als oplossing voor de overbelasting van het energienetwerk.
 • Voor de energietransitie zetten we in op zonne-energie en zonnethermie. 
 • We verduurzamen planmatig de gemeentelijke gebouwen.
 • Om de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid aan te kunnen, stelt de gemeente- raad dit jaar nog een reserve duurzaamheid in. 
 • Het gemeentelijke Bespaarhuis wordt doorontwikkeld en moet een voorbeeld zijn voor iedereen die duurzaamheidsmaatregelen wil gaan uitvoeren.
 • We werken met natuurorganisaties en scholen samen om Goes groener en duurzamer te maken.
 • We zorgen voor meer groen in de gemeente en gaan hierbij niet alleen voor meer, maar ook voor het juiste groen op de juiste plaats.
 • Voor afvalinzameling en zwerfvuil opruimen, blijven we samenwerken met verenigingen, scholen en andere partijen.
 • We stellen een visie op voor het plaatsen van kleine windmolens in het buitengebied.
 • We bieden ruimte voor groene initiatieven van ondernemers.
PvdA-GroenLinks - Joan Veldhuizen

Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
 • Energietransitie en klimaatadaptatie
 • Burgerparticipatie
 • Landschap, natuur en dierenwelzijn
 • Openbare ruimte (afval, groen,riool, RUD)
 • Gemeentelijk vastgoed

Projecten

 • Centrum-Zuid
 • Hollandse Hoeve

Wijken/dorpen

 • Goes-Zuid
 • Goes-West
 • Ouverture en Aria
 • Goes-Oost
CDA - Joost de Goffau

Portefeuille

 • Economische zaken
 • Binnenstad, incl. bestemmingsplan
 • Sport en Verenigingen
 • Communicatie en Citymarketing
 • Cultuur
 • Recreatie en toerisme, incl. ontwikkeling Wolphaartsdijk

Projecten

 • Marconigebied
 • Goese Schans
 • Bedrijventerrein Deltaweg

Wijken/dorpen

 • Goese Diep
 • Goese Meer
 • Centrum
 • Wolphaartsdijk
 • Kloetinge
SGP-ChristenUnie - André van der Reest

Portefeuille

 • Gezondheidszorg incl. GGD
 • Jeugd en jeugdzorg
 • Arbeidsmarktregio (inclusief RBL en VSV)
 • Sociale zaken, Participatiewet en de WMO
 • Welzijn
 • Inburgering

Project

 • Omnium/Scalda

Wijken/dorpen

 • Kattendijke
 • ’s-Heer Arendskerke
 • ’s-Heer Hendrikskinderen
Partij voor Goes - Stan Meulblok

Portefeuille

 • Financiën en Grondbedrijf
 • Openbare wegen
 • Onderwijs en onderwijs- huisvesting
 • Dienstverlening en publiekszaken
 • ICT, informatie- beveiliging en privacy
 • Verkeer & vervoer

Project

 • Stationsgebied

Wijken/dorpen

 • Wilhelminadorp
 • Noordhoek
 • Goese Polder
 • Mannee
Burgemeester - Marcel Fränzel

Portefeuille

 • Vergunningen en Handhaving
 • Openbare orde en veiligheid
 • Regionale samenwerking
 • P&O
 • Inkoop, verzekeringen en juridische zaken