Coalitieakkoord 2022-2026

Dit coalitieakkoord 2022- 2026 voor Goes is opgesteld door PvdA-GroenLinks, Nieuw Goes, SGP-ChristenUnie en Partij voor Goes.


Marco Eestermans

Logo PvdA/GroenLinks


Vincent Mareels

Nieuw Goes


Johnny Lukasse

Logo SGP/ChristenUnie


Stan Meulblok

Logo Partij voor Goes

Een krachtige samenleving

Goes is een gemeente die gevormd en gedragen wordt door haar inwoners, bedrijven en organisaties. Samen werken zij aan een plek waar het fijn is om te wonen, waar het goed ondernemen is en waar ambitieuze plannen worden gerealiseerd. Met elkaar zorgen we voor een krachtige samenleving.

Onze inwoners hebben recht op een gemeentebestuur dat zich inzet voor de samenleving. En dat gaan we doen. Met nieuwe en ambitieuze plannen. Het nieuwe college van PvdA/GroenLinks, Nieuw Goes, SGP-ChristenUnie en Partij voor Goes, gaat de komende jaren de krachtige samenleving in Goes verder versterken. Goes is een toegankelijke gemeente waar iedereen gelijke kansen heeft om mee te doen.

Inwoners van Goes beslissen mee over hun eigen stad, dorp of straat. We geven hen het vertrouwen om met elkaar tot oplossingen te komen en voeren gedragen ideeën uit. We staan daarbij dicht naast inwoners en zorgen voor heldere communicatie.

Wij gaan voor een krachtige samenleving waarin iedereen omkijkt naar elkaar en waar passende zorg bereikbaar is voor iedereen. Het college luistert naar inwoners en streeft naar maatwerk en preventie met als resultaat een gezondere en gelukkigere samenleving.

We nemen de gevolgen van klimaatverandering serieus en gaan werken aan een openbare ruimte die klimaatbestendig is ingericht. We zorgen ervoor dat alle inwoners, bedrijven en organisaties mee kunnen doen met de verduurzaming van de samenleving.

In een krachtige samenleving is plaats voor iedereen. Iedereen is welkom en wordt gewaardeerd. Het hebben van een betaalbare woning is daarbij belangrijk. We staan ervoor dat iedereen goed kan wonen in Goes.

Samen met de gemeenteraad gaan we aan de slag met de raadsagenda die raadsbreed is opgesteld en we onderschrijven de gezamenlijke ambities op het gebied van participatie, duurzaamheid en wonen.

Elke bijdrage groot of klein maakt onze samenleving sterker. Dit college steekt haar hand uit naar alle inwoners, bedrijven, organisaties, verenigingen, partijen en alle anderen om samen te werken. Samen werken we aan een krachtige samenleving waarin we allemaal met elkaar verbonden zijn.

Participatie en dienstverlening

Dit gaan we doen

 • We gaan uitgebreid onderzoeken hoe we participatie verder kunnen verbeteren. Eén van de punten van onderzoek is de mogelijkheid om een referendumverordening in te voeren. Op basis van de onderzoeksresultaten maken we in overleg keuzes.
 • De gemeente communiceert met extra aandacht voor toegankelijkheid en inclusiviteit. We communiceren duidelijk en begrijpelijk en stemmen onze boodschap af op de persoon of doelgroep voor wie deze is bedoeld.
 • We geven meer inzicht in processen en procedures waar inwoners en ondernemers mee te maken krijgen. We zorgen voor tussentijdse terugkoppeling en dat zij op tijd weten wat de uitkomst is.
 • We verbeteren de duidelijkheid van brieven die de gemeente stuurt. Hierin noemen we meerdere mogelijkheden om in contact met de gemeente te komen.
 • Het college van burgemeester en wethouders is goed benaderbaar en verlaagt de drempel naar de samenleving. We zoeken naar nieuwe manieren om dit te bereiken.
 • Alle vragen aan de gemeente kunnen zowel fysiek als online op één plek gesteld worden.

Dichtbij, duidelijk en dienstbaar

Wij willen de betrokkenheid van inwoners, ondernemers en organisaties bij hun gemeente groter maken. We zijn benaderbaar en goed te begrijpen voor iedereen die ons nodig heeft.

Prettig en passend


We zetten in op snelle dienstverlening op maat van goede kwaliteit. Processen zijn duidelijk en inwoners die met de gemeente te maken krijgen, vinden dat ze op een prettige manier geholpen worden. Elke inwoner heeft het recht om maximale invloed uit te oefenen op de eigen leefomgeving. We gaan hen zoveel mogelijk op voorhand betrekken.

Toegankelijk en helder


Participatie en dienstverlening verbeteren we onder andere door te investeren in toegankelijkheid, inclusiviteit én heldere communicatie. Onze ambitie op dit vlak is hoog en we zetten de komende jaren grote stappen.

Benaderbaar


Het college wil zichtbaar zijn in de Goese samenleving en wil de drempel om met hen in gesprek te gaan verlagen.

Duurzaamheid

Dit gaan we doen

 • We onderzoeken mogelijkheden voor duurzaamheidsmaatregelen met de focus op inwoners met een smalle beurs, zodat er bredere mogelijkheden zijn voor minima. Bijvoorbeeld met een vouchersysteem. Hierbij leggen we verbindingen tussen het armoedebeleid en energie. Het uitgangspunt is gelijke kansen voor iedereen.
 • Voor de energietransitie zetten we in op zonne-energie in bestaand stedelijk gebied. Bijvoorbeeld zonnepanelen op parkeerplaatsen en langs Bedrijvenpark Deltaweg.
 • Het Bespaarhuis wordt een voorbeeld van een dienstverlenende overheid. Het wordt professioneler en komt dichterbij inwoners.
 • We geven het goede voorbeeld en verduurzamen gemeentelijke gebouwen. Hierbij zoeken we naar de balans tussen de juiste maatregelen en betaalbaarheid.
 • Om de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid serieus en structureel aan te kunnen, stellen wij een substantiële financiële reserve ‘Duurzaamheid’ in. Hierbij horen spelregels over hoe deze reserve gevuld en gebruikt kan worden. We stellen deze zo snel mogelijk samen met de gemeenteraad op.
 • We zoeken doorlopende samenwerking om Goes groener en duurzamer te maken. Denk hierbij aan samenwerking met partijen zoals natuurorganisaties en scholen.
 • We brengen meer groen in de gemeente en gaan hierbij niet alleen voor meer, maar ook voor beter groen. Er komt vooral meer robuust groen.
 • Voor afvalinzameling en zwerfvuil blijven we samenwerken met verenigingen, scholen en andere partijen.

Duurzaam denken en doen

Duurzamer denken en doen is hard nodig. We omarmen de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties en maken deze onderdeel van het gemeentelijk beleid. Zo borgen we bewuste keuzes en duurzaamheid in beleidsvorming.

Bewustwording

Energiebesparing, duurzame opwekking en innovatie stimuleren wij. Oók voor mensen met een klein budget. Het Bespaarhuis heeft hierin een belangrijke rol. Daarnaast zoeken we andere manieren om bewustwording te vergroten. Waar mogelijk geven we het goede voorbeeld door gebouwen van de gemeente op een verantwoorde manier te verduurzamen.

Mobiliteit en afval

Een prettig en veilig fietsnetwerk en meer oplaadpunten bevorderen duurzame mobiliteit in Goes. De binnenstad maken we autoluw en we zetten stappen naar een emissieloze binnenstad. We helpen inwoners met goede voorzieningen en service om het aanbieden van restafval terug te brengen naar 100 kilo per jaar.

Klimaatbestendig

We maken plaats voor meer groen in de stad door de binnenstad autoluw te maken. Bij nieuwe ontwikkelingen gaan we voor robuust groen. Robuust en omvangrijker groen draagt meer bij aan klimaatbestendigheid en biodiversiteit. We passen de buitenruimte aan om hinderlijke gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. Ook de riolering moet worden aangepast. Dit brengt hoge kosten met zich mee.

Duurzame energie

We staan voor het gebruik van duurzame energiebronnen in een brede energiemix. Zo stimuleren we bijvoorbeeld de toepassing van zonnepanelen en zonthermie. Zonnepanelen zien we graag op daken en boven parkeerterreinen. We zien op dit moment geen mogelijkheden voor windturbines in Goes.

Wonen

Dit gaan we doen

 • We zetten in op de bouw van voldoende en betaalbare woningen in versneld tempo. Dit doen we met woningbouwprojecten met woningen in een gevarieerde mix in woningprijs. We focussen daarbij extra op sociale- en middeldure huurwoningen.
 • We stimuleren alternatieve woonvormen zoals tiny houses en flexwonen.
 • We zetten woningmarktinstrumenten gericht in om ervoor te zorgen dat woningen gaan naar de inwoners die ze nodig hebben.
 • Om de druk op de woningmarkt te verlichten zetten we in op de planvorming van minimaal één uitbreidingswijk in de komende collegeperiode. We zorgen ervoor dat deze wijk landschappelijk ingepast wordt en zo duurzaam mogelijk wordt gebouwd.
 • Samen met de gemeenteraad gaan we op zoek naar een locatie voor deze uitbreidingswijk.
 • Bij nieuwbouwprojecten gaan we natuurinclusief bouwen. We onderzoeken welke methode we hiervoor het beste kunnen gebruiken.
 • We nemen het initiatief om samen met Staatsbosbeheer, Tennet en inwoners een plan te maken om van het Poelbos een aantrekkelijk recreatiegebied te maken, zodat dit een veilig en toegankelijk gebied wordt voor alle inwoners.

Prettig wonen voor iedereen

We spannen ons in voor voldoende en betaalbare woningen voor alle doelgroepen.

Gelijke kansen

Goes groeit de laatste jaren hard, zelfs harder dan in eerder vastgelegde ambities en daar bieden we ruimte aan. Stijgende huizenprijzen, hogere huren en een krappe woningmarkt zorgen tegelijkertijd voor toenemende ongelijkheid. Door regie te nemen op ruimtelijke ontwikkelingen, zorgen we voor gelijke kansen voor iedereen op de woningmarkt.

Regie

Deze regie nemen we op bestaande plannen én op nieuwe ontwikkelingen. Om de bouw van nieuwe woningen te versnellen maken we gebruik van alle beschikbare middelen. Waar deze middelen niet toereikend zijn, maken we afspraken met andere partijen zodat er voldoende betaalbare woningen gebouwd worden. Voor iedereen is het fijn wonen in Goes. Dit betekent uitbreiding van het woningaanbod voor alle prijscategorieën. In overleg met Beveland Wonen bekijken we hoe het aanbod aan sociale huurwoningen groter kan worden.

Fijne woonomgeving

Prettig wonen vraagt ook om een fijne omgeving. Bij nieuwe bouwontwikkelingen kijken we daarom ook goed naar de natuur- en landschappelijke waarden en versterken we de natuur.

Welzijn

Dit gaan we doen

 • Armoederegelingen worden verruimd zodat iedereen mee kan doen in de samenleving.
 • Door het tegengaan van de armoedeval stimuleren wij het accepteren van betaalde banen en uitstroom uit de bijstand. Werken moet in alle opzichten lonen. Zo wordt er meer werk opgepakt en kan men zich uit de bijstand werken. De bijverdienregeling wordt verruimd.
 • We stellen budget beschikbaar voor een pilot ‘basisbaan’. Mensen uit de bijstand kunnen zo werk krijgen waarmee ze hun leven gestructureerd kunnen invullen.
 • Er is nog meer aandacht voor kinderen in armoede. We zetten in op verdere verruiming en toegankelijkheid van het kindpakket. We gaan initiatieven samenvoegen zoals Stichting STOP en de Stichting jarige Job.
 • Binnen de gemeentegrenzen bieden we ruimte voor maatwerk in de WMO verhuisregeling. We schaffen de verhuisplicht naar buiten onze gemeentegrenzen af.
 • We onderzoeken of het leerlingenvervoer in Goes voldoet aan de checklist van de kinderombudsman en maken een voorstel voor eventuele verbeteringen.
 • Korte huishoudelijke hulp wordt weer vergoed vanaf drie maanden.
 • Als inwoners zich melden bij de gemeente wordt hun hele situatie bekeken in een integrale intake. Als dat nodig is, krijgen ze hulp bij meerdere domeinen. Bijvoorbeeld zorg en armoede.
 • Om beginnende artiesten en vernieuwing op cultureel gebied te stimuleren creëren we broedplaatsen.
 • Met een nieuwe visie zetten we cultureel erfgoed op de kaart. We zoeken mogelijkheden om de commerciële waarde hiervan beter te benutten.
 • We zien cultuur als belangrijke verbindende pijler. Om daadwerkelijk gebruik te maken van de potentie van cultuur en cultureel erfgoed, realiseren we een passende organisatiestructuur binnen de gemeente. Dit doen we kwalitatief en kwantitatief, zodat de samenwerking met andere partijen vormgegeven kan worden. We kijken welke ingrepen nodig zijn en wat hiervan de (financiële) consequenties zijn.
 • We zien de plannen van de SGB “Treinenfabriek”  als een mooie museale, cultuurhistories ontwikkeling en behoud van ons cultureel erfgoed. We hebben een positieve grondhouding bij de verdere ontwikkeling hiervan.
 • We maken ons hard voor de komst van een urban sportpark.
 • Door beter de weg te wijzen naar financiële ondersteuning door het sportfonds, willen we sporten toegankelijker maken.
 • Om een gezonde levensstijl te stimuleren sluit Goes aan bij JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht).
 • De gezondheid en het welzijn van onze kinderen is een gedeelde verantwoordelijkheid. We stellen een plan op waarbij de gemeente (jonge) gezinnen ondersteunt.
 • We onderzoeken de mogelijkheden voor en de gevolgen van het stoppen van reclame vanaf gemeentelijke eigendommen. Zo willen we bijdragen aan een gezonde maatschappij.

Een solide sociaal fundament

Iedereen kan meedoen in Goes. We gebruiken de verbindingskracht van onderwijs, sport en cultuur. Bij het maken en uitvoeren van beleid hebben we oog voor het perspectief en de mogelijkheden van inwoners.

Menselijke maat

We zetten extra in op preventie en vroegsignalering. We vertrouwen erop dat inwoners hun eigen verantwoordelijkheid oppakken voordat zij een beroep doen op de gemeente. Als hulp van de gemeente nodig is ondersteunen we hen met maatwerk. We zorgen ervoor dat zorg voor iedereen bereikbaar is, met als resultaat een gezondere en gelukkigere samenleving. Er is de afgelopen jaren veel gesproken over jeugdzorg. Dit college vindt stabiliteit en continuïteit in de jeugdzorg nu het belangrijkste doel voor zowel cliënten als medewerkers.

Stimuleren en ondersteunen

Cultuur, onderwijs en sport versterken de samenleving. We stimuleren culturele vernieuwing en initiatieven. We ondersteunen het verenigingsleven en bieden en onderhouden voorzieningen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Met goed onderwijs bieden we kansen voor Goes en haar inwoners. Het speelt een grote rol bij de ontwikkeling van kinderen en jongeren en is belangrijk voor een krachtige samenleving.

Gezond leven

We stimuleren een gezonde levensstijl in brede zin. We doen dit door bewegen en sporten aan te moedigen en te faciliteren. Nieuwe beweeg- en wandelroutes maken bewegen toegankelijk voor een groot publiek. We nemen concrete maatregelen om het sportvoorzieningenaanbod hierop aan te passen.

Maatwerk

Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving, daarom verruimen we de armoederegelingen. Werken moet lonen. Daarom pakken we de armoedeval aan en moet bijverdienen in de bijstand mogelijk zijn. De WMO verhuisregeling biedt ruimte voor maatwerk. Het aantal jaren dat iemand in Goes woont, de gezondheidssituatie, de mobiliteit en de aanwezigheid van een netwerk wordt afgewogen in relatie tot de kosten van woningaanpassing. Daarnaast schaffen we de verhuisplicht naar buiten de gemeentegrenzen af.

Economie

Dit gaan we doen

 • We geven prioriteit aan het tegengaan van leegstand in de binnenstad om de aantrekkelijkheid daarvan te vergroten.
 • We zetten in op een gunstig vestigingsklimaat, in het bijzonder voor onderwijs- en zorginstellingen.
 • We maken (meer) ruimte voor onderwijsinstellingen in Stationsgebied Zuid.
 • We zetten in op meer stageplaatsen binnen de gemeente Goes. Zo motiveren we jongeren om binnen de gemeente te blijven wonen en werken.
 • We gaan de organisatie van en opdracht aan Stichting Goes Marketing herijken zodat zij beter aansluiten bij de ambities die Goes heeft.
 • De verkeersveiligheid en de doorstroming verbeteren we door knelpunten gericht aan te pakken. We willen gevaarlijke situaties voor fietsers en automobilisten oplossen.
 • De routes van en naar onderwijsinstellingen krijgen extra aandacht zodat ze veilig en toegankelijk zijn.
 • Om ondernemers beter te ondersteunen komt er een ondernemersloket, zodat zij één aanspreekpunt hebben.
 • We zetten in op meer en intensievere samenwerking met andere gemeenten op het gebied van productie en verwerking van duurzaam voedsel.

Aantrekkelijk en bereikbaar

We werken aan Goes als economisch hart van de regio.

Goes staat al jaren hoog op de ranglijst van economisch best presterende gemeenten. Deze positie willen we behouden. We leggen de relatie tussen stedelijke aantrekkelijkheid, het vestigingsklimaat, de arbeidsmarkt en de woningmarkt. Tegelijkertijd zetten we in op brede welvaart met oog op toekomstige generaties. Hierbij versterken economie en andere onderwerpen elkaar zoals cultuur, onderwijs, sport en zorg.

Onderwijsstad

De stedelijke uitstraling vergroten we onder andere door (her)ontwikkeling van het Stationsgebied Zuid. We versterken Goes als onderwijsstad en faciliteren het bestaande onderwijs op het gebied van kwalitatieve huisvesting. Daarnaast creëren we een gunstig vestigingsklimaat voor nieuwe onderwijsinstellingen, zodat het onderwijsaanbod kan uitbreiden. Bij de (her)ontwikkeling van Stationsgebied Zuid is ruimte voor nieuwe initiatieven. Op het gebied van zorg, sport, energie en voedsel benutten we kansen voor verdere ontwikkeling van het onderwijs in Goes. 

Binnenstad

De binnenstad van Goes is een belangrijke economische pijler. Om de kwaliteiten van de binnenstad nog beter te benutten geven we invulling aan het programma Binnenstad. De toenemende leegstand is een aandachtspunt. We maken een plan van aanpak om de leegstand in de binnenstad tegen te gaan.

Zorgstad

Goes heeft een centrumfunctie voor de zorg. Er zijn veel zorginstellingen in onze gemeente. We onderzoeken hoe we nieuwe ontwikkelingen kunnen faciliteren.

Dorpen

Een aantrekkelijk stedelijk gebied functioneert niet zonder vitale dorpen. We hebben daarom oog voor leefbaarheid in de dorpen en de relatie tussen de dorpen en de stad.

Voedsel

We willen aantrekkelijk zijn voor bedrijven die kennis en ervaring hebben op het gebied van productie en verwerking van duurzaam voedsel. We hebben aandacht voor inkoop en consumptie van lokale producten.

Profilering

Een juiste profilering als gemeente is in deze tijd heel belangrijk. Goes Marketing gaan we hier gerichter voor inzetten. Hun inzet draagt bij aan een brede welvaart in Goes. We besteden extra aandacht aan de verbinding tussen inwoners en ondernemers in Goes.

Verkeer

De bereikbaarheid van Goes verbeteren we met een goede oplossing voor de Deltaweg, waardoor onze positie op de noord-zuidas in Zeeland versterkt. Met slimme ingrepen willen we de doorstroming en verkeersveiligheid in Goes verbeteren. De binnenstad van Goes maken we autoluw en we zoeken oplossingen voor parkeren in de centrumschil.

Bestuur en financiën

Dit gaan we doen

 • Goes wil een goede werkgever zijn. Daarom investeren we in zaken als een vergoeding voor woon-werkverkeer, huisvesting voor nieuw personeel, traineeships en partnerbanen in samenwerking met andere werkgevers. We zetten in op minimale tijdelijke inhuur van externen. Goes regelt binnen haar eigen organisatie voldoende garantiebanen.
 • Openbare veiligheid is een belangrijke pijler voor een krachtige samenleving. We gaan onderzoeken of het nodig is om extra Boa’s in te zetten.
 • We hebben niet alleen oog voor de mensen in de gemeente, maar ook voor de dieren. Dierenwelzijn wordt onderdeel van gemeentelijk beleid.
 • Op het gebied van noodopvang spannen we ons in naar verhouding. Bij het op te zetten structurele AZC gaat kwaliteit boven kwantiteit. Hierbij gaat de voorkeur uit naar gezinnen. We betrekken inwoners bij de stappen die we zetten op het gebied van opvang van vluchtelingen.
 • Er wordt een inburgeringsnota opgesteld.
 • We zetten in op de aanpak van discriminatie en initiatieven om inclusiviteit te bevorderen worden uitgewerkt.
 • We staan voor een solide en duurzaam financieel beleid met oog voor de toekomst. We zorgen voor een gezonde basis voor de volgende generaties.

Eerst luisteren, dan doen

In onze manier van besturen staat samenwerking centraal. We denken van buiten naar binnen en willen deze denkwijze in de organisatie verankeren.

Samenwerking

We kiezen met dit collegeprogramma voor een open aanpak. We vinden dat de beste oplossingen voor Goes bereikt worden in samenspraak met de gemeenteraad, inwoners en andere organisaties.

Binnen Goes kijken we goed om ons heen en zoeken actief naar samenwerking en afstemming met anderen. Dit is niet alleen een papieren realiteit. We zijn ook werkelijk zichtbaar aanwezig en benaderbaar voor iedereen.

Centrumgemeente Goes

Als hart van Zeeland en centrumgemeente van de Bevelanden zoeken we samenwerking buiten onze gemeentegrenzen. Binnen Zeeland geeft Goes haar rol als sociaaleconomische motor samen met de andere Zeeuwse steden vorm. We werken onze functie als centrumgemeente verder uit. Er is aandacht voor nieuwe regionale bestuursvormen. Ook hierbij hebben we aandacht voor het betrekken van inwoners.

Financieel gezond

We zijn duurzaam en vernieuwend en hebben oog voor de menselijke maat. Tegelijkertijd werken we er aan dat Goes financieel gezond blijft. We streven naar sluitende begrotingen door te letten op een goede balans tussen doelstellingen, haalbaarheid én betaalbaarheid.

Financiën

Dit coalitieprogramma laat de hoofdlijnen zien van het beleid voor de komende jaren. Samen met de gemeenteraad, inwoners, ondernemers en andere organisaties gaan we hier inhoud aangeven. De bedragen die we reserveren voor het waarmaken van onze keuzes en plannen staan in onderstaande tabel.

  (bedragen x 1000 euro)        
  2022 2023 2024 2025 2026
Keuzes - dekking begroting          
  1. Verruimen armoederegelingen 82 112 82 82 82
  2. Verruimen kindpakket   110 223 223 223
  3. Verruimen verhuisregeling WMO   75 75 75 75
  4. Huishoudelijke hulp   27 27 27 27
  5. Pilot invoeren basisbaan   222 222 222 222
  6. Samenwerken natuurorganisaties/scholen 5        
  7. Meer groen in de gemeente 20 30      
  8. Onderzoek duurzaamheidsmaatregelen inwoners met smalle beurs   40      
  9. Zonne-energie binnen bestaand stedelijk gebied 25        
10. Bespaarhuis professionaliseren   40      
11. Onderzoek relatie en gezin 40        
12. Natuur inclusief bouwen   30      
13. Onderzoek stoppen reclame   25      
14. Aandacht voor stageplaatsen 5 5 5 5 5
15. Ondersteuning sportfonds   5 5 5 5
16. Aansluiten bij jongeren op gezond gewicht (JOGG)   72 72 72 72
17. Broedplaatsen stimuleren   20      
18. Cultuur als belangrijke pijler 100 100 100 100 100
19. Cultureel erfgoed 40 80 80 80 80
20. Aandacht voor leerlingenvervoer 40 100 100 100 100
21. Voortzetten onderwijsachterstandenbeleid 75 150 150 150 150
22. Goede werkgever 6 281 275 275 275
23. Inzet boa's naar basisniveau   73 78 198 198
24. Criminaliteitsbestrijding   200 200 200 200
25. Opstellen inburgeringsnota   40      
26. Communicatie   35      
27. Onderzoek verbeteringen participatie 50 100 100 100 100
28. Overige mutaties waaronder vierde wethouder 105 220 220 220 220
Totaal 593 2.192 2.014 2.134 2.134

 

 

(bedragen x 1000 euro)

 

2022

2023

2024

2025

2026

Keuzes – dekking reserves

     

 

      

 

 

 1. Onderzoek opwaarderen Poelbos

        65

     

   

     

 1. Verduurzaming gebouwen

 

2.400

2.400

2.400

2.400

 1. Verkeersveiligheid en doorstroming verbeteren

 

50

 

 

 

Totaal

65

2.450

      2.400

2.400

         2.400

Meerjarenperspectief

 

(bedragen x 1.000 euro)

 

2022

2023

2024

2025

2026

Huidig meerjarenperspectief

      3.532

      4.281

      6.098

      8.261

      3.098

Totaal keuzes - dekking begroting

        -593

     -2.192

     -2.014

     -2.134

     -2.134

Geschat meerjarenperspectief

      2.939

      2.089

      4.084

      6.127

          964

Portefeuilleverdeling

Joan Veldhuizen

PvdA-GroenLinks

Ruimtelijke ordening & volkshuisvesting

Energie & klimaat

Landschap & natuur

Openbare ruimte

(Groen, riool en klimaatadaptatie)

Jeugd & jeugdzorg

GGD

Milieu

Gemeentelijk vastgoed

 

Goes-Zuid

Goes-West

Ouverture en Aria

Martijn Vermeulen

Nieuw Goes

Burgerparticipatie

Communicatie & Citymarketing

Cultuur

Cultureel erfgoed

Binnenstad

Dienstverlening & publiekszaken

Sport

Dierenwelzijn

 

Goes-Oost

Goese Meer

Centrum

Wolphaartsdijk

Kloetinge

André van der Reest

SGP-ChristenUnie

Arbeidsmarktregio

Participatiewet

WMO

Sociale zaken

Welzijn

Onderwijs

Gezondheidszorg met uitzondering van GGD

 

Goese Diep

Kattendijke

’s-Heer Arendskerke

’s-Heer Hendrikskinderen

Stan Meulblok

Partij voor Goes

Financiën & grondbedrijf

Openbare wegen

Verkeer & vervoer

Economische zaken

Recreatie & toerisme

Vergunningen

 

Wilhelminadorp

Noordhoek

Goese Polder

Mannee

Margo Mulder

Burgemeester

Handhaving

Informatievoorziening

Regionale samenwerking

Openbare orde en veiligheid

P&O

Inkoopbeleid

Coalitieakkoord 2022-2026

Via de knop hieronder is het coalitieakkoord 2022-2026 op te vragen

Start aanvraag