Bodemverontreinigingen

De bodem kan vervuild zijn met verschillende stoffen. Voorbeelden zijn asbest en lood. Verder kan er sprake zijn van zogenoemde diffuse bodemverontreiniging of de aanwezigheid van ondergrondse brandstoftanks. Hier leest u wat u kunt doen en soms ook moet doen om risico's te beperken.

Asbest in bodem

Asbest in de (water)bodem is een probleem dat steeds vaker voorkomt in Nederland. Belangrijke oorzaak is het (vroegere) gebruik van asbest als isolatiemiddel, asbesthoudende gas- en waterleidingbuizen en dakbedekking. In het verleden zijn hierdoor asbestdeeltjes in de bodem terecht gekomen, bijvoorbeeld na sloopwerken of brand. Zo lang de bodem verhard is met bestrating, bebouwing of begroeiing is er niets aan de hand. Maar zodra deze 'toplaag' verwijderd wordt en er gegraven wordt, ontstaat een risico. Daarom wordt bij bodemonderzoek ook vaak gekeken naar asbestverdacht materiaal in de bodem. Bijvoorbeeld naar bepaalde soorten puin. Wilt u zeker weten of u met asbest te maken heeft? Vraag een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf om advies. Met het blote oog is asbest niet met 100% zekerheid te herkennen.

Diffuse bodemverontreinigingen

Onder diffuse bodemverontreinigingen verstaan we verontreinigingen van de bodem met PAK en zware metalen. In een aantal gebieden binnen de gemeente Goes is mogelijk sprake van diffuse bodemverontreinigingen, door het historisch gebruik. Zo is het mogelijk dat de grond in de binnenstad, in de vooroorlogse wijken van de stad Goes en in de dorpskernen vervuild is met lood en zink. Op de bedrijfsterreinen Marconistraat en Stationspark is de ondergrond mogelijk vervuild met  PAK.  De ligging van bovengenoemde gebieden is aangegeven op de Bodemkwaliteitskaart. Kijk op https://www.zeeland.nl/kaarten-en-cijfers/kaarten en ga naar 'Bodemkwaliteit'. 

De bodemkwaliteitskaarten met toelichting zijn ook verkrijgbaar via het klantcontactcentrum, kijk op Beschikbare documenten Bodemloket | Gemeente Goes welke kaarten beschikbaar zijn.

Op een aantal plekken in de gemeente Goes stonden vroeger boomgaarden. Daar is de bodem mogelijk vervuild met bestrijdingsmiddelen. De boomgaardenkaart kunt u inzien via https://www.zeeland.nl/kaarten-en-cijfers/kaarten.

Lood in de bodem

Binnen de gemeente Goes is de bodem op een aantal plaatsen vervuild met lood. Het gaat dan om plekken in de binnenstad van Goes, in de historische dorpskernen en in de vooroorlogse wijken van Goes. Lood heeft als eigenschap dat het blijft zitten. Uit onderzoek van het RIVM is gebleken dat lood schadelijk voor jonge kinderen. De GGD deelt deze mening. 

Lood in de bodem komt het lichaam binnen via hand-mondcontact. Met andere woorden: door het ‘eten’ van vervuilde aardedeeltjes. Dit risico is goed te beperken, door te voorkomen dat kinderen gronddeeltjes binnenkrijgen. Is er sprake van verhoogde loodgehalten in de bovengrond en gaat het om een gevoelige bestemming, zoals tuinen, moestuinen en kinderspeelplekken? Dan is het advies om de grond af te voeren en te vervangen door schone grond. Andere mogelijkheden zijn afdekken van de bodem en de gebruiksadviezen op te volgen. Deze gebruiksadviezen zijn opgesteld in samenwerking met de GGD en zijn vooral gericht op ouders van jonge kinderen. Kijk voor meer informatie op de website van de GGD Zeeland, https://www.ggdzeeland.nl

Ondergrondse brandstoftanks

Vindt u een brandstoftank in uw tuin? Meldt dit dan bij de gemeente. Dit moet ook als u aanwijzingen heeft voor de aanwezigheid van een oude brandstoftank in uw tuin. Wordt de ondergrondse tank niet meer gebruikt? Dan is de eigenaar verplicht deze tank onklaar te maken. In de meeste gevallen moet u de tank uit de bodem verwijderen en laten afvoeren door een daartoe bevoegd bedrijf.