Bodemverontreinigingen

De bodem kan vervuild zijn met verschillende stoffen. Voorbeelden zijn asbest en lood. Verder kan er sprake zijn van zogenoemde diffuse bodemverontreiniging of de aanwezigheid van ondergrondse brandstoftanks. Hier leest u wat u kunt doen en soms ook moet doen om risico's te beperken.

Asbest in bodem

Asbest in de (water)bodem is een probleem dat steeds vaker voorkomt in Nederland. Belangrijke oorzaak is het (vroegere) gebruik van asbest als isolatiemiddel, asbesthoudende gas- en waterleidingbuizen en dakbedekking. In het verleden zijn hierdoor asbestdeeltjes in de bodem terecht gekomen, bijvoorbeeld na sloopwerken of brand. Zo lang de bodem verhard is met bestrating, bebouwing of begroeiing is er niets aan de hand. Maar zodra deze 'toplaag' verwijderd wordt en er gegraven wordt, ontstaat een risico. Daarom wordt bij bodemonderzoek ook vaak gekeken naar asbestverdacht materiaal in de bodem. Bijvoorbeeld naar bepaalde soorten puin. Wilt u zeker weten of u met asbest te maken heeft? Vraag een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf om advies. Met het blote oog is asbest niet met 100% zekerheid te herkennen.

Diffuse bodemverontreinigingen

Onder diffuse bodemverontreinigingen verstaan we verontreinigingen van de bodem met PAK en zware metalen. In een aantal gebieden binnen de gemeente Goes is mogelijk sprake van diffuse bodemverontreinigingen, door het historisch gebruik. Zo is het mogelijk dat de grond in de binnenstad, in de vooroorlogse wijken van de stad Goes en in de dorpskernen vervuild is met lood en zink. Op de bedrijfsterreinen Marconistraat en Stationspark is de ondergrond mogelijk vervuild met  PAK.  De ligging van bovengenoemde gebieden is aangegeven op de Bodemkwaliteitskaart. Kijk op https://www.zeeland.nl/kaarten-en-cijfers/kaarten en ga naar 'Bodemkwaliteit'. 

De bodemkwaliteitskaarten met toelichting zijn ook verkrijgbaar via het klantcontactcentrum, kijk op Beschikbare documenten Bodemloket | Gemeente Goes welke kaarten beschikbaar zijn.

Op een aantal plekken in de gemeente Goes stonden vroeger boomgaarden. Daar is de bodem mogelijk vervuild met bestrijdingsmiddelen. De boomgaardenkaart kunt u inzien via https://www.zeeland.nl/kaarten-en-cijfers/kaarten.

Lood in de bodem

Binnen de gemeente Goes is de bodem op een aantal plaatsen vervuild met lood. Het gaat dan om plekken in de binnenstad van Goes, in de historische dorpskernen en in de vooroorlogse wijken van Goes. Lood heeft als eigenschap dat het blijft zitten. Uit onderzoek van het RIVM is gebleken dat lood schadelijk voor jonge kinderen. De GGD deelt deze mening. 

Lood in de bodem komt het lichaam binnen via hand-mondcontact. Met andere woorden: door het ‘eten’ van vervuilde aardedeeltjes. Dit risico is goed te beperken, door te voorkomen dat kinderen gronddeeltjes binnenkrijgen. Is er sprake van verhoogde loodgehalten in de bovengrond en gaat het om een gevoelige bestemming, zoals tuinen, moestuinen en kinderspeelplekken? Dan is het advies om de grond af te voeren en te vervangen door schone grond. Andere mogelijkheden zijn afdekken van de bodem en de gebruiksadviezen op te volgen. Deze gebruiksadviezen zijn opgesteld in samenwerking met de GGD en zijn vooral gericht op ouders van jonge kinderen. Kijk voor meer informatie op de website van de GGD Zeeland, https://www.ggdzeeland.nl

Ondergrondse brandstoftanks en tanksanering

Vindt u een ondergrondse brandstoftank in uw tuin? Meldt dit dan bij de gemeente. De olieresten uit oude of slecht gereinigde ondergrondse brandstoftanks kunnen in de bodem terechtkomen en een olieverontreiniging in de bodem veroorzaken. Dit kan leiden tot gezondheidsrisico’s, stankoverlast en aantasting van kabels en leidingen. Bomen en planten kunnen ook doodgaan. De eigenaar is verantwoordelijk voor de schade als een ondergrondse brandstoftank gaat lekken en bodemvervuiling veroorzaakt.

Heeft u zelf een ondergrondse tank?

Als u een ondergrondse tank heeft voor de opslag van brandstof of olie, betekent dit dat u een aantal wettelijke plichten moet nakomen. Dat geldt voor particulieren en bedrijven. Voor tanks die niet meer in gebruik zijn, geldt in principe dat deze verwijderd moet worden.

Tanksaneringen melden

Tanksaneringen moet u minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan de sanering melden bij de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (emailadres: info@rud-zeeland.nl). De sanering moet plaatsvinden door een KIWA erkend tanksaneringsbedrijf. Ook moet voorafgaand aan de tanksanering een bodemonderzoek plaatsvinden om vast te stellen of er geen bodemverontreiniging is ontstaan. Na beëindiging van de tanksanering ontvangt u een KIWA tanksaneringscertificaat.