Bodemenergiesystemen

Een bodemenergiesysteem mag geen negatief effect hebben op de bodemenergiesystemen in de buurt. Dit negatieve effect heet interferentie. Dit is wettelijk bepaald in het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen van 1 juli 2013 (ook wel AMvB Bodemenergie genoemd). Om die reden bent u verplicht een nieuw bodemenergiesysteem te melden bij de gemeente. In sommige situaties heeft u ook een vergunning nodig. 

Melding en omgevingsvergunning

Alle bodemenergiesystemen moeten gemeld worden bij de gemeente. Wilt u een bodemenergiesysteem aanleggen in een interferentiegebied? Dan moet u niet alleen een melding doen, maar heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. In Goes zijn vier gebieden aangewezen als interferentiegebied: 

  • Mannee;
  • Aria;
  • Goese Diep;
  • Van Dusseldorpkavel.

De bestaande bodemenergiesystemen in deze wijken zijn bij de gemeente bekend en geregistreerd. De ligging en gegevens van de meeste bestaande systemen in Mannee, Aria en Goese Diep vindt u op https://wkotool.nl/. Ook de bij de gemeente bekende systemen buiten deze wijken zijn hier ook op aangegeven. Voor de meest actuele situatie van aanwezige en in voorbereiding zijnde systemen kunt u contact opnemen met de RUD-Zeeland via info@Rud-Zeeland.nl

Verder heeft u een vergunning van de gemeente nodig voor gesloten bodemenergiesystemen van meer dan 70 kW. 

Een melding of aanvraag doen

U moet het bodemsysteem melden minimaal 4 weken vóór de start van de aanleg.  Een omgevingsvergunning moet u minimaal 8 weken vóór de start van de aanleg van het bodemenergiesysteem aanvragen. Uw aanvraag of melding doet u online, via het Omgevingsloket. De behandeling van de meldingen en OBM-aanvragen in de gemeente Goes worden uitgevoerd door de RUD-Zeeland. Belangrijk is dat u een complete aanvraag of melding indient. Als er gegevens of berekeningen missen, heeft dat gevolgen voor de behandeltermijn. Het aanleggen van uw bodemenergiesysteem kan hierdoor vertraging oplopen.

Maakt u daarom gebruik van het gegevensformulier van de gemeente Goes. Via dit formulier bekijkt de gemeente welke gegevens er voor de behandeling van uw aanvraag noodzakelijk zijn. Per gebied kunt een  'Gegevensformulier aanvraag OBM' opvragen en de checklist met indieningsvereisten (Algemeen - Indieningsvereisten en regels bodemenergiesystemen).

Deze documenten zijn verkrijgbaar via het klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0113. U kunt ook het onderstaande e-formulier invullen. Geeft u daarbij aan om welk gebied het gaat. 

Voor open bodemenergiesystemen heeft u een omgevingsvergunning van de Provincie Zeeland nodig. De Provincie stelt mogelijk andere eisen aan de termijn waarop u de stukken moet indienen. Neem voor meer informatie contact op met de Provincie Zeeland of de RUD-Zeeland.

Interferentiegebieden

Voor de interferentiegebieden Mannee, Aria, Goese Diep en de Van Dusseldorpkavel zijn Bodemenergieplannen opgesteld. De gemeente kan de geldende energiebudgetten en temperatuurcompensatiefactoren tussentijds aanpassen. De meest recente versies en de samenvattingen van de Bodemenergieplannen Mannee, Aria, Goese Diep en Van Dusseldorpkavel zijn op te vragen bij de gemeente. Dit kan via het klantcontactcentrum, tel. 14 0113 of via bodemenergie@goes.nl. Ook kunt u gebruik maken van onderstaand e-formulier.

Bestaande bodemenergiesystemen melden

Woont u in de gemeente Goes en heeft u uw bestaande, gesloten bodemenergiesysteem nog niet aan ons gemeld? Neem dan contact op met de gemeente via bodemenergie@goes.nl. Zo kunnen wij uw systeem registeren. Hiermee kan beïnvloeding van uw systeem door andere systemen worden voorkomen.

Meer informatie

De registratie van een bodemenergiesysteem in de WKOtool vindt pas plaats als alle systeemgegevens (inclusief revisie) bij de gemeente bekend zijn. Wij raden u daarom aan om bij de RUD Zeeland via info@rud-zeeland.nl de actuele stand van zaken na te vragen. Meer informatie vindt u op de websites hieronder:

Andere vragen? Neem contact met op met de gemeente Goes via bodemenergie@goes.nl.

Documenten opvragen

Start aanvraag