HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  WOB

WOB

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) heeft u toegang tot bestuursinformatie van de gemeente. Het uitgangspunt van deze wet is overheidsinformatie openbaar te maken, tenzij de gevraagde informatie hiervoor niet geschikt is. Dit geeft u de mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in het overheidshandelen.

Twee pijlers, waarop de Wet openbaarheid van bestuur gebaseerd is, zijn actieve en passieve openbaarheid. Dit betekent het volgende. In eerste instantie dient de gemeente zelf initiatief te nemen om de inwoners van Goes te informeren over alle zaken die hen aangaan op onder andere het gebied van beleid en de uitvoering ervan. Daarnaast is de gemeente verplicht toegang te verlenen tot bepaalde bestuursdocumenten indien hierom wordt gevraagd. Onder toegang wordt verstaan: het kunnen raadplegen van deze documenten of er een afschrift van krijgen. Maar, niet alle informatie hoeft de overheid openbaar te maken, zoals bedrijfsgegevens die vertrouwelijk zijn meegedeeld.

Iedereen kan een verzoek doen om overheidsinformatie openbaar te maken en er bestaan geen eisen aan de vorm van een WOB-verzoek. Wel dient bij een Wob-verzoek:

  • het onderwerp nauwkeurig beschreven te zijn;
  • de informatie aanwijsbaar aanwezig te zijn;
  • het informatie te zijn waar het bestuursorgaan over beschikt;
  • betrekking te hebben op het beleid van een bestuursorgaan.

Verder dient een Wob-verzoek gericht te zijn aan een bestuursorgaan. Bij elk verzoek om informatie gaat het bestuursorgaan na of de WOB op dat verzoek van toepassing is. Een verzoek wordt alleen afgewezen, als er één van de in de wet genoemde uitzonderingsgronden van toepassing is, bijvoorbeeld gevaar voor de Kroon, bedreiging van de veiligheid van de Staat, gegevens die vertrouwelijk aan de overheid zijn verstrekt en gelding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De beslissing op een Wob-verzoek gebeurt zo snel mogelijk, met een maximale termijn van vier weken. Informatieverstrekking kan in de volgende vormen voorkomen:

  • een kopie of andere weergave van de letterlijke inhoud van een document;
  • het inzien van de documenten of andere gegevensdragers;
  • een uittreksel of samenvatting van de inhoud;
  • informatie uit documenten of andere gegevensdragers.

Het is mogelijk dat er een vergoeding wordt gevraagd voor de verlening van informatie.