HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Wat doet de gemeenteraad?

Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad vormt het algemeen bestuur van de gemeente, bepaalt in hoofdlijnen het beleid en houdt toezicht op de uitvoering van het beleid. Om deze taak te vervullen beschikt de gemeenteraad over een aantal instrumenten, zoals regelgeving. Zo stelt de raad over alle terreinen van het gemeentelijk beleid verordeningen vast. De raad heeft ook budgetrecht. Dit houdt in dat de raad bepaalt hoeveel geld aan elk doel wordt besteed. Ook controleert de gemeenteraad het functioneren van het college van burgemeester en wethouders.

Rol van de burgemeester

Als voorzitter van de gemeenteraad staat de burgemeester boven de partijen en opereert hij onafhankelijk. Zij heeft geen stemrecht in de gemeenteraad. De burgemeester heeft als taak de algemene belangen van de inwoners van Goes te behartigen.

Rol van het college

Tegenover de gemeenteraad staat het college van burgemeester en wethouder. Het college is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur in de gemeente. De wethouders zijn door de raad benoemd.

Rol van de raadsgriffier

De raadsgriffier vormt de schakel tussen de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie. Hij is secretaris bij de raadsvergadering en adviseur van de raadsleden. De griffier is verantwoordelijk voor de voorbereiding, het verloop en de nazorg van de raads- en commissievergaderingen. De raadsgriffier heeft geen stemrecht in een raadsvergadering.

Raadscommissie

De raadscommissie wordt gevormd door specialisten van een fractie. Zij adviseren de voltallige raad over onderwerpen die op de raadsagenda staan en bereiden zo de besluitvorming voor.

De agendacommissie

De agendacommissie wordt gevormd door de fractievoorzitters uit de raad, de burgemeester (voorzitter) en de griffier (secretaris). Deze commissie verzorgt de voorbereiding van de agenda voor raads- en commissievergaderingen. Taken van de agendacommissie zijn:

  • het regelen van het stukkenverkeer tussen college en raad;
  • het op- en vaststellen van de agenda van de raad en raadscommissie;
  • het voorbereiden van verordeningen die betrekking hebben op de raad en de commissies;
  • het doen van voorstellen over de organisatie en de werkwijze (inclusief financiële huishouding) van de raad.  

Vergaderstelsel

‘Met de raad om tafel’ geeft inwoners, ondernemers, stichtingen en verenigingen de mogelijkheid mee te praten over onderwerpen die op de agenda van de raadscommisie staan. Ook kunnen zij zelf een onderwerp op de agenda zetten. Inwoners hoeven zich hiervoor niet aan te melden, zij kunnen gewoon aanschuiven bij de raadsleden. Deze vergadering is om de veertien dagen.

De raadscommissie vergadert ook om de veertien dagen op donderdag. Op een commissieavond worden er verschillende onderwerpen in verschillende kamers gelijktijdig behandeld. Elke fractie verdeelt haar mensen over de op hetzelfde moment gehouden zittingen, de zogenoemde ‘kamers’.

Op de agenda van de raadscommissie staan drie groepen onderwerpen:

  • onderwerpen die voor publiek en politiek belangrijk zijn en waar de commissie meningvormend over zal spreken;
  • hamerstukken waarvan de agendacommissie vindt dat deze direct ter besluitvorming naar de raad door kunnen;
  • onderwerpen die belangrijk zijn, maar waar raadsleden alleen nog enkele vragen over hebben en die daarom informerend in de commissie worden behandeld.

Besluiten waar niet of nauwelijks over gediscussieerd hoeft te worden, de zogenoemde hamerstukken, worden om de veertien dagen behandeld (op dezelfde avond als de commissie vergaderd) in de hamerraad. Naast de mogelijkheid om raadsbesluiten te nemen tijdens de hamerraad bestaat er de maandelijkse raadsvergadering op de derde donderdag van de maand.

Ruimte om met ‘de politiek’ te praten.

De gemeenteraad vergadert één keer per maand, waarbij de derde donderdag per maand de vaste vergaderavond is. Deze openbare raadsvergadering, oftewel debatraad, vindt plaats in het Stadskantoor te Goes.

Aanvang: 19.30 uur.