HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Jaarstukken  |  Jaarstukken 2017

Jaarstukken 2017

De jaarrekening 2017 sluit met een positief saldo van € 1.773.000. In deze jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over een begroting welke vastgesteld is in de voorgaande raadsperiode.

De jaarrekening laat zien wat er van de plannen uit de begroting terecht is gekomen en hoe gemeentegeld werkelijk is besteed. De jaarrekening volgt qua indeling de begroting van 2017. Het gevolg hiervan is dat in de jaarrekening 2017 verantwoord wordt volgens de programmaindeling van toen. Bij de jaarrekening 2018 zal volgens de nieuwe programma-indeling verantwoord worden.

In de jaarrekening 2017 zijn de eerste effecten van de bezuinigingsoperatie bij de begroting 2017 zichtbaar. Er kan gesteld worden dat de ingezette bezuinigingen voor 2017 gerealiserd zijn. Er is sprake van een gezonde financiële huishouding, deze is echter nog niet stabiel te noemen. Het resultaat van de jaarrekening 2017 wordt met name veroorzaakt door incidentele voor- en nadelen ten opzichte van de begroting.

Het resultaat van het sociaal domein is, zoals afgesproken, voor zover mogelijk verrekend met de reserve sociaal domein. Het gedeelte van het resultaat van het sociaal domein dat boven het toegestane plafond van de reserve sociaal domein uit komt is afgeroomd en opgenomen in het resultaat van de jaarrekening 2017. Het resultaat op het sociaal domein bedraagt € 3,5 mln. Er is circa € 3 mln toegevoegd aan de reserve sociaal domein. De reserve sociaal domein komt met deze toevoeging boven de vastgestelde norm voor deze reserve. Bij de bestuursrapportage 2017 is er voor gekozen € 1,4 mln vanuit de algemene middelen toe te voegen aan de reserve sociaal domein. Dit omdat toendertijd een negatief resultaat op het sociaal domein werd verwacht. Voorstel is om deze toevoeging vanuit de algemene middelen terug te draaien door € 1,4 mln vanuit de reserve sociaal domein over te hevelen naar de algemene reserve. Hiermee komt de reserve sociaal domein op het toegestane plafond. Het overige deel van het resultaat in het sociaal domein (circa € 500.000) loopt niet via een reserve en is opgenomen in het resultaat van de jaarrekening 2017.

Te downloaden: