HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Jaarstukken  |  Jaarstukken 2016

Jaarstukken 2016

De jaarrekening 2016 sluit met een positief saldo van €785.000. Dit is te danken aan een aantal incidentele meevallers, zoals lagere lasten voor de WMO (1,3 miljoen) en hogere inkomsten voor de WWB (1,1 miljoen). Ook is er voor gekozen om de gemeentelijke woningen aan de Heernisseweg te verkopen (1,2 miljoen).

We zijn blij dat de jaarstukken 2016, ondanks het zware financiële weer waarin de gemeente Goes verkeert, een positief resultaat laten zien. Door actief te monitoren en op tijd bij te sturen hebben we de structureel hogere uitgaven dit jaar kunnen compenseren met eenmalige bezuinigingen. Dit toont echter wel aan dat de ingezette bezuinigingsoperatie noodzakelijk is om ook in de toekomst in de zwarte cijfers te blijven.

De hogere, structurele, uitgaven zijn vooral terug te vinden in het sociaal domein en dan met name in de jeugdzorg. Dit zagen we op tijd aankomen en daarom is de begroting van 2016 hierop bijgesteld. Natuurlijk willen we een structureel sluitende begroting houden, daarom moeten we de komende jaren op andere terreinen onze uitgaven verminderen. We hebben er vertrouwen in dat we met de ingezette bezuinigingsoperatie bereiken wat wordt beoogd: handhaving van een stabiele financiële positie van gemeente Goes.

We blijven alert op de kosten van het sociaal domein. Hiervoor zijn we afhankelijk van ketenpartners die zelf de informatie pas zeer laat beschikbaar hebben. Verder constateren wij dat onze gemeente als centrumgemeente relatief veel kosten voor jeugdzorg maakt en daar te weinig vergoeding voor ontvangt. Het is daarom belangrijk om deze onderdelen actief te monitoren en hier voldoende op berekend te zijn. Wij richten het proces strakker in, proberen kosten te beperken en kaarten de problematiek landelijk aan.

Het resultaat van deze jaarrekening toont voor ons aan dat we in control zijn, ondanks dat we te maken hebben met flinke tegenvallers. We zijn goed op weg om, door de noodzakelijke bezuinigingen te realiseren, onze stabiele financiële positie te handhaven.