HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Jaarstukken  |  Jaarstukken 2015

Jaarstukken 2015

Hierbij treft u de jaarstukken 2015 aan. De jaarrekening 2015 sluit met een negatief saldo van € 857.000. Dit is een tegenvaller, maar geen verrassing. In de bestuursrapportage van afgelopen september werd een tekort van €1.388.000 op de jaarrekening verwacht. De uiteindelijke jaarstukken zijn circa 5 ton positiever dan vooraf werd ingeschat.

De jaarrekening laat zien wat er van de plannen uit de begroting terecht is gekomen en hoe gemeentegeld werkelijk is besteed. Met de jaarrekening legt het college rekening en verantwoording af aan de raad over het gevoerde financiële beleid en beheer.