HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Jaarstukken  |  Jaarstukken 2014

Jaarstukken 2014

De jaarrekening 2014 sluit met een positief saldo van € 1.420.000. Dit valt voornamelijk te wijten aan een uitkering van het gemeentefonds van zo’n 789.000 euro. Dit bestaat uit uitkeringen gemeentefonds van voorgaande jaren en hetgeen bekendgemaakt is in de decembercirculaire 2014.

Het tijdstip waarop de decembercirculaire bekend wordt gemaakt is te laat om nog een begrotingswijziging door de raad goed te laten keuren. Ook is er dit jaar 289.000 euro vrijgekomen door de verkoop van de Landsbanki-middelen.

Ondanks het zware financiële weer waarin ook gemeente Goes verkeert, laten de jaarstukken 2014 een positief resultaat zien. Hoewel we er zeker nog niet zijn, toont het aan dat met de noodzakelijke bezuinigingsoperatie bereikt kan worden wat wordt beoogd: handhaving van een stabiele financiële positie van gemeente Goes. De gemeente Goes gaat zich flink inzetten om de benodigde bezuinigingen te realiseren.

Het doel van de jaarstukken is de gemeenteraad, de hogere overheden en andere belangstellenden te informeren over de financiële gang van zaken over het afgelopen boekjaar en de financiële positie aan het einde van het boekjaar. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag (de programmaverantwoording en de paragrafen) en de jaarrekening.

De jaarrekening laat zien wat er van de plannen uit de begroting terecht is gekomen en hoe gemeentegeld werkelijk is besteed. Met de jaarrekening legt het college rekening en verantwoording af aan de raad over het gevoerde financiële beleid en beheer. De jaarrekening wordt in juni 2015 voorgelegd aan de gemeenteraad

Te downloaden: