HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Begroting  |  Waar komt het geld van de gemeente vandaan?

Waar komt het geld van de gemeente vandaan?

Goes krijgt elk jaar geld uit het Gemeentefonds. Dit is een fonds waarin het Rijk een deel van de belastingopbrengst stopt en verdeelt over de gemeenten. Dit geld mag Goes naar eigen inzicht besteden. Daarnaast krijgen we geld van het Rijk en de Provincie om uit te geven aan specifieke doelen. Bijvoorbeeld aan het openbaar vervoer of de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Tot slot komt er nog geld binnen via gemeentelijke belastingen, leges en andere rechten. Het geld moet goed en eerlijk verdeeld worden. De uitgaven moeten passen binnen de afspraken uit het collegeprogramma en de kaders die de gemeenteraad stelt. Het college van B&W maakt een collegeprogramma voor een periode van vier jaar. Om te laten zien dat we ons aan de gemaakte afspraken houden en te zorgen dat de gemeentelijke financiën op orde blijven, verschijnen er elk jaar vier financiële documenten die in de gemeenteraad behandeld worden.