HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Begroting  |  Programmabegroting

Programmabegroting

Het is logisch dat we van te voren goed na moeten denken over hoe we het geld gaan besteden. Wat we van plan zijn en hoeveel dat gaat kosten, beschrijven we in de programmabegroting. Hierin staan de inkomsten en uitgaven voor het komende kalenderjaar. Het gaat dus om geld dat nog niet is uitgegeven. Daarnaast bevat het ook een raming voor de volgende jaren. De programmabegroting bestaat uit acht programma’s die aangeven wat de gemeente wil bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat dit gaat kosten. Het grootste deel van de gemeentelijke uitgaven bestaat uit de uitvoering van wettelijke taken. Denk aan onderwijs, het verstrekken van vergunningen, uitkeringen etc. Daarnaast is er (beperkt) ruimte voor nieuwe plannen en ontwikkelingen. Het college van B&W doet in de programmabegroting voorstellen voor nieuwe uitgaven en bezuinigingen in het jaar dat komen gaat. De gemeenteraad bespreekt de plannen, wijzigt wat ze nodig vindt en stelt de begroting vast in november. Het college moet zich aan deze programmabegroting houden.