HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Adviesorganen  |  Jongerenraad

Jongerenraad

De Jongerenraad Goes is een onafhankelijk adviesorgaan. Het heeft als taak om jongerenparticipatie te bevorderen en op te komen voor belangen van alle jeugd in de gemeente Goes. 

De Jongerenraad bestaat uit maximaal vijftien jongeren van verschillende leeftijden, achtergronden en opleidingen. De doelgroep waarop de Jongerenraad zich richt zijn jongeren tussen de 12 en 24 jaar.

De jongerenraad komt op voor hun belangen door:

  • het college gevraagd en ongevraagd te informeren over zaken die jongeren raken;
  • contacten te leggen met jongeren uit de gemeente Goes die niet vertegenwoordigd zijn in de jongerenraad;
  • het college gevraagd en ongevraagd te adviseren over hoofdlijnen van het uit te voeren algemeen gemeentelijk beleid. Dit gebeurt vanuit de positie van jongeren en het gemeentelijk beleid ten aanzien van voorzieningen speciaal voor jongeren;
  • het college te adviseren over subsidieaanvragen voor jongerenactiviteiten;
  • het organiseren van activiteiten voor en door jongeren;
  • het geven van voorlichting over de activiteiten.

De Jongerenraad heeft op verschillende manieren contact met de achterban. Bijvoorbeeld door het (mede)organiseren van evenementen en activiteiten. Daarnaast onderhoudt het contacten met andere adviesorganen en de gemeenteraad. Via enquêtes en polls probeert de Jongerenraad de meningen van de jongeren te peilen over uiteenlopende onderwerpen. Het orgaan vergadert één keer per maand en de vergaderingen zijn openbaar.