Wat is een bestemmingsplan

HOME  |  Algemene informatie  |  Wat is een bestemmingsplan

Wat is een bestemmingsplan

Om te voorkomen dat er binnen de gemeente Goes zomaar van alles wordt gebouwd, zijn er bestemmingsplannen. Voor alle wijken en dorpen binnen de gemeente Goes geldt een bestemmingsplan. Een bestemmingsplan is een juridisch stuk waarin onder andere staat voorgeschreven hoe je de grond of een gebouw mag gebruiken, of je mag bouwen en zo ja, hoe hoog. Nieuwe bebouwing moet passen in het bestaande bestemmingsplan. Als nieuwe initiatieven niet passen in het bestaande bestemmingsplan, maar wel gewenst zijn, kan een procedure gestart worden om het bestemmingsplan te wijzigen of te herzien.

Voordat een nieuw plan van kracht wordt ligt het meerdere malen ter inzage bij de receptie op het Stadskantoor en beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl en deze website. Na afloop van de inzagetermijnen blijft het plan via voornoemde websites raadpleegbaar, maar is het niet meer mogelijk hier op te reageren. Voor meer informatie over de procedure die het bestemmingsplan moet doorlopen wordt verwezen naar de pagina bestemmingsplanprocedure.


 
Waarom een bestemmingsplan?
Nederland is een klein land waar veel mensen wonen. We moeten daarom zuinig met onze schaarse ruimte omspringen. De overheid (Rijk, provincie, gemeente) ziet er daarom op toe dat die ruimte ook zo goed mogelijk gebruikt wordt. Het verdelen van de beschikbare ruimte in Nederland gebeurt door het opstellen van ruimtelijke plannen door Rijk, provincie en gemeente. Het ruimtelijk plan van de gemeente is het bestemmingsplan.


 
Bestemmingsplan is bindend
Een bestemmingsplan is een bijzonder ruimtelijk plan. Het is namelijk  een ruimtelijk plan dat juridisch bindend is. Het is bindend voor iedereen, dus voor burgers, bedrijven, instellingen en overheden. Een bestemmingsplan zegt iets over het gebruik van de grond en de opstallen en het bepaalt de bouwmogelijkheden van de grond. Bestemmingsplannen kunnen bedoeld zijn om bestaande bebouwde gebieden te reguleren (beheersplannen) of speciaal gemaakt zijn om nieuwe gebieden zoals woonwijken of bedrijventerreinen aan te leggen en in te richten (ontwikkelingsplannen).


 
Bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen

Een bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen. Een toelichting, een verbeelding (plankaart) en regels. De toelichting is er om de bedoeling van het plan te verduidelijken. In die toelichting is ook te lezen welk(e) oud(e) plan of plannen aan vervanging toe zijn en welke nieuwe idee├źn over uw (woon)omgeving de gemeente in het nieuwe plan wil verwerken.


De juridische kracht komt voort uit de regels en de verbeelding. Op de verbeelding wordt de bestemming aangegeven. De  regels geven de  voorschriften  die moeten worden aangehouden voor die bestemming. Er zijn allerlei soorten regels mogelijk over bijvoorbeeld de locatie waar gebouwd mag worden, de bouwhoogte, de manier waarop de grond en de opstallen mogen worden gebruikt.


 
Actualiseren bestemmingsplannen
De gemeente Goes is momenteel druk aan de slag om alle bestemmingsplannen die voor het gemeentelijk grondgebied gelden te actualiseren. Bestemmingsplannen mogen in principe niet ouder zijn dan 10 jaar. Verouderde bestemmingsplannen omzeilen immers nieuwe inzichten van hogere overheden en hogere wetgeving. De gemeente heeft daarom een wettelijke actualiseringplicht. Daarnaast wil de gemeente een einde maken aan de verouderde plannen en de onderlinge verschillen die er door de verschillende opvattingen in de loop der jaren in zitten. Bij deze actualisering hebben we hoofdzakelijk te maken met beheersplannen. Het kan zijn dat een beheersplan een bepaalde ontwikkeling bevat. In principe is dit niet ons uitgangspunt.Ga voor meer informatie naar www.goes.nl/bestemmingsplannen of www.ruimtelijkeplannen.nl.