Procedure Bestemmingsplan

HOME  |  Algemene informatie  |  Procedure Bestemmingsplan

Procedure Bestemmingsplan

Voordat een bestemmingsplan in werking treedt, wordt een wettelijke procedure doorlopen. De verschillende fasen in de totstandkoming van een bestemmingsplan zijn:
 

Opstellen voorontwerpbestemmingsplan
Voordat een bestemmingsplan wordt opgesteld, wordt over het gebied onderzoek gedaan in de archieven. Ook wordt het gebied zelf ge├»nventariseerd. De resultaten van deze inventarisatie worden vervolgens geanalyseerd. Dit vormt samen met het door de gemeente en door hogere overheden vastgesteld beleid de visie voor het gebied. Dit leidt uiteindelijk tot een voorontwerp van het bestemmingsplan (een eerste concept). 
 

Vooroverleg
Diverse instellingen, diensten en andere overheden, waaronder de provincie, geven advies over de inhoud van het voorontwerpbestemmingsplan. Tevens kan er gekozen worden om het voorontwerp ter visie te leggen voor inspraak. In dit geval worden ook de burgers bij de voorbereiding van het bestemmingsplan betrokken. De resultaten van het overleg worden in het bestemmingsplan verwerkt. Na aanpassing is er sprake van een ontwerpbestemmingsplan. 
 

Zienswijzen kenbaar maken met betrekking tot het ontwerpplan
Het ontwerpplan ligt voor de eerste keer formeel, voor een periode van zes weken, ter inzage. Iedereen kan tijdens deze periode zienswijzen kenbaar maken. 

Vaststelling bestemmingsplan
Het college van burgemeester en wethouders bespreekt het eventueel aangepaste bestemmingsplan en doet hierover een voorstel aan de gemeenteraad. De Gemeenteraad stelt het bestemmingsplan uiteindelijk al dan niet gewijzigd vast.

Beroep instellen

Na  vaststelling door de gemeenteraad wordt het bestemmingsplan opnieuw (6 weken) ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kan een belanghebbende beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag.  

Inwerking treden
Na afloop van de periode waarin beroep kan worden ingesteld treedt het bestemmingsplan in werking, tenzij er tevens een verzoek tot voorlopige voorziening is aangevraagd bij de Raad van State. Zolang niet is besloten op de voorlopige voorziening heeft de inwerkingtreding een opschortende werking. 

Voorlopige voorziening aanvragen bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
Het inwerkingtreden van het plan wordt voorkomen door een voorlopige voorziening aan te vragen tijdens de periode waarin het vastgestelde plan ter inzage ligt. Na behandeling van deze voorlopige voorziening kan deze schorsing worden opgeheven en treedt het plan alsnog in werking.

Onherroepelijk plan
Na behandeling van de ingestelde beroepen wordt het plan onherroepelijk en spreken we over een vigerend plan.