Beleidsregels subsidieverlening cultuurfonds 2011

Op deze pagina kunt u de beleidsregels subsidieverlening cultuurfonds 2011 lezen voor het aanvragen van een eenmalige subsidie bij de Culturele Raad.

Beleidsregels subsidieverlening Cultuurfonds

voor het aanvragen van een eenmalige subsidie bij de Culturele Raad Goes

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze subsidieregels komen een aantal begrippen voor, die hieronder worden verklaard.

a.       Cultuurfonds: het geld van de Culturele Raad om subsidies te verstrekken of om zelf activiteiten van te organiseren.

b.       Activiteit: een culturele activiteit in de gemeente Goes.

c.       Garantiesubsidie: geld dat gegeven kan worden bij het tekort van een culturele activiteit waarbij beoogd wordt dat de activiteit doorgang kan hebben.

d.       Instelling: een (culturele) vereniging of organisatie die culturele activiteiten in de gemeente Goes organiseert; het is hierbij niet de bedoeling om winst te maken.

e.       Beoordelingscriteria: door de Culturele Raad opgestelde criteria ter beoordeling van de aanvraag.

Artikel 2.  Reikwijdte

Aan een instelling kunnen wij een (garantie) subsidie verlenen voor een culturele activiteit in de gemeente Goes.

Artikel 3.  Openbaar karakter

De activiteit die wordt georganiseerd dient een openbaar karakter te hebben.

HOOFDSTUK 2.  SUBSIDIEPLAFOND EN BEGROTINGSVOORBEHOUD

Artikel 4. Subsidieplafond en begrotingsvoorbehoud         

1.       Garantiesubsidies (en startsubsidies) zullen wij alleen verstrekken als er binnen het Cultuurfonds voldoende geld beschikbaar is.

2.       De raad kan jaarlijks bij de vaststelling van de begroting subsidieplafonds vaststellen.

3.       Een subsidie ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende middelen op de begroting beschikbaar worden gesteld.

HOOFDSTUK 3.  AANVRAAG VAN DE SUBSIDIE

Artikel 5. Bij aanvraag in te dienen gegevens

1.       Een aanvraag om subsidie wordt schriftelijk bij de Culturele Raad ingediend met behulp van een door de Culturele Raad vastgesteld aanvraagformulier en begrotingsformulier.

2.       Bij een aanvraag om subsidie overlegt de aanvrager de volgende gegevens:

a.       een beschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

b.       de doelstellingen en resultaten die daarmee worden nagestreefd en hoe de activiteiten aan dat doel bijdragen. In bijzonder ook in welke mate de activiteiten gericht zijn op de gemeente of haar ingezetenen;

c.       een begroting en dekkingsplan van de kosten van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. In de begroting moet een duidelijk eigen verworven inbreng/eigen budget opgenomen zijn; ook subsidies van andere instanties, bestuursorganen en fondsen moeten worden vermeld.

Artikel 6.  Aanvraagtermijn

1.       Subsidieverzoeken voor activiteiten met een begroting boven de € 4.500,-- moeten vóór 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarin de activiteit plaatsvindt, worden ingediend bij de Culturele Raad.

2.       Subsidieverzoeken voor activiteiten met een begroting beneden de € 4.500,-- moeten uiterlijk drie maanden vóór het evenement worden ingediend bij de Culturele Raad.

HOOFDSTUK 4. WEIGERING VAN DE SUBSIDIE

Artikel 7.  Weigeringsgronden

Voor de volgende kosten/activiteiten verleent de Culturele Raad geen subsidie:

a.       kosten voor representatie, zoals geschenken en bloemen;

b.       kosten voor consumpties en maaltijden;

c.       kosten voor bezoeken aan andere gemeenten in Nederland en in het buitenland;

d.       kosten voor deelname aan concoursen, wedstrijden etc;

e.       kosten voor de aanschaf van uniformen en instrumenten;

f.        kosten voor boekwerken, cd’s, dvd’s e.d.;

g.       activiteiten die plaatsvinden in het kader van een opleiding;

h.       kosten voor het vieren van een jubileum;

 i.       activiteiten met een politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke boodschap.

HOOFDSTUK 5. VERLENING VAN DE SUBSIDIE

Artikel 8. Verlening subsidie

1.       De (garantie) subsidie voor activiteiten met een begroting beneden de € 4.500,-- bedraagt:

a.       hoogstens € 350,-- voor een jaarlijks terugkerende activiteit, die niet voldoet aan de criteria zoals vermeld onder 1b;

b.       hoogstens € 1.500,-- voor een jaarlijks terugkerende activiteit die voldoet aan de criteria vernieuwing/ samenwerking/ bijzondere repertoire keuze/ gericht op jeugd/ cultuureducatie;

2.       De (garantie) subsidie voor activiteiten met een begroting hoger dan € 4.500,-- bedraagt

  1.    hoogstens € 3.000,-- voor een activiteit die voldoet aan de criteria experimenteel/innovatief / kwaliteitsimpuls/ samenwerking/cultureel ondernemerschap.
  2.    hoogstens € 5.000,-- voor een activiteit die voldoet aan de criteria verbreding cultureel aanbod/ groot publieksbereik/ bijzondere culturele uitstraling voor Goes   

3.       Per jaar wordt maximaal één verzoek per instelling gehonoreerd.

4.       De subsidie bedraagt maximaal de helft (50%) van de totale kosten.

5.       In het besluit tot verlening van subsidie geeft de Culturele Raad aan op welke wijze de verantwoording moet plaatshebben (incl. gebruikmaking van het afrekeningsformulier)

Artikel 9. Startsubsidie

De Culturele Raad kan aan een instelling een startsubsidie van hoogstens € 700,-- verstrekken indien deze instelling een toegevoegde waarde heeft voor het culturele aanbod in Goes en de Culturele Raad verwacht dat deze instelling een groot aantal jaren kan blijven bestaan.

Artikel 10. Betaling en bevoorschotting

1.       Nadat wij de afrekening en de overige zaken zoals genoemd in artikel 12 hebben ontvangen, zullen wij de hoogte van de subsidie definitief vaststellen en het bedrag uitbetalen.

2.       Op verzoek kan de Culturele Raad een voorschot op het garantiesubsidie geven.

HOOFDSTUK 6. VERPLICHTINGEN VAN DE SUBSIDIEONTVANGER
 

Artikel 11.  Meldingsplicht

De subsidieontvanger doet onverwijld melding aan de Culturele Raad zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, niet of niet geheel zullen worden verricht of dat niet of niet geheel aan de aan de beschikking tot subsidieverlening verbonden verplichtingen zal worden voldaan.

Artikel 12. Overige verplichtingen

1.       De instelling moet in de publiciteit voor het evenement aangeven dat de Culturele Raad hieraan heeft meebetaald.

2.       Binnen drie maanden na de datum van het evenement moet de instelling de afrekening opsturen vergezeld van een kort verslag van het evenement en -als het er is- een affiche en een programmaboekje. Hiervoor moet gebruik gemaakt worden van het afrekening formulier. De Culturele Raad Goes kan kopieën van de facturen opvragen.

3.       De toegekende (garantie)subsidie vervalt als wij na deze drie maanden de afrekening niet hebben ontvangen.

HOOFDSTUK 7. OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 13. Onjuiste gegevens

Als wij constateren dat opzettelijk onjuiste gegevens zijn verstrekt, of deze subsidieregels niet zijn gevolgd, dan zullen wij het garantiesubsidie helemaal of gedeeltelijk intrekken of terugvragen.

Artikel 14. Afwijken

De Culturele Raad kan in bijzondere gevallen van deze beleidsregels afwijken.

Artikel 15. Inwerkingtreding

Deze regels treden in werking met ingang van de dag volgend op de bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de AB vergadering van de Culturele Raad van 13 december 2011