Bedrijvenpark Deltaweg

Door de centrale ligging en de goede bereikbaarheid kiezen ondernemers graag voor Goes. Aan de westkant van Goes ontwikkelt de gemeente Bedrijvenpark Deltaweg, in de hoek van de A58 en de Deltaweg. Het gebied heeft een unieke ligging die kansen biedt voor een groen en duurzaam ingericht bedrijventerrein. Een gevarieerd aanbod in kavels, qua grootte en ligging, biedt vestigingsmogelijkheden aan een breed palet van bedrijven. In de winter van 2021 verwachten we te starten met de reserveringen op bedrijfskavels.

De gemeenteraad van Goes heeft op 16 april 2020 het bestemmingsplan voor Bedrijvenpark Deltaweg fase 1 vastgesteld. Hiermee is een volgende stap is gezet in de ontwikkeling van een groen en duurzaam bedrijventerrein in Goes.

Het plan is in te zien via https://www.ruimtelijkeplannen.nl .

Waarom een nieuw bedrijventerrein? 

Als economisch centrum binnen de regio wil Goes ook in de toekomst ruimte bieden aan ondernemers. Het huidige bedrijventerrein De Poel is vol. Bedrijvenpark Deltaweg biedt kansen voor de vestiging van nieuwe bedrijvigheid en is daarmee belangrijk voor de economische groei en werkgelegenheid.

Wanneer is het Bedrijvenpark klaar?

Bedrijvenpark Deltaweg wordt gerealiseerd in fasen, over een langere periode. Zo kunnen we optimaal inspelen op de werkelijke vraag naar kavels en het beschikbaar komen van gronden voor de ontwikkeling. Fase 1 wordt ontwikkeld in de periode 2021-2030.

Fasen ontwikkeling Deltaweg

Welke kavelindeling komt er?

In de eerste fase worden de zichtkavels aan de A58 ontwikkeld én de kavels die direct grenzen aan het Van der Valk Hotel Goes. Realisatie van de kavels aan de Deltaweg is voorzien in fase 1b. Tot slot worden de meest westelijk gelegen kavels langs de Sinoutskerkseweg en het Poelbos ontwikkeld. Op een deel hiervan komt voorlopig een tijdelijke zonneakker.

Hoe groot wordt het?

In de eerste fase wordt ongeveer 21 hectare uitgeefbare grond stapsgewijs ontwikkeld (in fase 1a en fase 1b). Deze fase wordt vormgegeven en ontwikkeld als een afgerond geheel. Dit voor het geval er in de loop van de jaren (tijdelijk) minder behoefte aan bedrijfsgrond zou zijn. In een tweede fase kan in westelijke richting verder worden ontwikkeld, tot een totale oppervlakte van ongeveer 33 hectare.

Beeldbepalende kwaliteit

Bedrijvenpark Deltaweg wordt een groen bedrijvenpark, passend bij het poelengebied en de bosrijke omgeving. Toekomstbestendige ontwikkeling met veel ruimtelijke kwaliteit en een duurzame basis draagt bij aan het onderscheidend vermogen van het bedrijvenpark en aan een beter leefmilieu.

Bedrijventerreinen vormen door hun ligging vaak een hindernis tussen woonwijken in de stad en de natuur in het buitengebied. Bedrijvenpark Deltaweg vormt een verbinding met het omliggende buitengebied in plaats van de stad hiervan te isoleren. Groene bedrijventerreinen zorgen voor een aangenaam en gezond werkklimaat en een positief imago.

De bijzondere ligging tussen Poelbos en stad vraagt om een zorgvuldige inpassing in het omringende landschap. Bedrijvenpark Deltaweg vormt straks dan ook geen buffer tussen stad en stedelijk uitloopgebied.

Duurzaamheid

Op het bedrijvenpark wordt rekening gehouden met de gevolgen van klimaatverandering nu en in de toekomst. Daarom krijgt het terrein genoeg opvangcapaciteit voor water en wordt door beplanting gezorgd voor een koelend effect. De openbare ruimte wordt zo ingericht dat het voldoet aan de normen voor een drie sterren BREEAM-gebiedscertificering. Een BREEAM-certificering betekent dat duurzaamheid wordt nagestreefd in de breedste zin van het woord.

Energiecoach staat ondernemers bij

Bedrijven die zich willen vestigen op het bedrijvenpark, moeten ook voldoen aan een drie sterren BREEAM-certificering van het bedrijfsgebouw. Daarbij is 4 sterren het streven. Dit heeft voor bedrijven - naast duurzame effecten - ook verschillende financiële (fiscale) voordelen. Ondernemers die zich willen vestigen op Bedrijvenpark Deltaweg krijgen begeleiding van een energiecoach. Deze helpt de ondernemer om zo duurzaam mogelijk te bouwen en te kijken welke duurzame keuzes passen bij het bedrijf en de omgeving.

Wanneer gaat de verkoop van start?

De gemeente verwacht in de winter van 2021 te kunnen starten met de reservering van kavels.

Wat kost grond op Bedrijvenpark Deltaweg?

De prijzen van bedrijfsgrond op bedrijvenpark Deltaweg worden eind 2021 vastgesteld.

Planning

Onder voorbehoud van wijzigingen gaan we uit van de volgende planning:

  • Begin 2022: starten met reserveringen op kavels
  • Begin 2022: opstellen Programma van Eisen en Aanbesteding
  • Medio 2022: bouwrijp maken
  • Begin 2023: start bouw eerste bedrijven

Meer weten?

Heeft u vragen over de ontwikkeling van Bedrijvenpark Deltaweg neem dan contact op met de projectleider John Dorreman via 06 - 53 294 654  of via j.dorreman@goes.nl. Wilt u meer weten over vestiging van uw onderneming op Bedrijvenpark Deltaweg en het verkoopproces? Neem dan contact op met Constant Aarnoutse via: 06-643159818 643159818. Mailen kan ook naar c.aarnoutse@goes.nl.

U kunt zich hier abonneren op onze nieuwsbrief over Bedrijvenpark Deltaweg.

Bij het klantcontactcentrum zijn de volgende documenten over Bedrijvenpark Deltaweg op te vragen. Bel hiervoor naar 14 0113 of vul het formulier in via de knop hieronder.

  • Ontwerp bestemmingsplan Bedrijvenpark Deltaweg fase1;
  • Voorontwerp bestemmingsplan Bedrijvenpark Deltaweg;
  • Informatiebijeenkomst 25 september 2018;
  • Structuurvisie Bedrijvenpark Poelbos.

Documenten Bedrijvenpark Deltaweg

Start aanvraag