Bedrijf en milieu

De gemeente zorgt ervoor dat bedrijven ondernemen, zonder (niet-acceptabele) overlast en onveilige situaties voor omwonenden. Zo handhaaft de gemeente onder andere op de Wet geluidhinder. Ook houdt de gemeente toezicht op het veilig opslaan van gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld brandstof.

Wet geluidhinder

De Wet geluidhinder regelt zaken als lawaai van industrieterreinen, lawaai van wegverkeer en spoorweglawaai.

Industrielawaai

In Goes telt vier bedrijventerreinen met een geluidszone eromheen:

  • Havenindustrieterrein;
  • De Poel I;
  • Eindewege;
  • Lewedorp.

Binnen geluidszones is het niet toegestaan om woningen te bouwen. Buiten de zone mogen de bedrijven samen niet meer dan een bepaald geluidsniveau produceren. Wanneer zich op zo'n terrein een nieuw bedrijf wil vestigen, wordt de geluidsproductie getoetst aan de zone. Dit geldt ook wanneer een bestaand bedrijf wil uitbreiden. Bij teveel lawaai gaan er maatregelen gelden. In het ergste geval mag zo'n bedrijf zich niet vestigen of niet uitbreiden op dat 'gezoneerde' terrein.

Wegverkeerslawaai en spoorweglawaai

De gemeente maakt regelmatig plannen voor de aanleg of de reconstructie van wegen. Of voor de bouw van woningen langs een bestaande of nieuwe (spoor)weg. Daarbij kijkt de gemeente steeds of het geluidsniveau bij de woningen niet te hoog is.

Brandstoftanks

De eigenaar van een brandstoftank is wettelijk aansprakelijk voor eventuele schade bij lekkage. Wordt een ondergrondse tank niet meer gebruikt? Dan is de eigenaar verplicht deze tank uit de bodem te halen en af te laten afvoeren. Dit moet gebeuren door een daartoe bevoegd bedrijf.

Certificatieplicht bovengrondse dieseltanks

Bij veel boeren, tuinders of fruitkwekers, maar ook bij bewoners van het buitengebied, staan bovengrondse tanks voor de opslag van dieselolie of huisbrandolie. Deze tanks worden gebruikt om de tractor te tanken of om de kachel mee te stoken.

Als diesel in de bodem terechtkomt, is dit slecht voor het milieu. Om te voorkomen dat de bodem vervuild raakt, moeten bovengrondse tanks voldoen aan de gestelde eisen. Dit geldt zowel voor enkelwandige als voor dubbelwandig tanks. Het gaat hier om tanks die gebruikt worden voor kleinschalige aflevering van dieselolie of voor opslag van huisbrandolie voor eigen gebruik. Er is sprake van kleinschalige aflevering, als voldaan wordt aan de volgende drie voorwaarden:

  1. Aflevering vindt uitsluitend plaats aan voertuigen die niet bestemd zijn voor wegvervoer;
  2. De voertuigen moeten bestemd zijn voor eigen bedrijfsmatig gebruik;
  3. De jaaromzet mag ten hoogste 25.000 liter zijn.

Elke nieuw geplaatste bovengrondse diesel/huisbrandolietank voor eigen gebruik moet voorzien zijn van een tankcertificaat en een installatiecertificaat. Deze certificaten worden afgegeven na keuring door een KIWA-erkend bedrijf. Een kopie van het installatiecertificaat moet naar de gemeente gestuurd worden. De tanks worden om de 15 jaar opnieuw gekeurd.

Verder moeten de tanks aan de volgende eisen voldoen:

  • Enkelwandige tanks moeten in een lekbak worden geplaatst, die beschermd is tegen inregenen;
  • Er moet absorptiemateriaal aanwezig zijn, voor het geval er gemorst wordt;
  • De vloer van de plaats waar getankt wordt, moet aan bepaalde eisen voldoen. Dit om bodemverontreiniging te voorkomen.

Informatie

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Vergunningen en Handhaving van de gemeente Goes. Bel hiervoor naar 14 0113.