Asielzoekers in Goes

Asielzoekers

Ja.

Asielzoekers:

Als je asielzoeker bent, moet je asiel aanvragen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)stelt vast of asielzoekers in Nederland mogen blijven.

Asielzoekers die in Nederland aankomen, moeten zich melden in Ter Apel. Totdat bekend is dat zij mogen blijven, wonen ze in opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) door het hele land. Het COA is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers. Het komt voor dat asielzoekers in een Tijdelijke Gemeentelijke Opvang wonen als het COA onvoldoende opvangplaatsen heeft aanbieden. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor deze opvanglocaties. Asielzoekers hebben recht op onder andere medische zorg en onderwijs.

Oekraïense vluchtelingen:

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen vrij reizen binnen de Europese Unie en mogen zich zonder officiële toestemming vestigen in Nederland. Ze hebben recht op opvang, leefgeld, onderwijs en zorg. Ook mogen zij zonder werkvergunning in loondienst aan het werk in Nederland. 
Oekraïners hoeven zich niet te melden in Ter Apel. Zij vallen onder de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB). Zij hebben meer en uitgebreidere rechten op bescherming in Nederland dan asielzoekers. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de opvang van Oekraïners en moeten onder meer voor woonruimte zorgen.

Een asielzoeker is iemand die om bescherming vraagt in ander een land dan zijn/haar land van herkomst. In Nederland moet een asielzoeker asiel aanvragen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) volgt een gesprek om zijn/haar identiteit, nationaliteit en reisroute vast te stellen. Na de aanmelding bepaalt de IND welke procedure van toepassing is. Asielzoekers mogen in Nederland blijven zolang de asielprocedure duurt. Ze gaan naar één van de opvanglocaties in het land. Als de asielaanvraag wordt ingewilligd, krijgt de asielzoeker een verblijfsvergunning en wordt dan statushouder.

Goes vangt op dit moment bijna 450 asielzoekers op.
Met het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) is in principe afgesproken dat in het voormalige hotel Van der Valk 350 asielzoekers opgevangen mogen worden. Van die 350 plekken zijn 80 opvangplekken bestemd voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers). Dit zijn vluchtelingen jonger dan 18 jaar, die alleen zijn gevlucht.

Als de nood hoog is, mogen er op de locatie 450 asielzoekers wonen. Vanwege de hoge instroom van het aantal asielzoekers is de nood erg hoog. Dus het COA mag daarom nu tijdelijk 450 asielzoekers opvangen in het voormalige hotel. Op dit moment zijn (bijna) alle 450 opvangplekken bezet.

Als provincie Zeeland hebben we een ‘opgave’ van het Rijk. Het Rijk vraagt ons een bepaald aantal asielzoekers op te vangen. De 13 Zeeuwse gemeenten hebben samen afspraken gemaakt over de opvang van vluchtelingen: de ‘Zeeuwse Afspraken Opgave Asielketen’. Afgesproken is dat alle Zeeuwse gemeenten een bijdrage leveren aan de opvang van asielzoekers. In sommige gemeente is geen ruimte voor de daadwerkelijke opvang. Deze gemeenten dragen bij door bijvoorbeeld onderwijs te regelen. In Goes hebben wij een geschikte opvanglocatie en nemen wij onze verantwoordelijkheid voor een humane opvang van asielzoekers.

Asielzoekers worden in Goes opgevangen in het voormalige hotel Van der Valk: de opvanglocatie Goes. Voor de opening van deze noodopvanglocatie, werden asielzoekers opgevangen in de Zeelandhallen. Deze locatie is op 1 april 2024 gesloten. 

In het voormalige hotel is plaats voor maximaal 450 vluchtelingen. Hier wonen alleenstaande minderjarige vreemdelingen (vluchtelingen tot 18 jaar), asielzoekers (alleengaande mannen, gezinnen, kinderen) en statushouders die wachten op een woning in Zeeland. Bijna alle 450 opvangplekken zijn bezet.

Goes is nu niet op zoek naar extra opvangplekken. De opvanglocatie in voormalig hotel Van der Valk telt maximaal 450 opvangplekken en is eind 2023 geopend. De locatie is beschikbaar tot 1 januari 2027 met een uitloop tot 1 januari 2029. 

Goes zoekt nu wel naar een reguliere opvanglocatie voor 150 tot 300 personen. Hiermee heeft de gemeenteraad van Goes ingestemd. Een reguliere opvanglocatie heet een Asielzoekers Centrum (AZC). Een AZC is er voor 15 tot 30 jaar. Het is de bedoeling dat de noodopvang in het voormalige Van der Valk sluit als er een AZC in Goes is. 

De opvang in het voormalige hotel is officieel noodopvang. Maar de kwaliteit van de opvang hier is veel beter dan de kwaliteit van de noodopvang in de Zeelandhallen, waar van 2021 tot 1 april 2024 asielzoekers werden opgevangen. De kwaliteit van de opvang in het voormalige hotel benadert die in een regulier AZC. 

Dat hangt af van de situatie van de asielzoeker. Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.

Ja, voor een heel beperkt inkomen. 
Asielzoekers mogen onbeperkt werken, zodra zij zes maanden in de asielprocedure zitten. Er gelden wel voorwaarden. Heeft een asielzoeker werk, dan mag hij/zij 25% van het inkomen zelf houden, tot een maximum van € 246,- per maand. De andere 75% gaat naar COA als vergoeding voor de kosten van de opvang. 

Ja.
Het COA is verantwoordelijk voor de huisartsenzorg voor asielzoekers.
De gemeente is verantwoordelijk voor de huisartsenzorg voor Oekraïense vluchtelingen. 

Ieder kind en elke jongere heeft in Nederland recht op onderwijs. Dat recht geldt dus ook voor minderjarige vluchtelingen. Het maakt niet af of het gaat om een minderjarige asielzoeker (die nog in procedure zit) of een minderjarige statushouder (die een verblijfsvergunning heeft en in Nederland mag blijven) of een Oekraïense vluchteling. Alle kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig en kunnen naar school. 

De Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV’ers) die in het voormalige Van der Valk hotel wonen, gaan naar de Internationale Schakel Klas (ISK) in Goes in de school aan de Lijnbaan.

Veiligelanders zijn asielzoekers die komen uit een land dat Nederland als veilig beschouwd. Veilige landen zijn landen waar over het algemeen geen sprake is van vervolging vanwege bijvoorbeeld ras of geloof, of van marteling of onmenselijke behandeling. 

Zie hiervoor Welke landen staan op de lijst van veilige landen van herkomst? | Rijksoverheid.nl

Nee. Het geld voor de opvang van asielzoekers komt uit de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) betaalt een deel van de opvang.
Waar komt het geld voor de opvang van asielzoekers vandaan?

De gemeente heeft de wettelijke taak om geschikte locaties aan te leveren voor de asielopvang. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers.