Medische regeling

HOME  |  Minder afval, minder kosten!  |  Medische regeling

Medische regeling

Met deze medische regeling kunnen huishoudens in Goes die te maken hebben met een chronische ziekte of medische beperking onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een korting op de afvalstoffenheffing. Dit geldt voor zowel de huishoudens die gebruikmaken van rolcontainers als de huishoudens die gebruikmaken van verzamelcontainers.

Lagere afvalstoffenheffing

Per 1 januari 2019 biedt de gemeente Goes haar inwoners met het afvalinzamelingssysteem Diftar de mogelijkheid om minder afvalstoffenheffing te betalen als zij minder restafval aanbieden. Dit houdt in dat huishoudens naast een basistarief voor de afvalinzameling apart worden aangeslagen voor het aantal keren dat zij restafval aanbieden. Voor huishoudens met een rolcontainer is dat € 4,- per keer dat de container wordt aangeboden en voor huishoudens met een afvalpas is dat € 0,80 per keer dat de pas wordt gebruikt. Dit verbruik wordt afgerekend bij de gemeentelijke aanslag in 2021.

Kortingsregeling

Inwoners die door een chronische ziekte of medische beperking veel medisch afval hebben, bieden dat afval aan bij het restafval. Voor hen is het daardoor vaak onmogelijk om hun restafval minder vaak aan te bieden en zodoende de afvalstoffenheffing laag te houden. Voor deze groep heeft de gemeenteraad daarom een financiële regeling vastgesteld. Deze regeling houdt in dat het variabele tarief komt te vervallen en u een vast tarief betaalt, ongeacht het aantal aanbiedingen. Naast het basistarief is een vaste bijdrage bepaald van € 48,00 voor eenpersoonshuishoudens en € 72,00 voor meerpersoonshuishoudens.

Hoe vraagt u de regeling aan?

Indien u denkt in aanmerking te komen voor een korting op de afvalstoffenheffing voor het belastingjaar 2020, kunt u hiervoor in de periode 1 oktober 2020 tot en met 1 januari 2021 bij Sabewa een aanvraag indienen via het aanvraagformulier "Reductie afvalstoffenheffing ingevolge medisch afval Gemeente Goes".

Voorwaarden

Om aanspraak te maken op de regeling, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Bij het aanvraagformulier dient een bewijsmiddel te worden overlegd, waaruit geconcludeerd kan worden dat er sprake is van extra restafval vanwege medische redenen. Dit kan door het overleggen van een recente factuur van de apotheek of een pakbon van het gebruikte materiaal, met daarop de naam van de betreffende persoon.

Beleidsregel

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de tekst van de beleidsregel "Regeling medisch afval Gemeente Goes".

De regeling is nadrukkelijk niet bedoeld voor huishoudens met (kleine) kinderen in luiers zonder medische aandoening.