Afrondend monitoringsonderzoek trillingen

In november start het monitoringsonderzoek naar trillingen, waarmee het spoorproject van de gemeente Goes wordt afgerond.

De afgelopen jaren heeft de gemeente verschillende maatregelen genomen om de hinder die omwonenden van het spoor ondervinden zo effectief mogelijk aan te pakken. Ook al is trillinghinder geen wettelijke verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeenteraad stelde in 2016 een flink maatregelenpakket vast, dat de overlast van geluid en trillingen beperkt, de verkeersveiligheid en doorstroming vergroot en barrièrewerking vermindert. Daarnaast heeft ProRail groot onderhoud uitgevoerd en zijn er ES-lassen verwijderd en vervangen. Dit draagt naar verwachting ook bij aan het verminderen van geluid- en trillinghinder.

Afrondend onderzoek

Alle maatregelen van het spoorproject zijn uitgevoerd. Het monitoringsonderzoek kijkt naar het effect van de maatregelen. De uitkomst betekent niet dat er nieuwe maatregelen worden genomen, mocht hier aanleiding toe zijn. De gemeente Goes heeft hier geen invloed op en heeft zich met het spoorproject maximaal ingezet om trilling- en geluidsoverlast voor omwonenden te verminderen. De gemeente deelt de uitkomsten van het onderzoek met de partijen die verantwoordelijk zijn voor het spoor in Nederland, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en ProRail.

Landelijke aanpak trillingen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijft, samen met ProRail, zoeken naar manieren om de overlast weg te nemen of te beperken. De gemeente deelt het monitoringsonderzoek met het ministerie om de landelijke beleidsontwikkeling te ondersteunen. Omdat het monitoren van trillingen, uitvoeren van onderzoeken en het samenbrengen van onderzoeksresultaten aanzienlijke tijd kan vergen, is deze beleidsvorming een langlopend traject. Het ministerie en ProRail blijven zich echter onverminderd inzetten om de leefomgeving rond het spoor te verbeteren.