Aanmelden evenement 2024

Algemeen

Het is niet meer mogelijk een evenement voor 2024 aan te melden.

Organisatoren van diverse evenementen, politie, brandweer en gemeente zijn gebaat bij een snelle, objectieve en evenwichtige verdeling (qua data en locaties) van alle buitenevenementen. Voor het jaar 2024 zal een tijdsplanning gemaakt worden voor aanmelding en vergunningaanvraag van evenementen.

Het is niet meer mogelijk om een evenement voor 2024 aan te melden.

Wat u moet weten

De planning voor evenementen van 2024 ziet er als volgt uit:

1.    Tijdig aanmelden

Organisatoren van evenementen (inclusief markten e.d., maar met uitzondering van de gemeentelijke warenmarkt en zaterdagmarkt) moeten hun evenement(en) die zij in 2024 willen houden, aanmelden vóór 1 november 2023.

2.    Meldingsformulier gebruiken

De onder 1 genoemde aanmelding dient u aan te melden op het online formulier.

3.    Vaststelling Evenementenkalender

a.    Na ontvangst van alle aanmeldingen voor 1 november stelt de burgemeester de, voorlopige, Evenementenkalender voor het volgende jaar vast.

 b.    Vóór de vaststelling zal overleg worden gepleegd met, zo nodig, organisatoren en met andere betrokkenen, zoals gemeentelijke disciplines, de politie en de brandweer.

c.    Indien blijkt dat een evenement op de gewenste datum en/of locatie niet kan plaatsvinden, dan zal direct overleg worden gepleegd met de organisator. Het is daarom niet de bedoeling dat u een evenement voor meerdere data en/of locaties (1e en 2e voorkeur o.i.d.) aanmeldt.

 d.    De vaststelling van de Evenementenkalender zal voor de jaarwisseling plaatsvinden.

4.    Bekendmaking vastgestelde Evenementenkalender

Direct na vaststelling van de Evenementenkalender zal de burgemeester aan de organisatoren die een melding hebben ingediend zo mogelijk voor de jaarwisseling, maar in elk geval vóór 1 februari bericht sturen. Voor anderen zal ook een publicatie in de Inforubriek van de Bode worden geplaatst.

5.    Tijdig vergunning aanvragen

a.    Na ontvangst van het bericht over de vaststelling van de Evenementenkalender dienen organisatoren vervolgens tijdig de vereiste vergunning(en) aan te vragen. Deze formulieren kunt u downloaden op www.goes.nl

b.    Voor evenementen is een zo vroeg mogelijke vergunningaanvraag belangrijk. In elk geval dient de vergunningaanvraag minimaal 12 weken voor het te houden evenement bij de gemeente zijn binnengekomen. In geval van later ingekomen vergunningaanvragen kan besloten worden de aanvraag niet in behandeling te nemen, waardoor het evenement geen doorgang mag vinden. De grotere evenementen, vanaf B+, dienen voor 1 november 2023 bij team Vergunningen bekend te zijn. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening.

6.    Melden en aanvragen vergunning overige evenementen ná vaststelling Evenementenkalender

Uiteraard is het ook mogelijk om na de vaststelling van de Evenementenkalender een vergunningaanvraag in te dienen. De kans dat de locatie al bezet is op de gewenste datum of dat andere problemen opdoemen, is dan echter wel groter. Voor de later aangevraagde evenementen geldt verder natuurlijk ook dat de vergunning tijdig (minstens 12 weken van tevoren) moet worden aangevraagd.